h

SP wil actieplan ‘jongeren en schuld’

2 mei 2018

SP wil actieplan ‘jongeren en schuld’

Foto: Pixabay / Pxabay

De SP-Hilversum diende in maart vragen in bij het college met betrekking tot schulden bij jongeren en vroeg of het college met een actieplan ‘jongeren en schuld’ zou komen. Ze deed een aantal concrete voorstellen voor dat actieplan.  Het college laat echter in een brief weten niet van plan te zijn om met een actieplan te komen.

Zo’n plan is echter noodzakelijk gezien de grootte van het probleem. Exacte getallen over huishoudens met problematische schulden zijn niet bekend, maar er zijn wel schattingen.

In Hilversum zijn er 10.200 jongeren tussen 16-25 jaar en evenveel tussen 18-27 jaar. In Tilburg had (in 2012)  4,7% van de jongeren tussen 16-25 jaar een problematische schuld (een schuld die niet meer terugbetaald kan worden). Dat zou in Hilversum neerkomen op bijna 480 jongeren.

Uit onderzoek uit 2015 blijkt verder dat 14,5% van de jongeren een risicovolle schuld (een schuld waarbij de rekeningen niet op tijd betaald worden) heeft. In Hilversum zouden dat 1480 jongeren zijn.

In Hilversum hebben we dus potentieel 2000 (!) jongeren met schuldproblemen. Dat is gigantisch veel. Toch weigert het college een actieplan op te stellen.

Oorzaken van het ontstaan van schulden zijn impulsief bestedingsgedrag, onderschatting van studieschulden, ingrijpende levensgebeurtenissen in combinatie met een laag inkomen en gebrekkig financieel inzicht.

In het uitvoeringsplan Schuldhulpverlening van het college wordt echter met geen woord gerept over de oorzaken van schuld bij jongeren, noch hoe we de preventie erop kunnen inrichten.

Het enige positieve uit de brief van het college was de toezegging dat er aandacht aan de schuldproblematiek bij jongeren wordt besteed samen met de problemen van de overgang van 18 min zorg naar 18 plus zorg.

Voor de SP Hilversum is die toezegging niet genoeg. Er moet echt aandacht worden besteed aan:

  • Afspraken tussen gemeente en grote schuldeisers, zoals DUO, zorgverzekeraars en woningbouw-corporaties, om studenten en jongeren maatwerk-oplossingen en betalingsregelingen te bieden.
  • Een gemeentelijke kredietbank of fonds voor het opkopen van schulden van jongeren. In ruil voor verplicht budgetbeheer met aflossen van schulden door middel van een betalingsregeling over drie jaar of door maatschappelijke dienstverlening, kan bijvoorbeeld worden afgesproken om na drie jaar het resterend bedrag kwijt te schelden
  • Het opzoeken en bereiken van jongeren met risicovolle en problematische schuld. Op het gebied van preventie moet er aandacht worden besteed aan de oorzaken van het ontstaan van schuld.
  • De bekendheid van gemeentelijke regelingen met betrekking tot schuld moet worden vergroot, want als jongeren hulp zoeken richten ze zich zelden tot officiële instanties.

Dit alles kan worden opgenomen in een actieplan ‘jongeren en schuld’. Wat de SP Hilversum betreft, moet zo’n actieplan er so snel mogelijk komen.

U bent hier