h

NATUUR EN MILIEU

Duurzaamheid

We streven om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. De gemeentelijke diensten van Hilversum in voorop. We streven naar gasloos in 2040, maar dit moet wel betaalbaar en uitvoerbaar zijn. We houden nieuwe ontwikkelingen in de gaten en zetten vooral ook in op energiebesparing. De gemeente moet hierbij zowel inwoners als organisaties en bedrijven stimuleren en ondersteunen. 

Lees verder

Afval

Afval moet milieuvriendelijk verwerkt worden en grondstoffen opnieuw gebruikt.  De SP ziet een grote verantwoordelijkheid bij de industrie om minder plastic verpakkingen te produceren, maar op gemeentelijk niveau zijn er weinig mogelijkheden tot afdwingen. We kunnen lokaal wel inzetten op meer bewustwording. We moeten inwoners stimuleren afval zoveel mogelijk te scheiden en minder plastic te kopen. Bronscheiden van PMD helpt daar momenteel bij. We moeten uiteindelijk toe naar de meest effectieve manier om afval te scheiden en afval te beperken. Dat kan ook nascheiding zijn.

Lees verder

Hondenbelasting

Geld uit de hondenbelasting wordt slechts voor een heel klein deel gebruikt om overlast van honden (b.v.hondenpoep) tegen te gaan. Het is geen faire belasting, en moet dus worden afgeschaft.

Lees verder

Zwerfvuil

Extra aandacht moet er komen voor zwerfvuil in parken (bv. de groengordel in de Hilversumse Meent) en rondom winkelcentra. Dit moet adequater opgeruimd worden door de gemeente, eventueel in samenwerking met de wijk.

Lees verder

Natuur

Natuur is de rijkdom van Hilversum. De mooie heidevelden en bossen die Hilversum omringen zijn waardevol. Deze kwaliteit zal worden versterkt door het groen in het dorp uit te breiden en natuurgebieden te verbinden. 

Er mag wel horeca bij natuurgebieden komen, als de natuur daar niet onder lijdt. Maar zeker niet in.
 

 

Lees verder

Hernieuwbare energie

Gemeente werkt samen met inwoners, (woningbouw) organisaties, bedrijfsleven en deskundigen om meer zonneenergie op te wekken. Voor het plaatsen van zonnecellen en het zuinig omgaan met energie is een duurzaamheidsfonds beschikbaar.

Lees verder

Vuilnisverwerking

In gang zetten slimme afvalscheiding en - verwerking. Opbrengsten reserveren in een duurzaamheidsfonds. Fonds geeft opbrengsten terug aan Hilversum in de vorm van energiebeparingsvoorzieningen of duurzame energieopwekking.

Lees verder

Dierenwelzijn

De SP-Hilversum zorgde voor een eerste start voor een gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid. Daar moet op worden doorgepakt. Dieren verdienen een goede behandeling. We willen een mens- en diervriendelijke gemeente. Organisaties die zich bezighouden met vervoer, opvang en welzijn van dieren moeten goed samenwerken, en de gemeente moet hen daarbij ondersteunen.

Lees verder

Groenbeheer

Openbaar groen is een beeldbepalend element en van groot belang voor de directe leefomgeving. Buurtbeheer van openbaar groen wordt gestimuleerd en ondersteund. Buurten die het groen zelf willen onderhouden kunnen een budget krijgen hiervoor.

Lees verder

U bent hier