h

Zorg snel, laagdrempelig en dichtbij

20 maart 2018

Zorg snel, laagdrempelig en dichtbij

Foto: SP / SP

Mensen moeten langer thuis wonen en zoveel mogelijk zelf doen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? De SP is van mening dat een aantal zaken dan echt beter moeten.

Regels mogen hulp/dienstverlening niet in de weg staan!
We hebben in de gemeente regels over hoe het geld voor bijvoorbeeld WMO voorzieningen moet worden uitgeven. Soms staat dit oplossingen in de weg. Als de regels maatwerk in de weg staan dan gaat de oplossing voor. Hoe dit dan op te lossen binnen de regels is van latere zorg! WMO consulenten en klantmanagers moeten de vrijheid krijgen om creatief met de regels om te gaan. En als ze zaken tegenkomen die niet werken moeten ze voorstellen kunnen doen om dit beter te regelen.

Niet meer van het kastje naar de muur 
Als je nu naar het Sociaal Plein (ongeacht of dit over participatie of zorg gaat) gaat met je verhaal wordt je langs allerlei punten gestuurd waar je langs moet. Kortom er wordt nog te vaak verwezen naar andere instanties en teveel gezegd je moet van alles zelf gaan doen.

Verbeteren cliëntondersteuning
Meer en beter moet gebruik gemaakt worden van de persoonlijke cliëntondersteuning.

24/7 Directe en Snelle hulp
Mensen die zich bij het Sociaal Plein melden hebben de drempel om hulp te zoeken genomen en vaak hebben ze urgente problemen. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit het ziekenhuis naar huis willen of er is een nader prangend probleem. Thuiszorg moet dan zo snel mogelijk starten en voorzieningen moeten dan zo snel mogelijk geleverd worden. Voordat een regisseur is toegewezen zijn mensen weken verder. Dat moet sneller. En de gemeente is nu verantwoordelijk voor (crisis) zorg dat betekent dat je ook 24/7 terecht moet kunnen bij de gemeente. Zeker in het geval van crisis.

Geen wachtlijsten
Het duurt nog te lang voordat beschikkingen rond zijn en zorg of voorzieningen geleverd worden. De officiële afhandel termijn van 6 weken is lang. Heel lang als iemand op hulp of een voorziening wacht. En soms kom je nog een wachtlijst ook. Afhandel termijnen moeten korter en het streven moet zijn geen wachtlijsten. Dat dit nodig is werd al eerder bevestigd en er werd extra geld vrij gemaakt. De resultaten van de investering ziet de SP nog niet terug!

Doorlopende zorg 18+
Zeker voor jeugdigen mag er geen wachtlijst zijn en doorlopende zorg 18+ moet gegarandeerd zijn. Hiervoor heeft de SP steeds gepleit en is een motie doorlopende zorg 18+ aangenomen.

Recht op privacy
Er moet meer aandacht komen privacy. Aan het loket, en bij het opvragen en  delen van (medische) informatie aan derden. Duidelijk moet zijn welke gegevens waarom gevraagd worden en wat daarmee gebeurd. Niet voor niets waarschuwde de autoriteit persoonsgegevens hierover. De SP pleit ook niet voor niets voor een uitgebreide privacy verordening waarin speciaal aandacht is voor het Sociaal Domein.

Uitstekende/Excellente dienstverlening
Er moeten afspraken gemaakt worden over responstijd van Sociaal Plein. Denk aan reactietijd voor mails of het nakomen van terugbel afspraken. Medewerker op vakantie? Dan wordt het dossier overgenomen! Informatie over mogelijke zorg en dienstverlening moet beter. Het moet vooral ook beter vindbaar (online/hard copy) en in begrijpelijke taal geschreven zijn.

Minder formulieren
Onnodig gedoe met formulieren wordt zoveel mogelijk afgeschaft.

Persoonlijke en deskundige beoordeling situatie
Als mensen hulp aanvragen vind altijd een gesprek plaats. Het afhandelen van een zorgvraag per telefoon gebeurd niet meer. De WMO regelgeving zegt ook dat een keukentafel gesprek en persoonlijke beoordeling altijd moet plaatsvinden. Waarbij er aandacht moet zijn voor alle levensdomeinen.

Advies professional leidend
En als mensen een verwijsbrief/aanwijzing van een professional hebben dan kan de gemeente dit niet zomaar naast zich neerleggen.

Medische gegevens beoordelen alleen door arts
Beoordeling van medische dossiers gebeurd enkel en alleen door een arts! En in het geval van een arbeidsgeschiktheidsonderzoek door een gecertificeerd arbeidsdeskundige!

Zorg dichtbij
In alle buurten is er een servicepunt/spreekuren waar mensen terecht kunnen met vragen over zorg en dienstverlening.

Schuldhulpverlening start onmiddellijk
Iemand die zich meld voor hulp bij schulden krijgt onmiddellijk hulp. Dus er wordt niet meer gezegd ‘’U kan dit zelf oplossen want de schulden zijn niet hoog genoeg.’’ Of ‘’Je moet eerst een jaar ‘clean’ (verslaafden) zijn voor de hulpverlening start. Meteen oppakken voorkomt meer ellende (bijvoorbeeld huisuitzettingen) en nog verder oplopende schulden. De SP pleit voor een herstel academie en een actieplan schuldhulpverlening met extra aandacht voor jeugdigen.

Ombudsman
De afhandeling van klachten moet beter. De gemeente moet een onafhankelijke  ombudsman/vrouw hebben waar inwoners terecht kunnen. Juridische procedures tegen inwoners moeten voorkomen worden.

Caseload klantmanagers/WMO consulenten moet naar beneden
Er zijn veel hulpvragen. Heel veel. Te veel voor het aantal beschikbare consulenten. Daarom  moet het aantal consulenten worden uitgebreid. Als dit gebeurd kunnen achterstanden worden ingelopen en wachtlijsten worden verkort.

Kosten voor inwoners omlaag!
De eigen bijdrage voor WMO voorzieningen  moet wat de SP betreft worden afgeschaft want we  zien dat dit leidt tot zorgmijding. Daarbij moeten mensen van te voren weten hoeveel eigen bijdrage ze moeten betalen. Dit is te vaak nog onduidelijk en de rekeningen komen vaak laat en ineens. Hierdoor zijn mensen verrast over hoeveel ze (ineens) moeten betalen.

Lees ook ons zorgdossier

U bent hier