h

Over de Mobiliteitsvisie 2040: Geen tunnel onder de hei! En waar zit nu de visie?

17 april 2021

Over de Mobiliteitsvisie 2040: Geen tunnel onder de hei! En waar zit nu de visie?

Voor de SP is de mobiliteitsvisie van het college, een inkijkje naar 2040,  een teleurstelling. Niet concreet, niet visionair, en heel veel gemiste kansen. Aardig wat leuke ideeen, dat wel, maar de enige echte maatregel in het stuk - een tunnel onder de hei - is waanzin en zal moeten worden geschrapt - het amendement daarvoor is al door de SP ingediend. 

Het college heeft de Mobiliteitsvisie 2040 opgesteld en stoomt het nu door naar de raad.
In het voorstel worden vier scenario's gepresenteerd. Vier versies van een mobiliteitsvisie met ieder een ander zwaartepunt. Wonen en werken, duurzaamheid, verbinding en innovatie.
Daaruit zijn uiteindelijk een aantal maatregelen gekozen die het goed deden, en daarvan is een vijfde scenario in elkaar gezet.
Op zich is dat laatste nog niet zo'n vreemd idee, maar je kan je afvragen of je daarmee een visie neerlegt. Een visie heeft nl een duidelijke boodschap voor de toekomst, en die is nog niet goed duidelijk. Groen, duurzaam en innovatief - dat zijn fraaie typeringen maar is nog geen visie. Het stuk is zo meer een vergaarbak van - niet uitgewerkte - ideeen - inclusief een aantal matige en één heel slechte.
Het is dus slechts een aanzet.

Je kan dat ook positief zien.
Met de participatie van de omgevingsvisie voor de deur is het wellicht ook maar goed dat niet alles is uitgekauwd. Dan hebben we nog iets om over te praten.
Of heel Hilversum over dit stuk zijn mening heeft kunnen geven is namelijk nogal twijfelachtig.
Op 91.000 inwoners is 2172 mensen om een mening gevraagd. Het gros daarvan via een enquête met behoorlijk sturende vragen. Over essentiële delen is niet dieper gesproken.

Tunnel onder de hei
Zo kreeg het college de indruk dat mensen tunnels wel een oplossing vinden. Vervolgens staat nu in het stuk dat er een tunnel onder de hei moet komen, van de Larenseweg onder de hei door naar de nieuwe Crailoseweg.
De SP ging ervan uit dat dan bij het participatie traject ook echt met iedereen over was gesproken. Er verscheen echter een opinie stuk in de Gooi en Eemlander van Stichting Behoud Gooise heide, waaruit naar voren kwam dat zij niet betrokken zijn geweest bij het participatieproces van de gemeente. Na contact met het bestuur bleek dat meer natuurclubs niet echt waren gehoord bij het traject. Zelfs met het Goois Natuur Reservaat (GNR), is totaal niet over de tunnel gesproken. Commentaar vanuit de SP daarop werd door het college afgedaan met de claim dat het GNR wel had meegedaan. Ze hadden aangezeten in een online sessie - maar in die sessie was de tunnel nog totaal niet aan de orde! Dat is er later pas bijgeharkt.
En het college vindt het ook niet nodig om nu al te overleggen: participatie komt wel als de boel wordt uitgewerkt. Met andere woorden: als het plan er al ligt en het dus al te laat is.

Mbt de tunnel staat er in de Mobiliteitsvisie als concrete maatregelen:

"Nader onderzoek naar de (betaalbaarheid van de) Noordoost-tunnel (van de Larenseweg naar de Nieuwe Crailoseweg (Crailosebrug)."

Er wordt hier slechts gestuurd op de haalbaarheid en betaalbaarheid van de tunnel. Het stuk beweert dat als er een tunnel komt de natuur en de hei wordt 'behouden', maar natuurorganisaties maken duidelijk dat er wel degelijk schade is, o.a. door ontluchtingskanalen, toegangswegen en nooduitgangen. De SP vindt dat - als je al onderzoek zou doen - je vooral moet kijken naar de gevolgen voor de natuur en de hei. De uitkomsten van dat natuuronderzoek moeten leidend zijn bij verder te nemen besluiten.
Maar zoals gewoonlijk is vooral de economie de drijfveer. De natuur moet wijken voor een 250 miljoen(!) euro slurpend project met als doel 10 % minder drukte op de weg naar het Mediapark in de spits. Aangenomen dat dat klopt - een tunnel trekt meer verkeer aan dus wordt de druk op de Larense weg en Hilversumse weg alleen maar groter.

Daar komt nog bij dat men geld verwacht te ontvangen voor de Tunnel van de Provincie. De Provincie Noord-Holland heeft in stukken staan dat ze water, natuur en heide zo veel mogelijk de ruimte willen geven en niet aan willen tasten. In dat kader is het niet voor te stellen dat ze staan te juichen bij een tunnel onder of over de hei. Ook de Regio Gooi en Vechtstreek heeft in een brief naar de provincie, ondertekend door burgemeester Pieter Broertjes, geschreven dat zij de natuur en het water erg belangrijk vinden.

De SP zal daarom voorstellen het besluit te wijzigen en de tunnel uit de visie te slopen. Het is voor ons ondenkbaar dat de raad dit als een goed idee presenteert en zo de inwoners van Hilversum voor het blok zet.

Vaag en onvolledig
Het is zelfs zo'n slecht idee dat we ons afvragen of het geen afleidingsmaneuver is. De tunnel is nl het enige concrete voorstel in het stuk. De rest blijft vaag of onvolledig.

Zo staat er b.v. in dat meer mensen hun auto moeten inleveren en naar deelauto’s moeten. En veel moet elektrisch. Dat zijn doelstellingen, maar zonder concreet plan. De aanname dat iedereen dat wil doen is nogal wild. Dat mensen zeggen dat ze dat een goed idee vinden wil niet zeggen dat ze dat ook aan doen. Teveel mensen hopen wellicht dat de buren het gaan oppakken. Maar de eigen auto wegdoen? Het lijkt erg op wensdenken.

Verder wordt ingezet op een autoluw centrum. Een mooi idee, maar terwijl het college mijmert over overslaghubs en elektrische busjes jassen ze wel een snelweg dwars door het centrum heen. En de Gijsbrecht, die staat te springen om maatregelen om hun straat veiliger en minder druk te krijgen, wordt overgeslagen. We wachten daarover trouwens nog altjd op stukken die ons al een week geleden zijn toegezegd...

Er ontbreekt verder van alles in het stuk. Bij aanvang werd gezegd dat 'niets onbespreekbaar 'was, maar dat had klaarblijkelijk alleen tot doel de tunnel erin te kunnen fietsen.
Als je echt ambitie het, waarom dan niet:

 • een gratis zaterdagbus voor iedereen (herintroductie van het project ‘Voor nixx met de bus’)
 • de busremise vn Connexxion verplaatsen die nu midden in een woonwijk ligt
 • een tunnel onder de Diependaalselaan, zoals de mensen uit Zuid ooit presenteerden
 • of een tunnel onder de Johan Geradtsweg...
 • voor een echt autoluw centrum, aanpassing van de plannen rond het station
 • een verbod voor doorrijdende vrachtwagens voor heel Hilversum
 • het doortrekken van de Noorderweg naar de Zuiderweg
 • de verplaatsing van station Hilversum sportpark (er staat überhaupt niks over de trein in het stuk)
 • en, natuurlijk, de verdieping van het spoor.

Een échte visie had daar werk van gemaakt.

Maar deze ideeën krijgen geen eerlijke kans. Het is een selectief stuk, met ideeen die zijn gekozen op basis van politieke wensen, ipv wat goed is voor Hilversum. 

De mobiliteitsvisie is daarmee een gemiste kans. Op een hoop ideeën valt nog weinig aan te merken - juist omdat ze niet zijn uitgewerkt. En een aantal zijn veelbelovend. Plannen waar de SP achter staat en al eerder voor pleitte:

 • overslaghubs om het vrachtverkeer te berken
 • smart mobility
 • zero-emissie zones
 • een autoluw centrum
 • betere faciliteiten voor langzaam vervoer
 • transferiums met (elektrische) pendelbussen naar het Mediapark en het centrum
 • fijnmazig (elektrische) OV vervoer naar de buitenwijken.

We moeten echter eerst maar wachten hoe het uitwerkt. I privacy bv wel geborgd als je slimme technologien in gaat zetten? Verwacht iig nog een hele discussie bij de uitwerking!

Als we de tunnel schrappen en met een beter plan voor de Gijsbrecht komen, kan het stuk er mogelijk nog wel mee door.
Maar een visie is het daarmee nog steeds niet, want échte ambitie ontbreekt.
Daarvoor zullen we de participatie van de omgevingsvisie moeten afwachten. Laten we hopen dat wat daaruit komt wél visie voor de toekomst toont.

De mobiliteitsvisie 2040 Hilversum is te vinden op:

https://www.mobiliteitsvisie-hilversum.nl/

U bent hier