h

Een centrum voor iedereen

26 juni 2015

Een centrum voor iedereen

Het centrum van Hilversum is in beweging. Over de jaren heeft elk gemeentebestuur zich wel over één of ander probleem gebogen. Plannen om de boel daarbij drastisch aan te pakken hadden wisselend succes. Maar nu gaat het echt gebeuren! Dit college zet de schop in de grond!

Plannen voor het marktplein, de centrumring, gebouwen die werden gesloopt of juist uit de grond gestampt. Elk decennium veranderde er wel iets, met als resultaat dat in het centrum eigenlijk van alles door elkaar gebeurt. Oude panden staan naast - niet altijd fraaie - nieuwbouw en grote open winkelstraten zoals de Groest wisselen met pleintjes en bochtige steegjes. De centrumring is een nogal ambitieuze benaming voor een reeks bochtige straten met éénrichtingsverkeer, die een boze droom zijn voor menig automobilist die door het centrum wil, en menig voetganger die er wil komen. Als er al een thema te vinden is dan zijn dat de driehoekige pleintjes die we kennen als brinkjes, al zijn ze niet allemaal even snel herkenbaar. De brinkjes waren vroeger verzamelplaatsen van de boeren voor hun vee. Leuk dat dit herkenbaar blijft.
 
In de komende jaren gaat de gemeente, onder leiding van 'centrum' wethouder Voorink, bezig met het herinrichten van het centrum. En concept centrumvisie ligt nu ter inzage. Iedereen kan daar zijn mening, ideeën, of bezwaren over indienen.
 
Foto: sp Hilversum / gemeente Hilversum
 
De SP-Hilversum heeft ondertussen een aantal aandachtspunten die ze voor ondernemers, bewoners en bezoekers in een hernieuwd centrum terug wil zien.
 
Overleg met bewoners
Voor de SP-Hilversum is het cruciaal dat de Hilversummers - ondernemers, bewoners, en bezoekers in het centrum - zoveel als mogelijk worden betrokken bij de centrumvisie.
Je kunt nog zulke mooie plannen hebben, als de Hilversummers zelf er niet achter staan moet je je toch even achter de oren krabben. Lokale ondernemers en de centrumbewoners kunnen knelpunten aandragen - maar ook oplossingen voor problemen of verbeteringen.
De SP werkt mee aan de inspanningen van de gemeente om dat contact te zoeken (zoals de '12 uur van Centrum Hilversum'), maar is ook zelf op pad om meningen en ideeën te vergaren.
 
Het is dan vooral belangrijk om de bewoners een stem te geven. Centrumbewoners zijn nu niet georganiseerd. Wethouder Voorink kan samen met 'buurten' wethouder Klamer centrumbewoners die dat willen ondersteunen om zich ook gezamenlijk uit te spreken en hen ondersteunen bij het oprichten van bijvoorbeeld een wijkvereniging voor centrumbewoners. Als dat goed wordt opgezet hoeft dat samen praten niet alleen beperkt te blijven tot de huidige plannen voor het centrum. Ook in de toekomst kan een gezamenlijke stem voor de bewoners nuttig zijn, want de activiteiten in het centrum stoppen niet na deze centrumvisie.
 
Stimuleren van kleine ondernemers
Kleine ondernemers - moeten een goede plek krijgen in het centrum. Het gaat dan niet alleen om winkels, maar ook kleine bedrijfspanden. Bedrijvigheid maakt het centrum levendig en is goed voor de economie. Wat de SP betreft horen hier overigens ook de aanloopstraten bij - zoals de Havenstraat en de Emmastraat.
 
 
Het lijkt erop dat het Hilvertshof, ondanks protest, vooral bestemd gaat worden voor de grote ketens. Kleine winkels en bedrijfjes in het centrum zullen dan moeten uitwijken naar de winkelstraten, zoals de Leeuwenstraat en de Kerkstraat. Dat betekent wel dat deze panden betaalbaar moeten zijn. Vooral voor startende ondernemers is een pand in het centrum nu te duur. Deze wijken dan uit naar panden buiten het centrum, waardoor je in het centrum meer leegstand krijgt.
 
En een club ondernemers die zeker niet vergeten mag worden zijn de marktkoopmannen (en vrouwen) Twee keer per week zorgen zij voor leven op het marktterrein. Wat de SP betreft moet de gemeente zich maximaal inspannen om de markt te faciliteren. Hoe mooi zou het zijn als wij de leukste markt van Nederland worden!
 

En uiteraard met de door de SP bepleite openbare (invaliden) toilet! en zonder stinkende krullen

De SP-Hilversum zet zich graag in voor het MKB en de kleine zelfstandige. Wij vinden dat Hilversum een omgeving moet zijn waarin de ondernemer mogelijkheden krijgt en zich gestimuleerd en gesteund voelt en zullen onze invloed daarop zeker niet onbenut laten.
 
Onze ambitie: De gemeente Hilversum komt met stip binnen in de top 50 (liever nog top 25) van meest MKB vriendelijke gemeenten (nu staan we op plek 82) Lees in onze publicatie Ondernemen of Ondergaan meer over de voorstellen die SP doet om het MKB te steunen en bekijk de tips en adviezen naar aanleiding van onze MKB en leegstands tour.
 
Tegengaan leegstand
Om leegstand tegen te gaan moet de gemeente zich inzetten voor lagere huren en transformatie van leegstaande kantoorpanden. Dat kan door het opstellen van een leegstandsverordening of
het stimuleren van wonen boven winkels.
 
Voor dat laatste zijn wel ruimtelijke aanpassingen (verbouwingen) nodig. Woningen boven winkels moeten bereikbaar zijn, en er zal nagedacht moeten worden over parkeerplekken voor centrumbewoners. Dat is een lastige opgave waar de input van bewoners en bedrijven belangrijk is.
 
Toegankelijkheid
De toegang tot het centrum moet worden verbeterd. Daarbij moet niet de focus liggen op doorstroom van het auto verkeer - over de centrumring  dat leidt vooral tot sluipverkeer - maar vooral op verbeteren van verkeer - auto, fiets én voetganger - die naar het centrum komen om er te winkelen, recreëren of wonen.
 

Het veiliger maken van de kleine spoorbomen staat op onze wenslijst.

Zebrapaden op het Melkpad, een autoluwe Stationsweg en een 30 km zone in de Bussumerstraat maken de omgeving veiliger voor voetgangers.
 
Goed aangegeven routes op de centrumring en een duidelijke bewegwijzering -hoe kom ik bij de bibliotheek? - voorkomen frustraties. Deze kunnen gecombineerd worden met blindengeleide tegels. En fietspad op de gehele Groest verbetert ook de verkeersveiligheid.
 
Tweerichtingsverkeer op de Emmastraat en de Schapenkamp maakt het dorp toegankelijker voor auto's, maar zorgt ook voor knelpunten. Zo lopen uitvaarttochten vanuit de Vituskerk mogelijk vast, wordt het drukker bij de kleine spoorbomen en leidt meer verkeer tot een onveiligere oversteek bij het station. Risico is ook dat het centrum een sluiproute wordt voor auto's van het Media Park naar de A27 en andersom. Als voor deze knelpunten geen oplossingen komen, moeten de Hilversummers worden geraadpleegd of de voordelen opwegen tegen de nadelen.
 
Cultuur
Er moet een goede plek komen in het centrum voor kleinschalige clubs op het gebied van cultuur - kleine theatergroepen en lokale kunstenaars die betaalbare (expositie) ruimten zoeken. Naast de hoofdthema's, media, muziek en architectuur, moeten we de beeldende kunstsector in Hilversum koesteren en het cultuur aanbod wat we hebben moet zichtbaar worden. En een gedegen evenementenbeleid mag natuurlijk niet ontbreken.
 
De openbare ruimte kan worden opgefraaid met kleine kunstprojectjes en meer groen, bijvoorbeeld op de gevels. Maar natuurlijk is cultuur niet allen in het centrum van belang maar ook in buurten en wijken. Lees hierover meer in de publicatie Cultuur voor mensen in alle wijken.
 
Behoud historische en sfeervolle panden 
In toekomstige plannen moet behoudend worden omgegaan met panden die historisch en sfeerbepalend zijn. Er is al teveel gesloopt in de jaren. Historische panden -  ook die geen monument zijn - verdienen bescherming. In ieder geval kan niet gesloopt worden zonder vergunning.
 

Een voorbeeld van zo een mooi behouden pandje is de Gooische Herberg. Met succes voerden Hilversummers daar actie tegen sloop en voor behoud van het karakteristieke pandje. En dat is gelukt!

Veilig wonen
Tenslotte moet het centrum vooral ook een veilige plek zijn - voor wie uitgaat, maar meer nog voor de bewoners. Dat betekent een actieve stem voor de bewoners, en goed toezicht. De openbare ruimte moet overzichtelijk en goed verlicht zijn. Afspraken met ondernemers moeten overlast beperken. Het belang van de bewoners en bezoekers moet ook bij de politie voorop staan.
 
Ideeen? Laat het ons weten!
De SP-Hilversum is benieuwd wat de Hilversummers verder belangrijk vinden. Als je zelf een aandachtspunt hebt, een idee voor verbetering van het centrum, of een oplossing voor een knelpunt, laat het ons weten - wij nemen je input mee! mail naar fractie.sp@hilversum.nl
 
Dien je idee óók in als zienswijze op de centrumvisie! De gemeente moet dan op je input reageren. Zo wordt je extra gehoord. Lees meer op de Hilversum centrumsite

U bent hier