h

Cultuur voor mensen in alle wijken

6 juli 2011

Cultuur voor mensen in alle wijken

In de gemeenteraad is er in de laatste vergaderingen flink gediscussieerd over cultuur en de bezuinigingen daarop. Wij leggen graag uit hoe de SP hier in staat.

Bezuinigen
Het huidige college van D66-VVD-PvdA wil 1,2 miljoen bezuinigen op cultuur; zo'n kwart van het cultuurbudget! Wij vragen ons af of dat niet wat minder kan. De gemeente krijgt minder geld van het rijk, maar aan de andere kant geeft dit college veel geld uit aan nieuwe plannen die (in ieder geval op dit moment) niet echt nodig zijn. Het college moet daarom meer bezuinigen dan vanwege de landelijke bezuinigingen al noodzakelijk was. Dat merken de cultuurliefhebbers in Hilversum nu ook! 

Een visie op cultuur bevat volgens de SP tenminste een uitwerking van de volgende onderwerpen: amateurkunst en cultuureducatie, muziek, dans en theater, beeldende kunsten, media, bibliotheken. Ook dient beschreven te worden hoe we denken zorg te dragen voor ons cultureel erfgoed waaronder: (landschaps)architectuur, monumenten en archieven.
Op dit moment kiest dit college echter voor een visieloos voorstel met magere 'cultuur profileringslijnen' die voornamelijk gericht zijn op de media. Daarmee doet dit college de culturele diversiteit in Hilversum de das om. Ze doet weinig recht aan alle andere aspecten van cultuur die voor Hilversum óók waardevol zijn. En dat kan volgens de SP niet de bedoeling zijn. Het is terecht dat VVD-wethouder Lon Jooren haar huiswerk nog eens over moet gaan doen! 

Dit college doet er verstandig aan om nog maar eens met de verschillende instellingen in gesprek te gaan, alle culturele zaken en activiteiten in beeld te brengen (ook de niet gesubsidieerde!), cultuur in een breder kader te plaatsen en de verbanden te zoeken tussen culturele activiteiten, onderwijs en welzijn. Ook wij zijn bereid te praten over bezuinigen, maar wel vanuit een compleet beeld en in redelijkheid. Als organisaties moeten bezuinigen, moeten zij de tijd krijgen om hierop in te spelen. 

Wat vindt de SP? 
De SP is van mening dat cultuur in hoge mate kan bijdragen aan het vergroten van levendigheid en leefbaarheid in wijken. Een bijkomend voordeel is dan dat dit de economische waarde van een wijk kan verhogen. Daarnaast kan cultuur fungeren als sociaal bindmiddel en als middel om mensen zich te laten ontplooien.
Daarom is het van belang dat jong en oud in een zo breed mogelijke zin kennis kunnen maken met cultuuractiviteiten en met cultureel (landschappelijk) erfgoed. 

Kunst- en media educatie
De SP vindt het waardevol dat jongeren kennismaken met kunst en cultuur in de breedste zin des woords. Ze leren zo beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om gevoelens en ervaringen uit te drukken. Daarnaast leren ze een mening te vormen en te geven over eigen werk en dat van anderen. Met betrekking tot media-educatie is het van belang dat jongeren leren om bewust, kritisch, veilig en actief om te gaan met nieuwe media. De SP hecht daarom zeer aan cultuur en media-educatie. 

Bibliotheek
De bibliotheek heeft een belangrijke rol als basisvoorziening. Kennis opdoen, lekker lezen en je interesses verbreden. Voor het bevorderen en het leuk maken van lezen is een goede bibliotheek noodzakelijk. Voor kinderen moet de bibliotheek gratis blijven, zodat elk kind boeken kan lezen. Ook kunnen scholen en kinderopvang makkelijk met de hele groep af en toe naar de bieb, want elk kind is lid of kan het zo worden. Het liefst behouden we in elk wijk een bibliotheek-steunpunt, maar zeker in Noord, Oost en Zuid. Dit kan gekoppeld zijn aan een woondienstenzone. De gedachte van de bibliotheek als “Hilversumse huiskamer” vinden we sympathiek. 

Gevarieerd aanbod cultuur
Het aanbod van culturele activiteiten in Hilversum moet gevarieerd zijn. Poppodium de Vorstin verzorgt een deel van dit aanbod, maar een klein theater mag zeker niet ontbreken! In een klein theater kunnen kleine amateur verenigingen ook onderdak vinden. 

Wij kunnen ons voorstellen dat Globe, theater Achterom, de bibliotheek en welzijnsinstellingen slim samenwerken en komen tot een soort Hilversums cultuurhuis waar aandacht is voor zowel educatieve, artistieke en sociale doelstellingen. Wat ons betreft betekent dat overigens juist niet dat ze allemaal in hetzelfde gebouw gaan zitten. Cultuur hoort bij mensen in de buurt. Wij denken behalve aan de kleine theaters (Achterom, Kleintje Kunst) ook hier juist aan voorstellingen in bijvoorbeeld buurthuizen en woondienstencentra.
Globe heeft bewezen hierin een belangrijke lokale en regionale rol te kunnen spelen, onder andere dankzij een uitgebreid netwerk. Wat ons betreft kan Globe dit blijven doen. Dat is immers een vertrouwde instelling met een breed aanbod, waardoor kinderen makkelijk verschillende cursussen kunnen volgen. 
Globe krijgt overigens nu al veel minder subsidie dan de meeste muziekscholen en cultuurcentra en is dus goedkoop voor de gemeente. De tarieven zijn daardoor ook al vrij hoog. Met hogere tarieven wordt het educatieve aanbod voor mensen met een kleine beurs onbetaalbaar. En laat iedereen van hun gebouw afblijven of laat ze hen iets beters aanbieden! 

Cultureel erfgoed
Met betrekking tot ons cultureel erfgoed is het van belang dat we goed voor onze 700 monumenten zorgen en zorgvuldig omgaan met bijvoorbeeld het streekarchief maar ook met landschappelijk cultureel erfgoed. Dit mag best in samenwerking met andere regio gemeenten. Dit kan wellicht besparingen opleveren. 

Beeldende kunst, film en media
Wat de SP betreft zijn we zuinig op: kunstuitleen SBK, centrum voor beeldende kunst, filmtheater en het instituut voor Beeld en Geluid. Zij hebben bewezen een meer artistieke, educatieve, economische en toeristische meerwaarde te hebben voor Hilversum. Een grote bioscoop is welkom maar is wel een commerciële onderneming die niet door de gemeente gesubsidieerd hoeft te worden met een groot nieuw pand. 

Ruimte voor expositie
De galerie van de GSA zit op een prima stek en heeft een groot netwerk van Hilversumse en regionale kunstenaars. Leegstaande panden kunnen in samenwerking met bijvoorbeeld stichting Magdalena gebruikt worden voor culturele activiteiten en exposities. 

Amateur verenigingen
Amateurverenigingen verdienen ondersteuning vanuit de gemeente. Muziek- en toneelverenigingen horen bijvoorbeeld bij een levendige en saamhorige stad. Daar waar mogelijk kunnen ze samenwerken en slim gebruik maken van ruimten.
In het licht van de bezuinigingen kunnen wij ons voorstellen dat bijvoorbeeld de stichting die de raadhuis concerten verzorgt nog meer zichzelf gaat bedruipen. 

De Vorstin
De Vorstin is een aanwinst voor Hilversum. Ze zijn uit de startblokken met een goede programmering van popconcerten, dansavonden, theater en cabaret. Het is nu aan de Vorstin zelf om te laten zien dat ze het beste uit hun mooie nieuwe gebouw kunnen halen en de afhankelijkheid van de gemeente kunnen verminderen. 

Museum Hilversum
Nu er bezuinigd moet worden, kiezen wij ervoor om minder geld aan Museum Hilversum te geven. Hoewel het Museum er flink aan trekt, is het nog niet gelukt om een bekende instelling in Hilversum te worden, waar veel mensen heen gaan. In het Museum komen in een jaar evenveel bezoekers als in de bieb in een maand. Hilversum heeft bovendien sinds december 2006 een zeer succesvol museum binnen de grenzen. Naar Beeld & Geluid komen ongeveer 200.000 mensen per jaar; tien keer zoveel als naar Museum Hilversum. De gemeente geeft meer dan 1 miljoen euro per jaar aan het Museum Hilversum uit. Dat vinden we teveel in deze krappe tijd. 
Het college heeft gedachten over verzelfstandiging van het Museum. Als dit betekent dat het Museum de komende jaren stevig op eigen benen kan staan en we er als gemeente fors minder geld aan uit zullen geven, lijkt ons dat een goed plan. De plannen, die daar in het verleden voor zijn gepresenteerd, zijn echter niet hoopgevend. 
Als het risico te groot is dat de gemeente later toch bij moet betalen of dat het Museum het niet redt, dan kunnen we er maar beter meteen netjes een punt achter zetten. De collectie van het museum moet dan worden doorgelicht en kan - in kleinere omvang - aan het streekarchief in beheer worden gegeven. Voor het Museum-gebouw is er een nieuwe invulling nodig. Het is een verzorgd gebouw met allure, dus met enige creativiteit is daar van alles mogelijk (bijv. een woonwinkel, grand-cafe, restaurant, discotheek of ateliers). Met deze maatregelen kan een aanzienlijke bezuiniging worden gehaald. 
De redelijk populaire Dudok-dependance in het Raadhuis is niet heel duur en kan wat ons betreft zelfstandig openblijven.

U bent hier