h

Voor Elkaar: SP open brief speerpunten 2018-2022

27 maart 2018

Voor Elkaar: SP open brief speerpunten 2018-2022

Foto: SP

Aan de nieuwe raad van Hilversum,

Allereerst feliciteren wij allen die zetels behaald hebben in de nieuwe raad.

We staan nu als raad voor de taak een nieuw college te vormen. De grootste partijen nemen daarin zoals gewoonte is het initiatief. Als kleinere partij past het de SP deze initiatieven af te wachten. De vorming van een coalitieakkoord is een flinke klus, met flink wat uitdagingen. De SP Hilversum wil door middel van deze brief een aantal van die uitdagingen aankaarten en onze positie daarin aangeven.

Eerst een algemeen advies: onderhandel transparant en openbaar. Niet alleen de gesprekken tussen partijen en personen moet openbaar zijn, ook de informatie die gebruikt wordt om te onderhandelen – de cijfers en verwachtingen voor de komende periode. Op die manier komt niemand straks voor een verrassing te staan.

De SP wil een sociaal Hilversum, gericht op de inwoner. Betrouwbare en Exellente dienstverlening mag van de gemeente verwacht worden en buurten en burgerparticipatie staan centraal. Wij zullen daaraan hard werken zowel binnen als buiten de gemeentraad.

Meer specifiek heeft de SP de volgende prioriteiten voor de komende periode:

Zorgzaam Hilversum  

 • Zorg: Zorg is een 24uurs sector. De gemeente moet zich daarop aanpassen en meer regie en verantwoordelijkheid nemen op dit gebied. Geld voor zorg moet naar zorg. Dat betekent het behouden van de reserve sociaal domein, het verlagen van kosten voor inwoners, het afschaffen eigen bijdrage WMO, en het onderzoeken en investeren in het tegengaan van de zorgval van inwoners. Daarnaast geloven wij erin dat minder marktwerking  in de zorg zal bijdragen aan betere zorg en stabielere werkgelegenheid.
 • Snel en betrouwbaar: De doorlooptijd aanvragen Sociaal Plein moet naar beneden, geen wachtlijsten, doorlopende 18+  zorg (aangenomen SP motie 8/11/2017), regels mogen hulp/dienstverlening niet in de weg staan! Cliëntondersteuning met worden verbeterd.
 • Dat vraagt slim investeren in het Sociaal Plein,maar ook in de advies en ondersteuning door zorg en welzijnsteams in de buurt, zorgbuurthuizen en met spoed een vangnet en adviesteam/operationele 24uurs crisisdienst
 • Excellente maatschappelijke zorg, gedifferentieerde opvang en uitbreiding naar een 24/7 crisisdienst
 • Zorgeconomie:  is de tweede economische pijler van Hilversum. De gemeente is als grote zorg- en welzijnsopdrachtgever verantwoordelijk voor het verdelen van vraag en aanbod en  goed betaald werk in de zorg- en welzijnssector. De SP pleit voor een actualisatie van de nota Economische kansen voor de Zorg 2009-2020  en taskforce werkgelegenheid zorg en werk. De eerder door het Rijk toebedeelde middelen (7,8 miljoen) HHT kunnen hiervoor de basis zijn.

Lees ook: Zorg snel, laagdrempelig en dichtbij

Samenleven in Hilversum

 • Inclusief Hilversum: Hilversum voor iedereen, samen sterk voor een inclusieve samenleving, iedereen doet mee! Hilversum wordt een discriminatievrije gemeente met een zerotolerance-aanpak. Racisme, antisemitisme, islamofobie, vreemdelingenhaat, homofobie, transfobie en elke vorm van discriminatie vinden wat ons betreft geen bodem in Hilversum.
 • Veiligheid:  Voldoen aan de landelijke norm wijkagenten, versterken gemeentelijke preventieve handhavingscapaciteit onder meer met betrekking tot bouw- en woningtoezicht en /(brand)veiligheid, een goed functionerende veiligheidsregio en het verbeteren van het aangifte- en klachtenbeleid.
 • Kunst en cultuur: Ondersteun de bibliotheek om centraal ontmoetings- en educatieplein te blijven, investeer in culturele activiteiten ook in de buurten, zorg voor onze jonge en oude monumenten.
 • Onderwijs: Onderwijs voor onze kinderen is passend en inclusief met voldoende leerkrachten, ruimere financiële tegemoetkomingsregelingen voor voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang, investeren in multifunctionele schoolgebouwen, laagdrempelige en verruimde naschoolse activiteiten (inspiratie IJslandsmodel), stimuleer sportdeelname.
 • Buurten: Elke buurt een huis van de buurt. Verhoog de norm buurt-coördinatoren naar die van wijkagenten (1 op 5000), basisteams van buurtcoodinatoren, wijkagent, maatschappelijk-, opbouw- en jongeren-werkers. Maak werk van buurt- en wijkplannen samen met inwoners en ondernemers. Actualiseren jongerenbeleid want de Nota #Jong in Hilversum is verlopen.

Lees ook Hilversum voor iedereen

Werken en rondkomen in Hilversum

 • Minima: Meer aandacht en investeringen in verborgen armoede en extra zorg om armoedeval te voorkomen, doe een minima-effectrapportage, geen bezuinigingen op minimagelden en reglingen
 • Behoud het kindpakket en voer een Hilversumpas in
 • Schuldhulpverlening: Investeer in laagdrempelige en snelle hulp bij schuld. We streven naar een incasso vrije gemeente. Investeer snel in een actieplan schulden en armoede
 • Vereenvoudig en verbeter de gemeentelijke communicatie over werk en inkomen-regelingen en maak ze bereikbaarder voor iedereen die van een inkomen moet rondkomen onder het minimum. Denk aan werkende armen.
 • Werk: Investeer qua werkgelegenheid niet alleen in de mediasector maar juist ook in de diensten-, zorg- en detailhandel. Hier zijn nu de meeste vacatures.
 • Behoud de sociale werkvoorziening!
 • Ondernemers: Maak een visie en uitvoeringsplan over en samen met kleine zelfstandigen, ZZP-ers en MKB. Werkgelegenheidskansen liggen juist in detailhandel en horeca! Realiseer de doelstelling beste 'De Beste Warenmarkt van Nederland' (met concurrende kostprijs voor de ondernemers)

Bewoonbaar Hilversum

 • Wonen: Geeft meer bouwgronden vrij.  Bouw meer sociale huurwoningen (50%) en middelduur (tot €950) 30%. Stop de verkoop van sociale huurwoningen.
 • Bouw voor doelgroepen. Zet in op gedifferentieerde maatschappelijke opvangplekken, levensloopbestendig en alternatieve woonvormen zoals seniorenhofjes
 • Bovengrens voor sociale koopwoningen verlagen naar €150.000.
 • Geef ruimte aan bouwen in eigen beheer (CPO)
 • Duurzaamheid: Investeer in duurzaamheidssubsidies en een revolverend fonds duurzaamheid.
 • Behoud groen in en rondom Hilversum. Geen wegen op of onder de hei.
 • Verduurzaam mobiliteit, sluit aan bij de stadslogistiek green deal zero emissie
 • Verkeer: Investeer in fijnmazig duurzaam openbaar vervoer en fietsmobiliteit
 • Verlaag de tarieven voor parkeervergunningen en betaald parkeren
 • Werk zo snel mogelijk een actuele visie en plan van aanpak uit op gemeentelijk vastgoed en gronden
 • Zet samen met eigenaren actief in op transformatie en slim hergebruik van leegstaande panden

Lees ook: betaalbaar wonen in Hilversum het kan!

Bestuur en Toekomst van Hilversum

 • Financiën: De gemeente heeft een sluitende begroting, geoormerkte gelden worden uitgeven waarvoor ze bedoeld zijn
 • Gooistad: Hilversum blijft Hilversum. Geen fusie/herindeling zonder referendum, regionale samenwerking alleen als het positief bijdraagt aan dienstverlening inwoners, evaluatie  van de huidige samenwerkingsverbanden, democratische legitimiteit verbeteren
 • Dienstverlening: informatie en communicatie vanuit de gemeente (digitaal en hard copy) moet beter niet voor niets diende we daarvoor de motie 'Het moet Beter' in,  uitgangspunt toegankelijke en excellente dienstverlening, snel en laagdrempelig inclusief een 24/7 bereikbaarheidsdienst.
 • Privacy: Waarborg de privacy van inwoners door een deugdelijke privacy verordening, beleid en uitvoeringsplan met controlemogelijkheden voor de gemeenteraad en inwoners zelf. Wees waakzaam bij ontwikkelingen als Smart City en de Virtuele Stad in verband met het ongebreideld verzamelen en gebruiken van gegevens van inwoners. Investeer in digitale veiligheid.
 • Burgerparticipatie: Alleen samen met inwoners en ondernemers maken wij ons dorp leuker, leefbaarder en gezelliger. We investeren in buurtpeilingen, buurtrechten, bewonerseffectrapportages en huizen van het recht

Lees ook: Burgerparticipatie, Pak de Macht

Keuzes
Met betrekking tot de huidige sterprogramma’s willen wij graag investeren in de programma’s  nieuwe zorgtaken, buurten en wonen.
De programma’s centrum en media mogen een pas op de plaats maken.
Meer aandacht voor voor burgerparticipatie, wonen, leven en ondernemen in wijken en buurten.

Wij zien graag een nieuw sterprogramma werkgelegenheid en een uitgebreider programma zorg en welzijn. Bij het programma wonen zien wij graag extra bouwen en transformatie nadrukkelijker toegevoegd.

Verkeer is wellicht een thema dat even rust vraagt maar natuurlijk willen we wel werken aan onveilige situaties.

Met betrekking tot grote projecten zeggen wij: maak keuzes en doe niet alles tegelijkertijd. Het is niet wenselijk om én de HOV last, én de verbouwingslast van de Spoorzone, én het verbeteren Kerkbrink en bijvoorbeeld het ontwikkelen van het Stationsgebied tegelijkertijd op te pakken.

Pak 'kleine' kansen, bijvoorbeeld op het gebied van bouwen, transformatie en stedelijke ontwikkeling. Investeer niet alleen in visionair en groots maar werk Sociaal en Praktisch.

 

 

U bent hier