Gemeenteraadsverkiezingen 2018 SP Hilversum

Voor elkaar, voor de buurt,

Ons Hilversum is een prachtige plek om te wonen
Veel zorg, media, creatieve bedrijven, kleine zelfstandigen, winkels, actieve bewoners en veel groen. Maar het kan beter. En vooral socialer.

Lees onze plannen in ons verkiezingsprogramma.

Lijsttrekker: Bianca Verweij

Bianca is al zes jaar de fractievoorzitter van de SP-Hilversum. Ze zet zich met volle kracht in voor de mensen van Hilversum.

Ze kent alles en iedereen, en ze weten haar ook te vinden. Ze heeft haar roots in de zorg, dus het is geen wonder dat vooral het sociale gebied - zorg en welzijn - haar terrein is. Ze zette zich daarnaast ook in voor betere maatschappelijke opvang en de wijkbrandweerman.

1. Bianca Verweij

2. Rebekka Timmer

3. Pierre van Rooden

Meer informatie

4. Rahim Agovic

5. Ruud Ruijer

6. Joep Meddens

7. Juri Sampieri-Bjornsson

8. Reinhard Weller

Meer informatie

9. Peter van de Weerd

Meer informatie

10. Wolter Raes

11. Jolanda Baegen

12. Paul Vonk

13. Sjoeke Romkes

14. Wil Goedemans-Vlug

15. Rien Schragen

16. Arjo Klamer

Kleine spoorbomen

Het veiligheidsprobleem bij de kleine spoorbomen moet worden opgelost. De kleine spoorbomen mogen in geen geval afgesloten worden voor verkeer als er geen fatsoenlijk alternatief is.

Vuurwerk

De SP  tegen het gebruik van illegaal en knal vuurwerk. Legaal vuurwerk kan, in overleg met buurten, op van te voren bepaalde plaatsen worden afgestoken. Vuurwerk vrije zones zijn OK.

Duurzaamheid

We streven om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. De gemeentelijke diensten van Hilversum in 2020, en heel Hilversum in 2030. De gemeente moet hierbij zowel inwoners als organisaties en bedrijven stimuleren en ondersteunen. De SP wil de gemeente laten aansluiten bij de GreenDeal Zero Emissie (stadskernen emissievrij en geluid te beperken)

Toon ambitie. en beperk de lokale bouwregels die duurzaam bouwen belemmeren.  

Waar mogelijk moet de gemeente het verduurzamen van woningen ondersteunen,  bijvoorbeeld door middel van stimuleringsregelingen en subsidies. Daarbij gaat het niet alleen om geld voor de grote corporaties of bedrijven. Ook individuele inwoners hebben ondersteuning nodig, bijvoorbeeld bij het herinrichten van de woning bij het overschakelen naar een gasloze omgeving.

De gemeente stimuleert het gebruik van elektrische vervoersmiddelen. Als mogelijk faciliteert en of co-financiert de gemeente het aanleggen van oplaadpunten.

De SP is voor het instellen van milieuzones in combinatie met een pakketmaatregelen dat luchtvervuiling tegengaat. 

Werk

Werken moet lonen: Dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij er sprake is van training of opleiding voor een baan, en er uitzicht bestaat op uitstroom naar regulier werk. Re-integreren is niet vrijblijvend, onwil is geen reden om je aan arbeid te kunnen onttrekken.

Werklozen boven de 55 jaar moeten worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Werklozen die aantoonbaar moeite hebben gedaan om een baan te vinden, maar daar niet in geslaagd zijn, kunnen worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Als alternatief zouden zij zich maatschappelijk kunnen inzetten.

Dierenwelzijn

De SP-Hilversum zorgde voor een eerste start voor een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Daar moet op worden doorgepakt. Dieren verdienen een goede behandeling. We willen een mens- en diervriendelijke gemeente. Organisaties die zich bezighouden met vervoer, opvang en welzijn van dieren moeten goed samenwerken, en de gemeente moet hen daarbij ondersteunen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De gemeente maakt afspraken met opdrachtnemers over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapte en werkloze Hilversummers bij aanbestedingen. Opdrachten worden alleen gegund aan bedrijven met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en directie waarvan salarissen en bonussen zijn vastgelegd in de cao.

Winkeltijden

De SP-Hilversum wil het aantal koopzondagen beperkt houden omdat het voor werknemers en kleine zelfstandigen belangrijk is dat er een gezamenlijke dag is waarop de winkels in meerderheid gesloten zijn. Extra koopzondagen bevoordelen het grootwinkelbedrijf ten opzichte van de kleine middenstanders. Gebleken is dat voor de kleine middenstander en zelfstandigen extra koopzondagen nauwelijks leiden tot meer omzet, maar winkeliers wel vaker in hun winkel staan om hetzelfde te verdienen. De SP-Hilversum pleit voor een grondig onderzoek naar het draagvlak voor verruiming van het aantal koopzondagen.

Daarnaast is de zondag een belangrijke gemeenschappelijke vrije dag waarop verenigingsactiviteiten georganiseerd worden en mensen activiteiten kunnen ondernemen met familie en vrienden. De SP vindt het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen daar aan mee kunnen doen. In Nederland is de aangewezen dag hiervoor de zondag omdat dit een dag is waarop de meeste mensen vrij zijn.

Softdrugsbeleid

De SP is blij met het coffeeshopconvenant. Meer coffeeshops is niet nodig. Het reguleren en legaliseren van softdrugs is gewenst. Vanuit volksgezondheidsoverwegingen maar ook om onveilige situaties aan de achterdeur te voorkomen.

Gemeentelijke herindeling

Gemeentelijke herindelingen leveren geen geld op maar kosten geld. Bovendien komt het bestuur verder van mensen af te staan. De SP is daarom tegen het fuseren van gemeenten tot één 'Gooistad'. Hilversum blijft Hilversum.

Over herindeling kan uberhaupt pas aan de orde zijn nadat de inwoners zich hierover heeft uitgesproken. De SP wil daarom éérst een raadplegend referendum onder de bevoling van Hilversum en de betrokken gemeenten. Pas daarna kan over herindeling worden gesproken.

Midden- en kleinbedrijf

Het MKB is de banenmotor. SP-Hilversum wil lokale bedrijven, o.a. op het gebied van creatieve industrie, stimuleren om zich te vestigen in (aanloopstraten) van het dorpscentrum. Het MKB heeft bruisende plekken nodig waar ze kunnen groeien. 

Armoedebestrijding

De SP-Hilversum wil armoede opheffen en voorkomen. Onze aanpak is gericht op begeleiding naar werk én aanpak van de onderliggende problematiek. Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun.

De gemeente neemt het voortouw om de inzet te bundelen van organisaties en bedrijven die iets tegen armoede (vooral bij kinderen) kunnen doen. Er komt een armoedepact.

Duurzaam bouwen

Huurders zijn naar verhouding teveel geld kwijt aan woonlasten. Duurzaam bouwen moet worden afgedwongen bij corporaties. We gaan afspraken maken om bestaande bouw beter te isoleren zodat energierekeningen voor huurders lager worden.

 

Hilversumpas

SP-Hilversum wil een HilversumPas voor iedereen invoeren. Met de pas moet je korting kunnen krijgen bij de lokale MKB en vereniginigen. Ook moeten er op de pas aanvragen voor inkomensvoorzieningen gedaan kunnen worden. Verder moet de pas dienen als betaalpas, waarbij je vooraf zelf het inkomen kunnen verdelen en welk bedrag je vrij wil besteden.

Oost Hilversum

Veel aandacht gaat nu naar het centrum. De SP wil ook aandacht voor de andere wijken. Hilversum Noord, Zuid en Oost verdienen aandacht.

In Oost willen we een oplossing voor de kleine spoorbomen, aandacht voor overlast en verleers(on)veiligheid, en een gebiedontwikkeling in samenspraak met de buurt.

Buurtinitiatieven

Buurten zijn aan zet, stimuleringsbudget voor initiatieven zijn van en voor buurtbewoners. Plannen voor de buurt worden gemaakt met de mensen in de buurten. Buurtbewoners kunnen zelf hun woonomgeving verbeteren of een probleem aanpakken. 

Inwoners of maatschappelijke organisaties die het idee hebben het beter te kunnen doen dan de gemeente moeten de overheid uit kunnen dagen. Met dit recht kunnen Hilversummers zelf de verantwoordelijkheid over het groen of het welzijn en de zorg nemen. 

Buurthuizen

We zorgen voor voldoende ontmoetingsplekken in de buurt. Buurthuizen versterken het onderlinge contact tussen mensen. Buurthuizen, clubhuizen en wijkcentra worden zoveel mogelijk door bewoners zelf beheerd.

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Voor elkaar

voor de buurt

voor Hilversum

Foto: SP

Het kan beter en socialer

Ons Hilversum is een prachtige plek om te wonen .

Veel zorg, media, creatieve bedrijven, kleine zelfstandigen, winkels, actieve bewoners en veel groen. Maar het kan beter. En vooral socialer! 

De tweedeling is ons een doorn in het oog. Het kan niet zo zijn dat de gemeente slechts aandacht heeft voor de grote ondernemingen en de ‘betere’ wijken. Wij willen dat de gemeente haar aandacht en middelen beter verdeeld en inzet waar dat het hardst nodig is. De leefbaarheid en veiligheid in sommige buurten kunnen en moeten beter. Voorzieningen moeten dichter bij huis te vinden zijn. 

Ook gaat er veel aandacht naar ‘Hilversum Mediastad’ en naar het pimpen van ons centrum. Maar Hilversum is méér dan dat! Hilversum is divers.

Hilversummers zijn op allerlei manieren actief. Erken die kracht en die diversiteit, ondersteun de samenkracht en ondersteun daar waar dat nodig is! Wij willen met de Hilversummers werken aan een nog mooier en socialer dorp. 

We kunnen een beter en socialer dorp worden voor de mensen in de zorg, voor het MKB, voor mensen die extra aandacht nodig hebben, voor mensen die op zoek zijn naar een woning of naar werk. Eigenlijk gewoon voor iedereen! 

Wij werken met en voor elkaar

Wij zijn actief. Wij werken met de mensen, met jou, in plaats van te bepalen wat goed voor je is. Je vindt ons overal. Meer dan welke andere partij vind je ons in de buurt en praten we met jou.

Wij zitten niet in de raad om te kletsen. Wij zoeken actief de mensen op die tegen problemen aan lopen. Als mensen hun inloop- of ontmoetingsplek dreigen kwijt te raken, als mensen onvoldoende betrokken worden bij plannen in hun buurt of vast lopen in het regelsysteem van de gemeente, zijn wij er om met hen te zoeken naar een oplossing. Wij voeren actie. Want soms is samen in actie komen echt nodig om de aandacht en actie van bestuurders te krijgen. 

We stellen menswaardigheid centraal. Daarmee bedoelen we dat iedereen, en zeker kwetsbare mensen, de kans en steun moet krijgen om mee te doen. Om tot bloei te kunnen komen. Mensen zijn leidend – niet systemen en markten! 

Voor ons is het een kwestie van solidariteit. Mensen die het beter hebben zetten zich in voor mensen die het minder goed hebben. Daarvoor maken we ons sterk in Hilversum. Wij werken aan meer solidariteit in Hilversum, meer betrokkenheid, en meer gezamenlijkheid. 

Mensen zijn daarnaast gelijkwaardig. Iedereen doet ertoe. We nemen elkaar serieus en waarderen elkaar. Ongeacht afkomst, religie, geaardheid, gender of geslacht. Tolerantie en respect zijn de sleutel tot een menswaardig bestaan voor iedereen! 

Het opkomen voor deze waarden is een kwestie van beschaving. Iemand die dakloos is, of al jaren zonder werk zit, is gelijkwaardig aan iemand die in een villa woont en goed betaald werk heeft. 

Iedereen telt mee.

Wij maakten het waar

Wat bereikte de SP? De afgelopen jaren lieten we zien dat wij onze beloften waarmaken! Met vele voorstellen, acties en een wethouder in het college maakten we Hilversum socialer.

Een greep uit de SP-resultaten:

 • Verruiming van 110% naar 130% van gemeentelijke regelingen voor mensen met een laag of onzeker inkomen.
 • Een collectieve zorgverzekering waar alle Hilversummers met weinig inkomen aan kunnen deelnemen.
 • Verbeterde voorzieningen voor kinderen in gezinnen die van weinig moeten rondkomen, dankzij het kind-pakket.
 • Daar waar de sociale werkvoorziening in vele steden ten onderging, is die hier behouden.
 • Dankzij SP-voorstellen is er ingezet op behoud en groei van werk- en leerplekken door middel van een techniekpact, een zorgpact, een wijkleerbedrijf en de coöperatie ‘Productief Leren’.
 • Een coöperatieve werkwijze van arbeidsbemiddeling is ingevoerd en knelpunten bij het Sociaal Plein zijn in kaart gebracht. De gemeente gaat ruim 3 miljoen euro investeren om de dienstverlening te verbeteren en dat is hard nodig.
 • Mede dankzij de SP is het eerste buurtenbeleid van Hilversum een feit, rijdt de buurtbus, is de ‘Right To Challange’, het werken met wijkagenda’s en buurtpeilingen opgenomen in het gemeentelijk beleid en investeert Hilversum steeds meer in buurten en bewonersinitiatieven.
 • Op initiatief van de SP is er nu een dierenwelzijnsbeleid, ondertekende de gemeente het convenant ‘Bij-vriendelijk handelen’ en is het groenonderhoud insect-vriendelijker geworden.
 • Hilversum is op initiatief van de SP een mantelzorgvriendelijke regenbooggemeente.
 • Op initiatief van de SP gaat de gemeente aan het werk met doorlopende zorg aan 18- plussers, verlengde pleegzorg en een actieplan ‘Verwarde personen’.
 • Na acties van de SP heeft de gemeente in samenwerking met de veiligheidsregio het actieplan ‘Brandveiligheid kwetsbare inwoners’ opgesteld en is er nu een wijkbrandweerman.
 • Er zijn meer wijkagenten.
 • Na acties van de SP stopten de chloortreintransporten door Hilversum en kwam er extra aandacht voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door Hilversum.
 • Op initiatief van de SP wordt gewerkt aan een convenant ‘Preventie huisuitzetting’, betere maatschappelijke opvang (waaronder vrouwenopvang) en een 24-uurs crisisdienst.
 • De crisisopvang de Cocon is, dankzij acties van de SP, nu 24 uur 7 dagen per week toegankelijk voor mensen die dak- of thuisloos zijn geworden en hun leven weer willen oppakken.
 • Er is een meldpunt ‘Ongewenst verhuurdersgedrag’ (voorstel van de SP, in samenwerking met het huurteam).
 • Onze inzet was en is meer sociale huurwoningen. Er zijn er al veel gebouwd, maar er moeten er nog meer komen!
 • De SP vroeg meermaals aandacht voor privacy en digitale veiligheid en diende hiervoor een initiatiefvoorstel in.

We lieten zien dat we verder komen als we de mensen van Hilversum serieus nemen. Mensen hadden aan ons een luisterend oor. Wij steunden tal van initiatieven en zetten ons in voor allerlei mensen met specifieke problemen. Velen merkten op dat wij het sociale hart van het college waren.

Ook zaten wij boven op de afspraken met woningbouwcoöperaties om het behoud en de bouw van sociale huurwoningen af te dwingen. We waren actief om de veiligheid van mensen in verzorgingsflats te garanderen en huisvesting voor daklozen te realiseren.

De SP is praktisch in haar aanpak en oplossingen, creatief en innovatief waar nodig en altijd aan de slag met de Hilversummers zelf.

Wil jij ook een beter Hilversum? Sociaal, vriendelijk en veilig? Er is nog genoeg te doen en wij willen door! Lees verder als je wilt weten waar we voor staan.

Jouw stem doet er toe!

Onze speerpunten

Hilversum volgens de SP

ZORGZAAM HILVERSUM

Zorg gaat over mensen. Niet over winst. Zorg- en welzijnsdiensten zijn dichtbij, laagdrempelig en kleinschalig met vakbekwame professionals die fatsoenlijk betaald worden. Vrijwilligers en mantelzorgers worden goed ondersteund en waar mogelijk vangen we een zorg- of armoedeval op. Kinderen hoeven niet in armoede op te groeien.

BEWOONBAAR HILVERSUM

Iedereen woont veilig in een duurzaam en betaalbaar huis. Er zijn voldoende sociale huurwoningen, juist ook in de laagste prijsklasse. Langdurige leegstand is verboden. We stimuleren het fietsen en reizen met openbaar vervoer. Niemand slaapt op straat.

GROEN HILVERSUM

Groene voorzieningen zijn belangrijk. Hilversum wordt steeds duurzamer, zet zich in voor dierenwelzijn en bij-vriendelijk groenbeheer.

WERKEN EN RONDKOMEN IN HILVERSUM

Wie wil werken, kán werken. Dat geldt zeker ook voor mensen met een beperking of zij die ouder zijn, maar moeilijk aan het werk komen. We beschermen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf tegen onnodige regels en lasten, en zetten ons in voor zzp’ers die moeite hebben om rond te komen. Mensen met schulden krijgen snel de hulp die zij nodig hebben. Het opstapelen van schulden voorkomen we. Iedereen heeft genoeg geld om rond te komen. Juist omdat we solidariteit belangrijk vinden, tolereren we geen misbruik van regelingen.

SAMENLEVEN IN HILVERSUM

Sterke en veilige buurten zijn belangrijk voor de Hilversummers. Je kunt in de buurt voor van alles terecht. Het onderwijs is toegankelijk voor iedereen. Er zijn voldoende voorzieningen voor zorg en cultuur, juist in de buurten. Mensen van welke achtergrond en geaardheid ook, voelen zich thuis en veilig in Hilversum. Nieuwe Hilversummers krijgen de aandacht die ze nodig hebben om van Hilversum hun thuis te maken.

DE TOEKOMST VAN HILVERSUM

Hilversum blijft Hilversum. Hilversummers gaan over hun toekomst. Zij bepalen of Hilversum een mediastad is of veel méér dan dat. Zij bepalen of Hilversum opgaat in Gooistad of niet. De gemeente participeert met de Hilversummers in plaats van andersom. Het bestuur in de wijken en de regio (waar nu veel bepaald en besloten wordt) wordt vernieuwd om buurtbewoners zeggenschap te geven in hun buurt en Hilversummers inspraak over de zaken die hen direct aangaan. De dienstverlening van de gemeente is excellent zijn.

Zó hoort Hilversum eruit te zien volgens de SP. Deelt u onze visie? Laat dat in het stemhokje weten. 

Zorgzaam Hilversum

Deskundig en dichtbij
Over zorg, welzijn, kinderopvang, jeugd en sport

ZORG VOOR IEDEREEN, HET MOET LAAGDREMPELIGER

Gemeente verantwoordelijk Sinds 2014 is de gemeente verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de zorg. Zorg voor de ouderen en de jeugd, voor opvang van verwarde mensen, voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Ondersteuning van inwoners met huishoudelijke hulp, trapliften, scootmobiels en dergelijke, zorg voor dagbesteding. Hoe de zorg georganiseerd is en hoeveel je ervoor betaalt. Daarom doet het ertoe wie de gemeente bestuurt!

Marktwerking De gemeente regelt de zorg nu via de regio, via marktwerking en aanbesteding. Door de zorg uit te besteden aan tal van organisaties heeft de gemeente weinig zicht op de kwaliteit van de zorg en is veel zorg nogal willekeurig. Daarnaast heeft de gemeente er in eerste instantie voor gekozen de toegang centraal via het Sociaal Plein te organiseren, iets waar de SP geen voorstander van is. De toegang tot de dienstverlening zit te veel achter het loket en is niet laagdrempelig. De SP wil dat anders! Met wijkservicepunten van de gemeenten in buurten en zorgbuurthuizen.

Geld over We krijgen minder geld van de overheid, maar toch blijft er geld over. Besteden we het geld dan wel goed? Krijgt iedereen de hulp die hij nodig heeft? In het huidige beleid wordt te gemakkelijk uitgegaan van de zelfredzaamheid van mensen. Maar daar zitten natuurlijk grenzen aan. Gemeentelijke regelingen voor zorg zijn open einde regelingen. Zorg weigeren of afschuiven mag niet. Geld voor zorg moet naar zorg!

Zorgprofessionals Te veel zorgprofessionals krijgen te weinig ruimte om hun werk goed te doen of samen te werken en krijgen onvoldoende betaald. Wij vinden dat dit anders kan en anders moet! Een andere aanpak is nodig om tekorten en gebreken in de toekomst te voorkomen. Samen met zorg en welzijnsorganisaties moet gewerkt worden aan arbeidsmarktbeleid en als werkgever moet de gemeente tenminste cao loon garanderen.

ZORG IS GOED, IS DICHTBIJ EN GAAT SAMEN MET WELZIJN

Zorg dichtbij Het is belangrijk de zorg dichtbij te organiseren. Daarbij gaat het om goede samenwerking tussen alle professionals, welzijnswerkers, buurtcoördinatoren en de mensen in de buurt. Door goede voorzieningen in de buurt neemt het woongenot en de kwaliteit van leven toe en voorkomen we de inzet van onnodige en dure zorg. Iedereen moet in zijn buurt terecht kunnen voor advies en ondersteuning. Daarom pleit de SP voor zorgbuurthuizen, een gemeentelijke (thuis)zorgorganisatie, buurtcoöperaties en servicepunten van sociale zaken in de buurt.

We organiseren zorg en welzijn bij mensen thuis en in de buurt, bijvoorbeeld in woondienstencentra, gezondheidscentra en wijkteams. Zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn bij voorkeur kleinschalig en wijkgericht in bijvoorbeeld een zorgbuurthuis. In elke buurt behoort een gezondheidscentrum met huisarts te zijn. Voor specialistische zorg en spoedhulp kun je terecht bij een uitstekend regio ziekenhuis.

Coöperatie We steunen bewoners die het initiatief willen nemen voor zorg in hun omgeving, voor woongroepen, en voor georganiseerd wonen van mensen met een beperking. Aanbesteden is wat ons betreft niet de norm. De SP wil meer werken met coöperatieve organisaties voor en door inwoners, samen met de gemeente en zorgorganisaties. Eenzaamheid onder ouderen moet worden aangepakt door de maaltijdservice te koppelen aan vormen van ontmoeten in buurthuizen en wijkcentra. Aandacht voor praktische problemen zoals boodschappen doen, dierverzorging en vervoer dagjes uit.

Mantelzorgers Regie op eigen leven en zorg is belangrijk. We ondersteunen familie en vrienden die zorgen voor hun naasten (mantelzorgers); geschoolde vrijwilligers en professionals werken nauw met hen samen. Samen werken aan één plan vinden wij belangrijk.

Ambtenaren De professionaliteit en werkwijze van de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente verdienen aandacht, want zij zijn bepalend voor de zorg die mensen krijgen. Wij krijgen nog te veel klachten van mensen over de toegang tot zorg. Het moet en het kan beter. Zo is belangrijk dat de medewerkers van het Sociale Plein beter gaan samenwerken met de professionals in de buurten en extra scholing krijgen. Voorkomen is beter dan genezen!

Er is veel voor nodig om de organisatie van de zorg goed te krijgen. We waren daarmee bezig in het college en willen ermee doorgaan.

KINDEREN EN JONGEREN

Goed gefaciliteerd jongerenwerk is niet alleen belangrijk voor de jongeren, maar ook voor de veiligheid en leefbaarheid in buurten. Door goed samen te werken met andere professionals helpen jongerenwerkers het voorkomen van dure zorg. Naar voorbeeld van het IJslands model moeten scholen en andere organisaties hun gebouwen multifunctioneler gebruiken en openstellen zodat er voor jongeren meer plekken zijn om naar toe te gaan.

Een SP-voorstel voor doorlopende zorg 18+ is door de gemeente omarmd. In 2018 wordt dit verder uitgewerkt. We moeten zorgen voor een zorg-overgangsregeling voor jongeren boven de 18 jaar. Wij zullen erop letten dat dit goed gebeurt.

Kinderopvang is er niet alleen voor ouders die het kunnen betalen. Scholen bieden kinderopvang en huiswerkbegeleiding aan al die kinderen en jongeren die dat nodig hebben, in samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Kind-pakket De SP-wethouder voerde een ruimhartig kind-pakket in voor kinderen in gezinnen die van weinig moeten rondkomen. Daardoor kunnen alle kinderen nu sporten, muziek maken, zwemmen en toneelspelen. Door de invoering van een Hilversumpas, waar we al heel ver mee zijn, zal de uitvoering van alle voorzieningen makkelijker worden.

Productief Leren is een bijzondere voorziening voor jongeren die op reguliere scholen de weg kwijt raken. Dankzij onze inspanning is Productief Leren gered en als een coöperatie geborgd. Het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs en de regiogemeenten hebben zich hier op vastgelegd. We blijven erop letten dat dit soort voorzieningen evenals het wijkleerbedrijf ondersteund blijven.

We zullen ons inzetten voor een nieuw jongerenbeleid met als inspiratiebron het IJslands model en de uitvoering daarvan.

BEHOUD VAN WERK IN DE ZORG- EN DE WELZIJNSSECTOR

Pijler De zorgeconomie is belangrijk; het is de tweede economische pijler van Hilversum. De gemeente is als grote zorg- en welzijnsopdrachtgever verantwoordelijk voor voldoende en goed betaald werk in de zorg- en welzijnssector. Alleen daarom al verdient de sector meer aandacht.

Wat de SP betreft ontwikkelen we een duidelijke visie en beleid op zorg, welzijn en economie.

Regionaal We kunnen slim samenwerken met andere gemeenten, maar de gemeente Hilversum blijft verantwoordelijk voor de diensten die onze inwoners gebruiken. Regionale samenwerking mag nooit een reden zijn om Hilversummers kwalitatief goede en passende zorg te onthouden.

De zorg gaat over mensen en niet over winst. De mensen die zorg verlenen moeten vakbekwame professionals zijn en fatsoenlijk betaald worden. Gezondheidszorg moet goed en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn.

Het is belangrijk te sturen op kwaliteiten van de zorg. In het college hebben wij als SP daar een begin mee gemaakt. We willen er graag mee door.

Samenleven in Hilversum

Betrokken en sociaal
Over diversiteit, integratie, sociale veiligheid, buurten en wijken, kunst, cultuur en onderwijs

SAMEN STERK VOOR EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING

Sterk en solidair SP gaat uit van respect voor elkaar en tolerantie; elkaar erkennen als gelijkwaardig is de basis van een sterke, solidaire samenleving. Diversiteit is onze kracht. Dat betekent voor ons dat iedereen meedoet en meetelt in de Hilversumse samenleving. Haat en discriminatie krijgen geen kans. Wij staan voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken. Iedereen is welkom in Hilversum, ook vluchtelingen.

Spanningen voorkomen De SP wil dat er in Hilversum voldoende sociaal werkers zijn om sociale spanningen aan te pakken, dan wel te voorkomen. Ook willen we dat er nu (volgens landelijke wetgeving) eindelijk voldoende wijkagenten komen en dat wijkagenten actiever en zichtbaarder worden dan ze nu zijn.

SAMEN STERK VOOR VEILIGE BUURT

Buurtgericht De SP staat voor sterke en veilige buurten. In de afgelopen periode hebben we een stevig buurtprogramma ingezet met acht buurtcoördinatoren, met buurtbudgetten en buurtagenda’s. Er is veel in de gemeentelijke organisatie veranderd om buurtgericht werken te stimuleren. Het werk is bij lange na niet af en er moet van alles beter. Meer inzet is nodig.

Agenten Onze samenleving is harder geworden. Mensen zijn steeds minder in staat om samen problemen op te lossen, we doen dan ook steeds vaker een beroep op de politie.  Dan moeten we ook bereid zijn om meer te investeren in onze agenten. De SP vindt het niet toelaatbaar dat de politie structureel een tekort aan mensen heeft. Dit kan leiden tot onverantwoorde en gevaarlijke situaties. Meer blauw op straat leidt tot meer veiligheid in de buurt, maar dat alleen is niet genoeg.

Preventief In de preventieve sfeer zal gekeken moeten worden in welke mate de ouders verplicht betrokken kunnen worden bij de hulpverlening, zodat ouders hun kinderen grenzen kunnen stellen. Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en andere publieke hulpverleners wordt in Hilversum niet getolereerd. De gemeente moet dit actief uitdragen.

Niemand onveilig We willen sterke en gezellige buurten waarin niemand zich onveilig hoeft te voelen. Buurtinitiatieven hebben meer steun nodig van de gemeente. Elke buurt moet een plek hebben waar mensen kunnen samenkomen en waar ze terecht kunnen voor van alles en nog wat. Voor een veilige buurt is het van belang dat buurtbewoners onveilige situaties melden en dat zijzelf, dan wel de wijkagent of de sociale werker overlastgevers aanspreken. Dit betekent dat de gemeente moet investeren in adequate opvolging van meldingen door gemeente, welzijnswerk en politie. Meer toezicht en handhaving (BOA’s) en verbeterd aangiftebeleid van de politie.

Vuurwerk De SP  tegen het gebruik van illegaal en knalvuurwerk. Legaal vuurwerk kan, in overleg met buurten, op van te voren bepaalde plaatsen worden afgestoken. Vuurwerkvrije zones kunnen afgestemd worden met de buurt.

Coffeeshops De SP is blij met het coffeeshopconvenant. Het reguleren en legaliseren van softdrugs is gewenst. Vanuit volksgezondheidsoverwegingen maar ook om onveilige situaties aan de achterdeur te voorkomen.

Samen maken we van Hilversum een gezellig en veilig thuis voor iedereen.

SAMEN STERK VOOR KUNST EN CULTUUR

Cultuur ondersteunen De SP hecht aan een gezellig dorp waar van alles te doen is en het leuk is om te wonen, te winkelen en te leven. Kunst en cultuur verbindt mensen en draagt bij aan een levendig Hilversum. Daarom moeten er voldoende ruimtes en geld zijn voor culturele activiteiten in Hilversum. De bibliotheek wordt ondersteund om een centraal ontmoetings- en educatieplein te blijven. Mocht de bibliotheek verhuizen naar de Kerkbrink, dan is het belangrijk dat bezoekers gratis kunnen parkeren.
De SP is vooral gebrand op de versterking van het culturele leven in de buurten. De SP zet daarom in op het ondersteunen van ‘buurtcultuur’ in de breedste zin van het woord. Er wordt niet verder bezuinigd op cultuur.

Erfgoed Met betrekking tot ons (jong) cultureel erfgoed is het van belang dat we goed voor onze 700 monumenten zorgen. Wij zetten ons in voor behoud van het Hilversumse erfgoed.

De afhankelijkheid van Museum Hilversum zal, door het generen van meer eigen inkomsten, verminderd moeten worden.

SAMEN STERK VOOR ONDERWIJS

Iedereen Het Hilversumse onderwijs moet plek bieden aan iedereen en dus passend en inclusief zijn. Onderwijs hoort gegeven te worden in duurzame gebouwen die goed onderhouden zijn. De SP vindt dat instellingen voor hoger onderwijs in Hilversum een plek moeten krijgen.

Kansen De SP wil als eerste prioriteit voldoende openbaar onderwijs in alle buurten en wijken van Hilversum. Zeker op het gebied van passend en speciaal onderwijs heeft de gemeente een belangrijke rol. Alle kinderen moeten gelijke kansen hebben, dus ook kinderen vanuit een achterstandssituatie.
Kinderen mogen niet thuis komen te zitten omdat er geen ruimte voor hen is. Kinderen die steun en begeleiding nodig hebben moeten verzekerd zijn van die zorg.

Bijzonder onderwijs Voor wat betreft het bijzonder onderwijs (protestant, katholiek, islamitisch, etc.) stelt de Hilversumse SP zich op het standpunt dat eerste prioriteit moet uitgaan naar voldoende openbaar onderwijs in alle buurten en wijken van Hilversum. Het bijzonder onderwijs kan daarop aanvullend zijn.

De gemeente activeert en ondersteunt scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het aandacht geven aan maatschappelijke thema’s, zoals seksuele diversiteit, discriminatie, cultuur en religie.

Opvang en huiswerk Wij willen dat naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding niet alleen voor kinderen zijn met ouders die het kunnen betalen. Scholen moeten de opvang en begeleiding organiseren samen met maatschappelijke organisaties. Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen, bijvoorbeeld naar IJslands model, lijkt de SP een goed plan.
Schoolgebouwen zijn langer open en worden meer buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Daarnaast is het ook een ontmoetings- en ‘chill’-plek voor jongeren.

Haagse bezuinigingen op het onderwijs trekken een wissel; de SP zal zich hiertegen blijven verzetten.

Sport Naast het plezier dat mensen aan sport beleven, is sporten gezond en een vliegwiel voor veiligere buurten, betere prestaties op school en vermindering van overgewicht. Deelname aan sport moet dus vanuit meerdere overwegingen worden gewaarborgd. Voor mensen met een laag inkomen zijn hiervoor regelingen.

Werken en rondkomen

In Hilversum, Zeker en rechtvaardig
Over eerlijk werk, voldoende inkomen, hulp bij schuld, armoedebestrijding en aandacht voor het MKB.

Een menswaardig bestaan betekent voor veel mensen onder meer het hebben van vast en fatsoenlijk werk. In hun werk kunnen mensen hun talenten laten gelden en hun bijdrage leveren aan een sociale samenleving. Werk is natuurlijk ook een bron van inkomsten. Eerlijk werk moet dan ook fatsoenlijk betaald worden en zekerheid bieden. Sterker dan ‘wederkerigheid’, wat een soort ‘voor-wat-hoort-wat’-ruil inhoudt, pleit de SP voor het versterken van solidariteit met diegenen die niet of nauwelijks zonder goede ondersteuning in staat zijn om een goede werkplek te vinden. Mensen kunnen pas werken als werkgevers echte kansen en echte banen bieden. Werklozen die aantoonbaar moeite hebben gedaan om een baan te vinden, wat niet is gelukt, kunnen dankzij een landelijk experiment worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Denk aan 50-plussers. Als alternatief zouden zij zich maatschappelijk kunnen inzetten.

Iedereen doet mee Door de participatiewet, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en het (passend) onderwijs heeft de gemeente een grote verantwoordelijkheid om iedereen te laten meedoen. Komen mensen bij het Sociaal Plein van de gemeenten voor ondersteuning, dan gaat het erom een integraal plan te maken. Vaak blijkt het ene probleem - het ontbreken van werk — te maken te hebben met een ander probleem - toestanden thuis, een verslaving of ziekte. Knelpunten die het werken in de weg staan, worden samen met de inwoner aangepakt.

Niemand hoeft in armoede te leven Er zijn verschillende ondersteuningsregelingen die mensen met een laag inkomen ondersteunen. Die regelingen moeten behouden blijven! Maar het is wel van belang om voorzieningen zo te regelen dat ze elkaar aanvullen. Zeker kinderen niet!

Wij staan voor een inclusieve samenleving. Dat betekent dat iedereen die mee wil doen, betaald of onbetaald, dat ook kan. Daarom pleiten wij voor een stimulerend beleid. Als mensen aangeven dat het belangrijk voor ze is om op een of andere manier mee te doen — de meeste mensen doen dat — dan moet de gemeente alles doen wat mogelijk en realistisch is om dat te bewerkstelligen.

Werk voor iedereen In de afgelopen vier jaar zette de SP stevig in op werk voor mensen met een beperking. Daarom hebben we de sociale werkvoorziening (Tomin) van de ondergang gered. Die voorziening blijft cruciaal, al ontmoedigt landelijk beleid de voortzetting ervan. Wat ons betreft is er sociaal werk voor mensen met ernstige beperkingen (ook wel dagbesteding of beschut werk genoemd).

Hilversum Werkt Samen Wij hebben een coöperatieve werkwijze van arbeidsbemiddeling in werking gezet (NOVA) en onder de verantwoordelijkheid van onze SP wethouder is begonnen met het plan ‘Hilversum Werkt Samen’. Dit plan is een uitkomst voor bedrijven die mensen graag een kans willen geven, maar nu ontmoedigd worden. Het plan organiseert de betrokkenheid en gezamenlijkheid van werkgevers, maatschappelijke organisaties en organisaties die mensen naar werk begeleiden.

Moeilijk aan de bak Het risico dat werkgevers nu lopen wordt gedeeld, en gezamenlijk wordt gezorgd dat mensen tenminste het minimumloon verdienen. Als dit slaagt zullen meer mensen die willen werken, werk hebben. Het gaat in de eerste plaats om mensen met een beperking en mensen die vanwege hun leeftijd moeilijk aan de bak komen.

Met dit plan adresseert de gemeente veel problemen die nu de bemiddeling naar werk dwarszitten, waardoor overal in het land vooral mensen met een beperking thuis moeten blijven zitten. Als dit plan voortgezet wordt en slaagt, gaan we het in Hilversum anders en veel beter doen, met minder kosten! Als SP zullen wij ons dus hard blijven maken voor deze werkwijze!

Jongeren We zetten in op actievere begeleiding van jongeren naar werk en betere ondersteuning bij het zoeken naar een stageplaats. Te veel jongeren zijn nog onzichtbaar en krijgen niet de ondersteuning die ze nodig hebben.

MEER AANDACHT VOOR (VERBORGEN) ARMOEDE EN DE ARMOEDEVAL

Wat de SP betreft moet er nog meer aandacht komen voor het voorkomen van armoede. Armoede werkt immers verlammend en is ronduit schadelijk voor kinderen die daarin opgroeien. Door financiële zorgen kunnen mensen niet meedoen in onze maatschappij.

Respectvolle ondersteuning De SP vindt dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om dat te voorkomen en mensen in die situatie op respectvolle wijze te ondersteunen. De SP vindt het ook belangrijk om de stigmatisering te bestrijden van mensen in armoede en valse aannames te ontkrachten, onder meer door duidelijke rapportage en voorlichting. Bijvoorbeeld door jongeren te leren om beter om te gaan met geld, door gemeentelijke regelingen minder moeilijk toegankelijk te maken, door aandacht te hebben voor mensen en niet alleen voor getallen.

Hilversum-pas Voor mensen met weinig inkomen moeten de minimaregelingen behouden blijven en uitgebreid worden.  We blijven ons inzetten voor een Hilversum-pas om het gebruik van regelingen te vereenvoudigen. We vragen extra aandacht voor mensen die te maken krijgen met een armoedeval. In ieder geval is laagdrempelige, ondersteunende begeleiding nodig.

Hulp bij schuld SP-Hilversum is actief bezig geweest met een constructieve aanpak van schulden. Dankzij onze inzet is een programma gestart om te voorkomen dat schulden van mensen uit de hand lopen. Daarin wordt samengewerkt met de woningbouwcorporaties, zorgverzekeringen en de gemeente. Wij willen dat Hilversum incasso-vrij wordt, dus dat deurwaarders hier geen plek meer hebben. Het kan, dus laten we het realiseren!
Verder pleiten wij voor en kwaliteitskeurmerk voor bewindvoerders.

MEDIA, MAAR NIET TEN KOSTE VAN ALLES

Een gezonde economie is belangrijk voor Hilversum. Dat spreekt vanzelf. Wij zien dat de media allerlei creatieve bedrijvigheid aantrekt. Maar de toekomst van de klassieke omroeporganisaties is ongewis. Het ontbreken van hoger mediaonderwijs blijft Hilversum parten spelen. De toekomst van de onlangs opgerichte mediacampus is onzeker. Transformatie en slim gebruik van het mediapark moeten mogelijk gemaakt worden.

Meer dan media Wij steunen initiatieven om de mediasector te versterken, maar betwijfelen of de media de belangrijkste trekker van de Hilversumse economie kan en moet blijven, zoals andere partijen benadrukken. Hilversum is meer en groter dan het mediapark.

Zorgpact Hilversum heeft ook een zorgeconomie, met veel zorginstellingen. Goed voor veel werkgelegenheid. Toen het crisis werd, pleitte de SP voor een banenpool zorg. Deze is inmiddels gerealiseerd als zorgpact. Maar er zijn nog vele honderden mensen in de zorg nodig, dus daarom willen wij een duidelijke visie en beleid op de ontwikkeling van de zorgsector.

Werken met de handen is voor veel mensen belangrijk. Versterking van het ambachtsonderwijs is goed voor Hilversum.

STEUN VOOR MIDDENSTAND EN KLEINE ZELFSTANDIGEN

We ondersteunen initiatieven om de positie van kleine zelfstandigen te versterken.  De SP richt zich op kleinschaligheid en komt op voor kleine ondernemers en winkels. We zullen meewerken aan versoepeling en afschaffing van overbodige regels, aan meer ruimte voor gratis kortdurend parkeren in winkelgebieden, en besteding van het stadsfonds ook in de gebieden buiten het centrum.

We willen dat minimaregelingen ook voor kleine zelfstandigen met te weinig inkomsten gelden.

Het aantal koopzondagen blijft wat ons betreft zoals het is: twaalf, plus een paar extra. Ondernemers mogen niet worden verplicht om op koopzondagen geopend te zijn.

Bewoonbaar Hilversum

Vertrouwd en veilig
Over sociale woningen, verkeer, parkeren, natuur en milieu.

SAMEN STERK VOOR BETAALBAAR EN DUURZAAM WONEN VOOR IEDEREEN

Hilversum is een prachtig dorp om te wonen. Het groene karakter van Hilversum moet behouden blijven, ook in het dorp en in de woonwijken.

Duurzaam Wij zetten in op duurzaam (ver)bouwen van koophuizen en huurhuizen. De gemeente ondersteunt mensen die hun leefomgeving willen verduurzamen. De SP zet  zich in voor maatregelen gericht op energiebesparing. De leefomgeving moet schoon, heel en veilig zijn.

Er is een enorme behoefte aan betaalbare woonruimte in Hilversum. We zien nog steeds leegstand in huurwoningen en kantoren en wanneer corporaties ervoor kiezen om huurhuizen te verkopen, slinkt de voorraad betaalbare woningen. Wat de SP betreft zetten we in op het transformeren van leegstaande panden en wordt er meer geïnvesteerd in het bouwen van sociale en middel dure huurwoningen. De voorraad sociale huurwoningen mag niet verder slinken en corporaties moeten stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen.

Sociale huurwoningen Als er gebouwd wordt, moet er tenminste 50% sociale huurwoningen opgenomen zijn in de bouwplannen. Onze inzet zal zijn het realiseren van 500 extra sociale huurwoningen, waarvan minimaal 250 in de laagste prijsklasse.

Het aantal mensen en gezinnen dat hulp en opvang nodig heeft groeit. Steeds meer mensen krijgen te maken met de armoede- en zorgval. De gemeente moet er voor zorgen dat deze mensen niet tussen wal en schip vallen. Dit geldt ook voor mensen die al dan niet tijdelijk in de war zijn. Wij pleiten voor persoonlijke, op maat en kleinschalige gespreide opvang op verschillende plekken in Hilversum en de regio.  We willen meer inzetten op tijdelijke woonplekken, zoals zorg- en corporatiehotels, waar mensen die tijdelijk nergens terecht kunnen een plek krijgen. Tijdelijke woonruimte moet echter niet de norm worden

Wij stimuleren initiatieven voor bijzondere en begeleide woonsituaties, zoals voor mensen met een beperking.

Buurthuizen en wijkontmoetingsplaatsen zijn van belang voor iedereen. Professionele wijkopbouwwerkers zijn nodig om samenleven te bevorderen en voegtijdig (gezondheids-)problemen te signaleren. Elke buurt goed gefaciliteerde  een ontmoetingsplek!

VERKEER EN VERVOER: RUIM BAAN VOOR DE FIETS EN OPENBAAR VERVOER

De SP zet in op een betere bereikbaarheid van Hilversum en de Hilversumse wijken en buurten via de fiets en het openbaar vervoer. We geven fiets en voetganger voorrang boven het autoverkeer, zeker in het centrum.

Verkeersplan Voor het gebied rond het centrum is een oplossing voor de bereikbaarheid alleen mogelijk met een integraal plan, waarin het stationsgebied, de Beatrixtunnel, en het gebied rond de kleine spoorbomen is verwerkt. De kleine spoorbomen mogen in geen geval dicht als er geen alternatief is voor een fatsoenlijke overgang van het spoor. De inwoners van Hilversum, en vooral in de wijken in en rond het centrum en over het spoor, moeten hierbij actief worden betrokken. De toegankelijkheid van het centrum en de stations voor mindervaliden moet verbeteren.

Fijnmaziger Vrachtverkeer binnen Hilversum zal afnemen door het instellen van milieuzones en overlaadstations aan de rand van de stad. Om Hilversum ook voor de buitenwereld toegankelijk te houden is verbetering van openbaar vervoer in de regio van belang. Het busvervoer in Hilversum moet kleinschalig, elektrisch en fijnmaziger worden. Op die manier moeten de binnenstad en alle wijken en wooncentra voor ouderen beter bereikbaar worden. ‘Voor NIXX met de bus’ moet terugkomen. Bovendien zetten wij in op transferia aan de rand van Hilversum waar bezoekers kunnen overstappen op ander vervoer en waar goederen kunnen worden overgeladen. 

Fietsers krijgen ruim baan. Dit betekent dat er meer veilige fietspaden komen, meer elektrische oplaadpunten en voldoende (inpandige) plekken waar je je fiets gratis kan parkeren. Een grote gratis fietsstalling bij het station is essentieel.

Parkeren De kosten voor parkeren reizen de pan uit. De kosten moeten omlaag. Het liefst schaffen we betaald parkeren af en organiseren we het met inwoners anders. Inwoners moet niet de melkkoe van het gemeentelijk beleid zijn! We willen een onderzoek naar een alternatieve wijze van omgaan met een beperkt aantal parkeerplekken en een verlaging van de tarieven.

Groen Hilversum

Schoon en Duurzaam
Over een schoner dorp, duurzaamheid, en een groene omgeving.

SAMEN STERK VOOR BEHOUD VAN NATUUR EN MILIEU

Hilversum is omgeven door uitgebreide natuurgebieden. Daar moeten we zuinig op zijn. Het is juist de natuur die Hilversum tot een aantrekkelijke plek maakt om te wonen. De SP zet zich daarom in voor het behoud van die natuur. Afval moet milieuvriendelijk verwerkt worden en grondstoffen opnieuw gebruikt. We moeten op zoek naar de meest effectieve manier van afval scheiden.

Hergebruik We ondersteunen initiatieven voor de bevordering van de circulaire economie — het hergebruik van grondstoffen —, zeker als die in de buurten opkomen. Het idee voor een buurtkaravaan met een rijdend inzamelstation en initiatieven voor hergebruik willen we ondersteunen en stimuleren.

We moeten beter letten op asbestvervuiling en het opruimen daarvan. Bij asbest in private huizen gaan we zoeken naar manieren om verwijdering te subsidiëren. We willen meer controle en toezicht op  handhaving van milieuregels.

Schone lucht In Hilversum ademen we nog te veel stikstofoxiden en fijnstof in. De gemeente moet meetpunten faciliteren en maatregelen nemen om te zorgen dat wij aan de normen van de VN Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voldoen. Milieuzones in combinatie met een pakket maatregelen dat luchtvervuiling tegengaat, kunnen helpen.

Zorg voor dieren

Mede dankzij de SP heeft de gemeente nu een dierenwelzijnsbeleid. Dierenwelzijn gaat over de kwaliteit van het leven van een dier. Wie dieren houdt, moet zich houden aan bepaalde regels in de omgang met deze dieren. Dieren in circussen, winkels, tentoonstellingen en markten vinden wij niet wenselijk. Naleving van de regels is van belang. We blijven ons ook inzetten voor een goede leefomgeving voor de bij en bij-vriendelijk groenbeheer.

De SP ziet graag dat de relatie tussen het dierenasiel en de gemeente verbeterd. Wat de mogelijkheden tot ondersteuning zijn hangt ook af van het dierenasiel.

Duurzaamheid

We willen over naar het gebruik  van nieuwe en natuurvriendelijke energiebronnen. We stimuleren het toepassen van duurzame energiecollectoren en warmenergie, ook op en in monumenten.

Duurzaam (ver)bouwen moet worden gestimuleerd voor zowel koop- als huurhuizen. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente het verduurzamen van woningen door stimuleringsregelingen. Voor inwoners die willen investeren in duurzaamheid komt er een duurzaamheidssubsidie.

We zetten in op meer en betere energiebesparingsmaatregelen in scholen en gemeentelijke gebouwen en een ‘green deal zero–emissie’ voor de binnenstad.

De gemeente stimuleert het gebruik van elektrische vervoersmiddelen. Zo mogelijk faciliteert en/of co-financiert de gemeente het aanleggen van oplaadpunten.

Toekomst van Hilversum

Trots en Zelfstandig
Burgerbetrokkenheid.

HILVERSUMMERS GAAN OVER HUN TOEKOMST

Gooistad De provincie, veel partijen en veel bestuurders hebben visoenen over fuseren tot één Gooistad. Ze denken dat zo’n grote gemeente grote projecten beter aankan omdat we nu ook al veel regionaal regelen, en omdat een grote gemeente meer gewicht heeft in Den Haag.

Log, duur, afstandelijk Uit verschillende onderzoeken blijkt dat grotere, samengestelde gemeenten logger en duurder zijn in de organisatie en op grote afstand staan van de burgers. De SP vindt betrokkenheid en zeggenschap van Hilversummers cruciaal. Wij zien op dit moment geen voordelen van ‘Gooistad’ voor inwoners van Hilversum. Een fusie zonder draagvlak van inwoners zien wij niet zitten. De SP wil dat de mensen van Hilversum zich mogen uitspreken over hun toekomst. Een fusiegemeente Gooistad mag niet bestuurlijk worden doorgedrukt! Wij willen bij herindelingen dat de inwoners een belangrijke stem krijgen, bijvoorbeeld door een referendum. Met de SP kunt u voorkomen dat bestuurders de beslissing voor ons nemen!

Regionaal Gaan we door met de regionale samenwerking? Wat soms wenselijk is — dan wil de SP een betere democratische borging. Nu gebeurt het te vaak dat een voornemen van de regio bij de gemeenteraad als voldongen feit gepresenteerd wordt. De gemeenteraad heeft dan eigenlijk niets meer te zeggen. Dat kan beter, dat moet beter! Wij steunen verdergaande vergroting van de organisatie via de regio alleen als dat de belangen van Hilversummers dient en als gelijktijdig de organisatie in buurten versterkt wordt.

STATIONSGEBIED

Een halve oplossing is geen oplossing: als we het stationsplein aanpakken, moeten we dat goed doen en doorzetten, anders heeft het geen zin. Daarvoor moeten we wel van start met de uitwerking. De SP-Hilversum heeft daarom ingestemd met de visie op het stationsgebied. De vraag is ook hoe duur het mag worden. De nu geraamde kosten vindt de SP heel veel geld. 

Knelpunten De SP vindt dat de raad pas een definitieve beslissing kan nemen als er oplossingen voor knelpunten zijn die ook daadwerkelijk te realiseren zijn. Het veiligheidsprobleem bij de kleine spoorbomen moet worden opgelost, net als het tekort aan fietsen en scooterparkeerplaatsen.

Daarbij blijft voor de SP-Hilversum wel als een paal boven water staan dat de kosten die we gaan maken voor de ontwikkeling, niet ten koste mogen gaan van geld voor armoedebestrijding, participatie, zorg en welzijn.

Hei Er komt wat de SP betreft geen weg over de hei of eronderdoor.

TOEKOMST VAN HILVERSUM ‘MEDIASTAD’?

Tegen welke prijs Vanwege het mediapark en door de nabijheid van Amsterdam kent Hilversum een opmerkelijke concentratie van creatieve bedrijven. Die bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. Het is mooi dat Hilversum daarvan profiteert, maar we moeten oppassen dat de media niet te veel aandacht en middelen opeisen waardoor andere activiteiten, die zeker zo belangrijk zijn, verwaarloosd worden.  De transformatie van het mediapark biedt perspectief. Maar niet tegen elke prijs.
Wil Hilversum een toekomst hebben als mediastad, dan is hoger mediaonderwijs een belangrijke voorwaarde.

Toekomstbestendig Hilversum heeft ook een sterke zorgeconomie en een ontwikkelende creatieve dienstensector. De SP wil meer aandacht voor deze sectoren, omdat zij meer toekomstbestendig zijn dan de mediasector.

Voor het behoud van dienstbaar, creatief, innovatief ondernemerschap is een stimulerend ondernemingsklimaat belangrijk.

Wat betreft de zorgsector vindt de SP dat de gemeente een belangrijke opdrachtgever is en met initiatief en beleid moet komen. Werken in coöperatieve samenwerkingsvormen is wat de SP betreft de toekomst.

 curve rechtsomBetrokken en betrouwbaar bestuur Er kan en moet meer gebeuren om Hilversummers te betrekken bij hun eigen dorp en leefomgeving. Dat moet wat ons betreft bij alle projecten die inwoners raken, zoals ontwikkel- en bouwprojecten. Inwoners moeten vaker en zo vroeg mogelijk kunnen meepraten en meebeslissen. De betrokkenheid en inspraak van Hilversummers mag daar niet ophouden. Hilversummers moeten ook mee kunnen praten over de verkeersinrichting en meer algemeen over horecabeleid, afvalinzameling, buurtagenda’s, en parkeerbeleid. De gemeente moet daar meer werk van maken dan nu het geval is!

Luisteren naar inwoners In een open democratie vinden Hilversummers een luisterend en welwillend oor bij hun bestuurders. Ze moeten er zeker van kunnen zijn dat hun stem gehoord wordt. De SP is tegen besturen op afstand, zoals te veel bestuurders maar al te graag doen. Wij dagen bestuurders uit om uit hun comfortzone te komen en het directe gesprek met bewoners aan te gaan.

De “Right to challenge” en werken met Buurtrechten zijn door de SP ingebracht bij de gemeente en opgenomen in het gemeentelijk beleid. Deze instrumenten geven de inwoners de kans om, als ze dat willen, hun zeggenschap te vergroten, zelf het groen te verzorgen, de zorg te organiseren, of andere activiteiten van de gemeente over te nemen. De buurtbegroting of buurtbudgetten zijn andere middelen. In combinatie met elkaar hebben inwoners het wat de SP betreft meer voor het zeggen.
Buurtschouwen en buurtpeilingen zijn een goed middel om de stemmen van buurtbewoners te laten spreken over allerlei onderwerpen die de buurt aangaan.

Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als de wijk het daar in meerderheid over eens is. Wij willen onderzoek naar verlaging van de parkeertarieven op het maaiveld rondom het centrum en in winkelgebieden, met de intentie het parkeren in de schil rond het centrum na 19.00 uur gratis te maken. Buurten in en rondom het centrum mogen qua betaald parkeren niet de dupe worden van elke zondag koopzondag.

Ideeën te over. Maar allereerst moet de gemeente zorgen dat alle inwoners betrokken worden bij het opstellen van hun wijkagenda!

Sluitende begroting Een sluitende begroting is de basis van een gezonde gemeente en is dus ook voor de SP een belangrijk uitgangspunt.

De onroerendezaakbelasting voor particulieren mag niet meer toenemen dan de inflatiecorrectie. Rioollasten moeten eerlijker worden verdeeld, bijvoorbeeld op basis van de ozb.

Van de grotere gemeentes kent Hilversum een van de laagste ozb-tarieven voor bedrijven. Wat de SP betreft mag die ozb voor bedrijven langzaam naar het gemiddelde stijgen. Voor kleine bedrijven wordt maatwerk geleverd, zoals we aangaven in de paragraaf Economie.

EXCELLENTE DIENSTVERLENING EN PRIVACY

De dienstverlening van de gemeente aan zijn inwoners moet op veel fronten beter. Dat geldt voor de openingstijden van de loketten, maar zeker ook voor de elektronische dienstverlening. Wie de gemeente aanschrijft, krijgt hoort snel antwoord te krijgen. De gemeentelijke informatie via de website en krant moet beter. En ook als het antwoord ‘nee’ is, is het belangrijk dat de inwoners wel gehoord zijn, afspraken worden nagekomen en er geluisterd is.

De privacy van de Hilversummer moet daarbij gegarandeerd zijn. De SP waakt over de privacy van de Hilversummers en zet zich daar actief voor in. Dat is belangrijk, omdat de gemeente veel privacygevoelige informatie in handen heeft. Denk aan persoonsgegevens, inkomensgegevens, bedrijfsgegevens, maar ook aan medische informatie. In toenemende mate werken we samen met derden, wordt de dienstverlening digitaal en wordt de ‘smart city’ ontwikkeld. Cameratoezicht is inmiddels bijna normaal, net als het gebruiken van digitale gegevens om onderzoek te doen. De vraag rijst natuurlijk of dat allemaal wel zorgvuldig gebeurt en goed gaat? De SP vind dat er een wethouder Privacy moet zijn.

Doe mee


Meld je aan

Terug naar boven
Doe mee Word lid Contact Normale website