h

Standpunten

A (2) B (19) C (8) D (7) E (4) F (2) G (4) H (6) J (3) K (4) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (13) W (13) Z (5)

Voor mensen die zorgen voor een chronisch zieke partner, ouder of kind, voelt zorg als de normaalste zaak van de wereld. Veel mantelzorgers geven na verloop van tijd aan, dat ze overbelast zijn.

De gemeente maakt afspraken met opdrachtnemers over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapte en werkloze Hilversummers bij aanbestedingen. Opdrachten worden alleen gegund aan bedrijven met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en directie waarvan salarissen en bonussen zijn vastgelegd in de cao.

De vrije sectorhuur is ook voor de middeninkomens niet meer op te brengen en hierdoor stagneert de doorstroom uit sociale huurwoningen. Daar is maar één oplossing voor: bouwen. Hilversum moet investeren in de bouw van woningen met huren tussen 600 en 1000 euro voor die middengroep.

Het MKB is de banenmotor. SP-Hilversum wil lokale bedrijven, o.a. op het gebied van creatieve industrie, stimuleren om zich te vestigen in (aanloopstraten) van het dorpscentrum. Het MKB heeft bruisende plekken nodig waar ze kunnen groeien. 

Het mag niet ingewikkeld zijn om een beroep te doen op minimaregelingen. We willen dat medewerkers van het sociaal plein rekening houden met de specifieke situatie van mensen. Extra aandacht voor kinderen in minimagezinnen. Minimaregelingen worden verhoogd. 

De gemeente treft voorzieningen om mantelzorgers te ontlasten, zoals een tegemoetkoming in de gemaakte kosten, uitbreiding van respijtzorg voor overbelaste mantelzorgers en een mantelzorgcompliment

SP-Hilversum wil een actief monumentenbeleid dat gericht is op beeldbepalende gebouwen in Hilversum. Daarbij is specifieke aandacht voor het
vinden van passende bestemmingen voor cultureel erfgoed zoals kerken en omroepgebouwen.

U bent hier