h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

De bijzondere bijstand wordt vastgesteld op 130% van het minimuminkomen. Ook voor zelfstandigen. Bijzondere bijstand kan ook worden aangevraagd voor noodzakelijke medische zorg voor huisdieren.

Er moeten meer sociale huurwoningen bijkomen. Ondersteuning van huurders (bv via het huurteam), geschikte woningen voor senioren, jongeren, minder - validen en een goede (maatschappelijke) opvang. 

Hilversum heeft kleinschalige toekomstbestendige (middelbare) beroepsscholen nodig waar jongeren een vak leren. Versterking vakopleidingen voor de creatieve industrie, technologie en zorg. 

De bibliotheek heeft als kennis- en cultuurplein een belangrijke rol als basisvoorziening. Kennis opdoen, lezen en je interesses verbreden. Voor kinderen moet de bibliotheek gratis blijven.

Ieder kind moet in zijn eigen wijk naar een openbare buurtschool kunnen. Brede buurtscholen hebben een spilfunctie in de buurt. Deze scholen bieden een breed aanbod aan voorschoolse en naschoolse activiteiten.

Uitstroom naar werk bevorderen en voorkomen langdurige bijstandsafhankelijkheid. Inzetten op opleiding, startkwalificaties én begeleiding naar werk. Productief leren gaat de koppeling met onderwijs, zorg en sociale dienst versterken.

Inwoners of maatschappelijke organisaties die het idee hebben het beter te kunnen doen dan de gemeente moeten de overheid uit kunnen dagen. Met dit recht kunnen Hilversummers zelf de verantwoordelijkheid over het groen of het welzijn en de zorg nemen. 

Wij willen sterke en veilige buurten. Inwoners krijgen meer invloed en kunnen meer verantwoordelijkheid nemen over dat wat er gebeurt in de buurt. Om inwoners en professioneel dienstverleners in de buurt te ondersteunen en te verbinden is de buurtcoördinator.

De mensen in de buurt die elkaar kennen zijn eerder bereid elkaar te helpen en te vertrouwen. De meest toegevoegde waarde voor een veilige buurt is het versterken van de sociale controle. Met WhatsApp groepen kunnen buurtbewoners een extra oogje in het zeil houden.Zo kunnen buurtgenoten elkaar via WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt en kunnen verdachte situaties direct gemeld worden bij de politie.

Herstructuren bedrijventerrein Kerkelanden. Horecagelegenheden en TMT - technologie, media en telecom - bedrijven op Arenapark en Mediapark aantrekken en binden. Bedrijventerrein aan de Liebergerweg ontwikkelen voor de creatieve industrie. 

Groot probleem is dat een behoorlijk deel van de Hilversumse beroepsbevolking niet in de banen past die er zijn. De gemeente moet maatregelen nemen om mensen aan de slag te krijgen. Inzet is een zo hoog mogelijke arbeidscapaciteit te bewerkstelligen.

We zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken in de buurt. Buurthuizen versterken het onderlinge contact tussen mensen. Buurthuizen, clubhuizen en wijkcentra worden zoveel mogelijk door bewoners zelf beheerd.

De gemeente stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking en neemt waar nodig initiatief om goede (duurzame) ideeën van Hilversummers te koppelen aan personen en instanties die deze kunnen realiseren. Dat helpt om bewoners te betrekken bij het bestuur.

Herbestemming van leegstaande kantoor- en bedrijfspanden. Het stimuleren van creatieve broedplaatsen voor culturele ondernemers en creatieve (media) bedrijfjes in leegstaande panden.

Minder complexe bouwprojecten. De ingewikkelde projecten uit het verleden kosten op termijn te veel geld en leiden tot veel protest. Als er woningen gebouwd worden moet er tenminste 50% sociale huurwoningen opgenomen zijn in het bouwplan.

Elke wijk moet voldoende buitenspeelruimte hebben. Deze plekken moeten schoon zijn en toegankelijk voor gehandicapte kinderen. De toestellen moeten duurzaam zijn en goed worden onderhouden.

Veel regels instellen, betekent veel controle op naleving. Niet zelden doen we dingen omdat we het al heel lang zo doen. Regels moeten worden beoordeeld op motieven en werkzaamheid. Minder regels zullen meer vragen van de eigen verantwoordelijkheid van mens tot mens.

Verkeersproblemen leiden tot veel vertraging, ergernis en economische schade. Hilversum moet goed bereikbaar zijn. De aanvoerwegen van en naar Hilversum moeten beter op elkaar afgestemd worden.

Buurten zijn aan zet, stimuleringsbudget voor initiatieven zijn van en voor buurtbewoners. Plannen voor de buurt worden gemaakt met de mensen in de buurten. Buurtbewoners kunnen zelf hun woonomgeving verbeteren of een probleem aanpakken. 

U bent hier