h

Cameratoezicht? Éérst beleid

9 oktober 2017

Cameratoezicht? Éérst beleid

Gaat de gemeenteraad van Hilversum zonder meer akkoord met bevoegdheid voor de burgemeester om zonder inmenging van die raad tijdelijke camera's te plaatsen? Of bepalen we eerst een camerabeleid waarmee de rechten en privacy van de inwoners geborgd zijn?

Cameratoezicht is een dossier wat al sinds 2009 loopt. In die tijd was er slechts cameratoezicht in de tunnel onder het station. Bij de invoering van het toezicht werd bezworen dat het daarbij zou blijven. Van olievlekvorming - waarbij je steeds verder en steeds meer camera's plaatst  - zou geen sprake zijn.

We weten allemaal waar we nu staan. Het centrum hangt vol. De burgemeester wil nu de bevoegdheid om zonder toestemming van de raad flexibele camera’s in te kunnen zetten. Niet alleen om misdrijven te registreren maar ook om onveilige situaties te voorkomen, én voor het toepassen van crowd management.

Standpunt SP
Al vanaf het moment dat er in de gemeenteraad over gesproken wordt pleit de SP voor degelijk beleid. Zij vraagt een integraal plan van aanpak, en stelt als voorwaarde dat de camera's live worden uitgelezen, en dat cameratoezicht niet geldt als vervanging van blauw op straat.

In 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 is dit ook allemaal toegezegd. Inderdaad werd cameratoezicht - welliswaar summier - opgenomen in het lokale veiligheidsbeleid. Er is een integraal plan waarmee gewerkt wordt - de evaluaties op integraliteit zijn echter nog wat mager.

Het cameratoezicht is een goede aanvulling op bestaande middelen. Maar hebben we dan nu ook goed beleid? Hebben we afspraken over hoe we omgaan met de beelden, de privacy en het gebruik voor andere doeleinden zoals crowd management en marketing?

Stand van zaken nu
Nee is dan het antwoord. De gemeente Hilversum heeft dat niet. Andere steden zoals Amsterdam, Utrecht en vele anderen hebben dat wel.

Zie bijvoorbeeld: Beleidskader cameratoezicht 2014-2018

De volgorde der dingen zou moeten zijn dat er eerst beleid en beleidskaders komen, en pas daarna de uitvoeringsafspraken. Deze burgemeester maakt echter steeds een nieuw raadsvoorstel en dat is het dan. Tot nu toe gaat de raad daar steeds weer mee akkoord. Het resultaat is dat er in het centrum nu eigenlijk permanente - nagelvaste - camera’s hangen waar we steeds weer opnieuw akkoord mee moeten gaan. Dan kunnen we beter beleid vaststellen, dat scheelt tijd.

Voorstellen van de SP-Hilversum:

  • De gemeente maakt een beleidskader cameratoezicht waarin afwegingskaders voor permanent en tijdelijk cameratoezicht opgenomen zijn. Privacy moet zijn gewaarborgd en beelden dienen expliciet te vallen onder de politiewet. In het beleid moet vastgelegd worden waarvoor de beelden gebruikt worden: het opsporen/vastleggen van een misdrijf, crowd management, tegengaan van onveiligheidsgevoelens of marketingdoeleinden (dit laatste acht de SP niet wenselijk.)
  • Dat beleidskader moet op korte termijn - binnen een half jaar - aan de raad worden voorgelegd.
  • Tegen een besluit om camera’s te plaatsen moet bezwaar gemaakt kunnen worden - eventueel achteraf. Dit moet zowel voor permanente als tijdelijke camera’s van toepassing zijn. De buurt waar de camera te hangen komt moet actief geïnformeerd worden over de camera en het soort camera, de reden van plaatsing, de duur en de mogelijkheid tot bezwaar.
  • Met betrekking tot tijdelijke camera’s moet de burgemeester een risicogebied vaststellen waarin een camera kan worden geplaatst. De maximale plaatsingsduur van een tijdelijke camera moet wat de SP betreft worden vastgesteld op 3 maanden. Plaatsing kan alleen als er een plan van aanpak ligt wat verder gaat dan alleen een camera. De SP wenst een integraal plan. Als verlenging gewenst na drie maanden is behandeld de gemeente de plaatsing als permanent: burgemeester overlegt dan eerst met de gemeenteraad alvorens tot verlenging over te gaan.
  • De burgemeester informeert de gemeenteraad zo spoedig mogelijk over de plaatsing van tijdelijke camera's, maar uiterlijk binnen een week na het nemen van het besluit.

Boven alles vindt de SP-Hilversum dat camera’s vooral een mogelijke aanvulling zijn op andere maatregelen. Ze staan nooit alleen. Een goed beleid is echter noodzakelijk om te beoordelen of de inzet van camera's daadwerkelijk de ondersteuning geeft die gewenst is.

U bent hier