h

Standpunten

A (3) B (20) C (10) D (7) E (3) F (2) G (4) H (8) J (3) K (5) L (3) M (7) N (1) O (8) P (4) R (3) S (15) T (3) V (14) W (15) Z (5)

Afval moet milieuvriendelijk verwerkt worden en grondstoffen opnieuw gebruikt.  De SP ziet een grote verantwoordelijkheid bij de industrie om minder plastic verpakkingen te produceren, maar op gemeentelijk niveau zijn er weinig mogelijkheden tot afdwingen. We kunnen lokaal wel inzetten op meer bewustwording. We moeten inwoners stimuleren afval zoveel mogelijk te scheiden en minder plastic te kopen. Bronscheiden van PMD helpt daar momenteel bij. We moeten uiteindelijk toe naar de meest effectieve manier om afval te scheiden en afval te beperken. Dat kan ook nascheiding zijn.

Er is een enorme behoefte aan betaalbare woonruimte in Hilversum. De voorraad sociale huurwoningen moet toenemen, niet slinken. Ook hebben we meer betaalbare (laag segment) middelduurwoningen nodig. De woonvisie moet inzetten op het bouwen van méér sociale en middeldure huurwoningen.

Daarvoor moet de verdeling van de segmenten bij nieuwbouw aangepast worden, naar een verdeling met minimaal 50% sociaal en 40% middelduur. Ook moet er gelet worden op de verschillende segmenten in de sociale huur zelf, zodat voor de lagere huren ook woningen beschikbaar komen. 

We willen wonen in een aangename, groene gemeente. Een gemeente waar jongeren willen blijven, gezinnen zich willen vestigen, en senioren oud willen worden. We bouwen niet in de natuur om Hilversum, en we groeien langzaam qua inwoners. Deze langzame groei maakt dat we sterk staan en blijven: een goed winkelaanbod, veel restaurants en cafés, bioscopen, een grote bieb, theater, poppodium, veel sportclubs en verenigingen enz..

Er moet geen geld meer naar citymarketing. De SP is niet tegen het promoten van de stad, maar vindt dat prioriteit moet gaan naar ander zaken: zorg, welzijn, klimaat, en betaalbaar wonen. We zijn blij met extra bedrijvigheid, zeker als het werkgelegenheid oplevert. We moeten echter niet proberen te wedijveren met Utrecht en Amsterdam, maar een eigen visie ontwikkelen, waarbij niet in eerste instantie de aandacht moet gaan naar de vestiging van grote bedrijven.
 

Geld uit de hondenbelasting wordt slechts voor een heel klein deel gebruikt om overlast van honden (b.v.hondenpoep) tegen te gaan. Het is geen faire belasting, en moet dus worden afgeschaft.

Hoogbouw is geen taboe maar in de meeste woonwijken is het geen optie meer. Het moet daarom beperkt worden ingezet en alleen op plekken waar dat kan, zoals het Stationsgebied of het Arenapark. Draagkracht in de buurt is daarbij een absolute voorwaarde.

Het historisch karakter van de Kerkbrink moet worden behouden. Levendigheid is prima maar het moet geen 'circus' worden.

Zorg, welzijn en minimabeleid vragen meer aandacht. Het mag niet ingewikkeld zijn om een beroep te doen op minimaregelingen. We willen dat medewerkers van het sociaal plein rekening houden met de specifieke situatie van mensen, met extra aandacht voor kinderen in minimagezinnen. 

Het vorige college bezuinigde op het sociaal domein en dat is onacceptabel. De inkomensgrens voor alle minimaregelingen moet terug naar 130% van het minimumloon.

Het vliegveld Hilversum heeft, als enige kleine vliegveld in de Randstad, een meerwaarde. Dat moet je niet te snel slopen en vervangen door een woonwijk, simpelweg omdat je zoveel mogelijk wilt bouwen. Het verdwijnen van het vliegveld kan leiden tot meer drukte, overlast van vliegverkeer van Schiphol, en aantasting van de omliggende natuur en het stiltegebied. 
 

Verder uitbreiden van het wegennet in Hilversum kan niet. Nieuwe wegen en meer asfalt is geen optie, want schaadt de natuur. De SP is dan ook tegen een weg op of onder de hei.

Bestaande wegen anders gebruiken kan wel, maar zeker niet door woonwijken.

Van de Erfgooiersstraat een doorgaande weg maken is een slecht plan - de wijk kan zoveel verkeer niet aan.

Er moeten geschikte woningen komen voor die doelgroepen die nu in de knel komen, o.a. jongeren, senioren - met name wanneer die kunnen doorstromen -, en (startende) gezinnen. Woningen moeten toekomstbestendig zijn en toegankelijk voor mindervaliden. Er moet plek komen voor alternatieve woonvormen zoals een knarrenhof, kangoeroewoningen of meer-generatie-wonen. 

U bent hier