h

12 punten van advies voor de lokale inclusie agenda van Hilversum

23 september 2020

12 punten van advies voor de lokale inclusie agenda van Hilversum

In augustus legde het college van Hilversum de lokale inclusieagenda voor aan de raadscommissie. Diverse fracties, waaronder de SP, vonden de agenda niet goed genoeg. De wethouder nam het voorstel terug om het verder uit te werken. De SP presenteert nu een 12-puntenplan on tot een gedegen inclusieagenda te komen. 

Door de ratificatie en ondertekening van het VN-verdrag in juli 2016 is aan de gemeente(raad) de verplichting opgelegd om in hun periodieke plannen voor de jeugdwet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Participatiewet op te nemen hoe de gemeente uitvoering geeft aan het VN-verdrag. Deze plannen moeten worden samengevoegd in een integraal plan, de lokale inclusie agenda. 

In de inclusieagenda van de gemeente Hilversum is het goed dat veel zaken op een rij zijn gezet. Er is duidelijk te zien wat er tot nu toe is gedaan. Maar de vraag blijft hangen waar de gemeente in de toekomst naar toe wil als het om inclusie gaat! Hoe belangrijk vinden we het dat mensen met een beperking deel uit kunnen maken van de samenleving? Wat eigenlijk ontbreekt is een samenhangende, integrale visie op hoe het beleid in de gemeente zo vorm gaat krijgen dat iedereen bij de ontwikkeling en uitvoering van het beleid binnen de diverse domeinen altijd aandacht besteed aan mensen met een handicap dan wel chronische aandoening. Op welke manier gaat de gemeente ervoor zorgen dat de Hilversumse samenleving overgaat tot inclusief denken en inrichting van die samenleving in de toekomst?

Dat dit nodig is blijkt al uit de lokale inclusieagenda zelf. Daar waar duidelijk is dat de agenda zich moet richten op mensen met een beperking, wordt bijvoorbeeld diversiteit betrokken bij de agenda, maar niet zoals benoemd en bedoeld in het VN-Verdrag Handicap. Dat kent o.a. als een grondbeginsel: Respect voor verschillen en aanvaarding dat personen met een handicap deel uit maken van de mensheid en menselijke diversiteit. Het slaat dus niet op kleur, gender, godsdienst, enz. Diversiteit van de samenleving bevorderen kan, behalve waar het deelname door mensen met een handicap betreft, niet de bedoeling zijn van de agenda zoals uitgewerkt in artikel 5 Van het VN-Verdrag. Het lijkt op oneigenlijk gebruik van de Lokale Inclusie Agenda voor andere doelgroepen.

Ook wordt er een te krap budget toegevoegd aan de inclusie agenda om dit ten uitvoer te brengen.

Inmiddels is de lokale inclusieagenda in de commissie behandeld. De commissie leden vonden de agenda niet goed genoeg om te worden behandeld in de raad. Ook de minister van gehandicapten zaken Dhr. Brink, die aanwezig was tijdens de vergadering, heeft zijn mening gegeven over de inclusieagenda, die hij niet goed genoeg vond. De leden van Adviesraad Sociaal Domein gaven aan zich niet goed te kunnen vinden in het voorstel zo als dat nu was gedaan. De wethouder heeft haar voorstel dan ook van tafel gehaald en gaat er nu verder aan werken. Word dus vervolgd en wij hopen zeer binnenkort!

Omdat de SP wel een idee heeft wat gedaan kan worden om tot inclusief beleid te komen zet ze hieronder een puntenplan neer.

Om misverstanden te voorkomen, geven we hier neer wat we onder inclusie verstaan:

Inclusie houdt in: Erbij horen, geaccepteerd worden, niet uitgesloten worden, sociale rollen kunnen vervullen, iets nuttigs kunnen doen en eigen keuzes kunnen maken. Oftewel naar vermogen volledig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Binnen de samenleving zijn meerdere groepen te onderscheiden waarvoor niet al deze voorwaarden vervuld zijn: Speciaal voor mensen met een handicap (beperking) geldt dat zij op veel terreinen een enorme achterstand hebben. 

Puntenplan voor de lokale Inclusie agenda 2021 - 2023.

1 Bewustwording

De gemeente kan samen met ervaringsdeskundigen aan de slag gaan om een plan uit te werken, dat zorgt voor bewust worden van het gegeven dat er verschillende groepen zijn met beperkingen die gewoon mee willen kunnen doen in de samenleving. Dan gaat het om mensen in de politiek, maar ook de algehele samenleving. Wat kunnen we doen om te bereiken dat deze groepen ook gezien worden? Bewustwording begint al in de eerste groepen van de basisschool. Het zou goed zijn om een groep van ervaringsdeskundigen met een beperking dan wel chronische aandoening te maken, die in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, en mbo gastlessen verzorgen, waarbij ze vertellen hoe het is om een beperking dan wel chronische aandoening te hebben en hoe zij functioneren in de samenleving. Deze groep kan diezelfde voorlichting geven bij bedrijven, politieke partijen en andere organisaties. Belangrijk is dat mét gehandicapten en chronisch zieken wordt gepraat i.p.v. dat er óver ze wordt gepraat. De jaarlijks terugkerende week van de toegankelijkheid, even als de internationale dag van de witte stok, zijn een onderdeel van bewustwording.

2 Omgevingsvisie en andere beleidskaders

De gemeente moet ervoor zorgen dat er in de te maken omgevingsvisie geborgd wordt dat er rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Bij elke vergunning die wordt aangevraagd wordt er pas goedgekeurd als de toegankelijkheid is getoetst. Bij het bouwen en renoveren van openbare gebouwen en het inrichten van de openbare ruimte vindt een gesprek plaats met het platform gehandicapten en chronisch zieken Hilversum. Bij oplevering krijgt het platform de mogelijkheid een schouw uit te voeren naar bruikbaarheid en toegankelijkheid. Maar ook in de mobiliteitsvisie wordt er goed gekeken naar mensen met een beperking. Shared space gebieden worden b.v. alleen ingezet als het echt niet anders kan.

3 Wonen

Bij het bouwen van woningen zal gekeken moeten worden wat nodig is voor mensen met een beperking om zelfstandig te kunnen blijven wonen. In de bouwafspraken over sociale huur, middel dure huur en dure huur, wordt er ook rekening gehouden met mensen met een beperking.

Er wordt bij nieuwbouw altijd uitgegaan van duurzaam en levensloopbestendig bouwen. Ook wordt gekeken naar het kunnen wonen in groepen, voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig te wonen. Als naar voren komt dat dit maakt dat bouwen duurder wordt zal hier budget voor vrij moeten worden gemaakt.

4 Scholing en opleiding

Belangrijk is dat kinderen met een beperking niet thuis komen te zitten zonder enige vorm van onderwijs. De Corona crisis heeft aangetoond dat lesgeven middels videobellen heel goed mogelijk is. Er moet erkend worden dat niet elk kind geschikt is voor een klas met 30 leerlingen. Dan moet er gekozen worden voor thuisonderwijs via beeld bellen met ondersteuning of speciaal onderwijs.

Scholen die nieuw gebouwd worden zullen voor iedereen toegankelijk worden gemaakt. Oudere schoolgebouwen worden zo veel mogelijk als kan toegankelijk gemaakt voor iedereen. Leerlingenvervoer wordt conform de gestelde eisen uitgevoerd en regelmatig vindt er een evaluatie plaats.

5 Werkgelegenheid

De gemeente zal zelf als werkgever ruimte maken voor het in dienst nemen en houden van mensen met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Om een voorbeeld te zijn voor andere organisaties zet Hilversum hier stevig op in, door hun uiterste best te doen, zoveel mogelijk gekwalificeerde medewerkers met een beperking dan wel chronische aandoening in dienst te nemen en te houden. Dit doet men door hulpmiddelen tijdig in te zetten en goede begeleiding te regelen.

Er komt een loket waar werkgevers terecht kunnen die informatie willen over wat het betekent om iemand met een beperking in dienst te nemen en te houden. Daarbij wordt ingezet op langlopende contracten en niet op contracten van drie maanden waarmee iemand weer snel op straat staat.

Er wordt gezorgd dat hulpmiddelen snel geleverd kunnen worden. Er wordt budget vrij gemaakt voor het ondersteunen door een jobcoach. Er is ruimte voor scholing en omscholing. Mensen die naast hun uitkering ook werken, hoeven niet lang te wachten op herberekening van hun uitkeringsbedragen. De sociale werkplaats blijft behouden voor mensen die beschut werk nodig hebben. Er is ook voldoende aandacht en ruimte voor vrijwilligerswerk als dagbesteding.

6 Evenementen en recreatie

Als er een evenementen vergunning wordt aangevraagd zal de gemeente de goedkeuring voor de vergunning pas afgeven als de toegankelijkheid is meegenomen in de aanvraag. Als er niet voldaan kan worden aan de toegankelijkheid voor iedereen, moet duidelijk zijn waarom dit niet mogelijk is. Bij de evaluatie van de evenementen zal ook gekeken worden hoe het gegaan is rond de toegankelijkheid en wat in de toekomst verbeterd kan worden. Het gaat hierbij ook om de toegankelijkheid van openbare gebouwen, zoals de Vorstin, Theater Gooiland, het gemeentehuis, de bioscoop, ziekenhuis en bibliotheek. Hier dient zowel bij renovatie als bij nieuwbouw inclusief gedacht te worden.

Als het gaat om recreatie in de natuur zal de gemeente in samenwerking met partijen zoals GNR en Natuurmonumenten samen werken om inclusief beleid te waarborgen. Als voorbeeld kan een park dienen in de Eifel, Duitsland zie:

https://www.nationalpark-eifel.de/nl/nationaal-park-beleven/barrirevrij-onderweg/wilder-kermeter-met-de-wilde-weg/

7 (Sport)verenigingen

In het programma dat sport stimuleert, wordt ruimte en budget vrijgemaakt om ook mensen met een beperking deel te laten nemen aan sportactiviteiten. De buurtcoaches worden geschoold om mensen met een beperking te kunnen ondersteunen. Zij staan in contact met coach gehandicaptensport, van sportservice Noord-Holland. Sportscholen en sportclubs worden bij duurzame verbouwingen ook gestimuleerd om inclusief te denken en te zorgen dat iedereen kan meedoen. Verenigingen worden ook gestimuleerd inclusief beleid te voeren en worden waar nodig ondersteunt bij het deel laten nemen door iemand met een beperking dan wel chronische aandoening!  

8 (Openbaar) vervoer

De gemeente zorgt samen met de regio en de provincie Noord-Holland voor een fijnmazig busvervoer netwerk in het Gooi en de Vechtstreek. Er is goed vervoer mogelijk van begin en eindbestemming naar de openbaarvervoer knooppunten. Er wordt gebruik gemaakt van materiaal dat voor iedereen toegankelijk is. Het WMO-vervoer blijft bestaan en verzorgt alle ritten binnen de gemaakte afspraken, die regelmatig besproken worden tijdens een evaluatie.

9 Hulpmiddelen en ondersteuning

Er is op een laagdrempelige manier de mogelijkheid om hulpmiddelen aan te vragen. Dit kan zowel telefonisch, bij een loket als via internet, waarbij de website toegankelijk is voor iedereen. De procedure staat daar voor iedereen in begrijpelijk Nederlands uitgewerkt. Het keukentafelgesprek vindt fysiek plaats en zal niet worden afgenomen door een computerprogramma, waarbij formulieren moeten worden ingevuld.

Er wordt duidelijk gemaakt dat mensen een onafhankelijk persoon kunnen inschakelen. Alle aanvragen worden binnen de daarvoor gestelde termijnen afgewerkt. De uitkomsten worden zowel digitaal als in zwartdruk aangeboden. Algemene voorzieningen mogen de maatwerkvoorziening niet verdringen. Het hulpmiddel in natura mag de persoonsgebonden budgetten niet verdringen. Mensen moeten worden gewezen op de beroepsprocedure. Er dient een oplossing te worden gezocht voor de zorgverzekering die nu collectief door de gemeente wordt aangeboden.

10 Toegankelijkheid van horeca en winkels in Hilversum

Het zou goed zijn als er een gesprek komt tussen de gemeente, ervaringsdeskundigen, winkeliersverenigingen en Koninklijke horeca-afdeling Hilversum.  Gekeken kan dan worden naar een nulmeting van hoe het nu gesteld is met de toegankelijkheid. En er kan gewerkt worden naar toegankelijkheid en inclusief denken in de toekomst. Dan denken wij aan websites waarop te vinden is waar assistentiehonden wel en niet toegankelijk zijn. Organisaties die wel en niet met een rolstoel toegankelijk zijn. Wie heeft er een grootletter of braille menukaart, waar zijn er invalidetoiletten enz. Maar ook: welke doelgroep heeft eventueel welke hulp nodig? Wat voor soort assistentiehonden zijn er allemaal tegenwoordig? Waar dienen geleidelijnen voor en hoe ga je daar als winkelier of restaurant mee om?

11 Buurten en wijken

Bij het inrichten van buurten en wijken wordt er rekening gehouden met de aanwezigheid van mensen met een beperking dan wel chronische aandoening. Mensen met een beperking worden niet in één wijk allemaal bij elkaar gezet in een beperking verzamelgebouw. Is een woning niet aanpasbaar voor de mensen die er wonen. Dan wordt geprobeerd de mensen in dezelfde wijk een passende woning aan te bieden. Wijkcentra, gezondheidscentra en andere openbare gebouwen worden zo gebouwd of verbouwd dat ze toegankelijk zijn voor iedereen. Er wordt bij aanbieding van zorg niet alleen uitgegaan van vrijwilligers en mantelzorgers. Voor mantelzorgers is er goede ondersteuning. De mantelzorgwaardering blijft behouden.

12 Budget voor inclusie

In de inleiding werd al vermeld dat het nu gestelde budget van € 50.000,00 te laag is. De schatting is dat dit alleen al nodig is om te bevorderen dat mensen zich bewust worden van wat inclusie nu eigenlijk inhoudt. Er zal ook geld nodig zijn om de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen te borgen en informatiemateriaal en cursussen te ontwikkelen. Ook in de programmalijnen zal ruimte vrijgemaakt moeten worden voor inclusief beleid. Denk aan wonen, openbare ruimte, de omgevingsvisie, cultuur etc. Als in dat beleid inclusief gedacht wordt kunnen we komen tot een inclusieve samenleving. Daar hoort uiteraard ook een evaluatiemoment bij, zodat bijgestuurd kan worden en geleerd kan worden van wat er tot dan toe gedaan is.

 

De SP hoopt hiermee een aanzet te hebben gegeven voor een consistent inclusief beleid, waar iedereen zich in kan vinden.

U bent hier