h

Geen run naar Gooistad!

21 oktober 2016

Geen run naar Gooistad!

Met verbazing lezen we als SP de collegebrief over het bestuurskracht-onderzoek van Deloitte.

De onderzoekers stellen kortweg gezegd dat Hilversum zich zelf kan redden, maar dat enkele dorpen om ons heen steun nodig hebben. Het bestuur in de regio is daarbij niet daadkrachtig genoeg, o.a. omdat er geen goed systeem is om democratisch tot een besluit te komen wanneer regiogemeenten van mening of aanpak verschillen. Ze schetsen verschillende varianten als 'oplossingsrichtingen'. 

Het hele onderzoek, inclusief aanmeldingen en oplossingsrichtingen, wordt aanstaande woensdag besproken in de commissie economie en bestuur van de gemeenteraad. De raad moet namelijk een zienswijze leveren voor de Provincie die met het rapport belangrijke besluiten moet nemen over al dan niet herindelen of fusie van gemeenten. Tot voor zover gaat het nog goed...

Maar dan... Het college heeft om de raad maar alvast te 'helpen' een concept zienswijze voor de gemeenteraad geschreven. En wat schetst onze verbazing? In die brief staat dat er een politieke meerderheid is voor het toewerken naar Gooistad (een samenvoeging van alle Gooise gemeenten). Dat toewerken naar Gooistad zou zo snel mogelijk moeten gebeuren en is de enige juiste weg om de toekomst van Hilversum veilig te stellen.

Opmerkelijk, want verschillende andere rapporten stellen dat het vormen van Gooistad nog niet zo eenvoudig is, dat draagvlak van de bevolking van belang is en dat fusie en/of schaalvergroting niet altijd de gewenste oplossingen bieden voor de problemen. Daarbij kost het ook veel geld.

Nog opmerkelijker is het dat het college bestuurskracht-gesprekken heeft gevoerd met Hilversummers en zelf concludeert dat Hilversummers maar weinig weten van bestuurskracht en bestuurskrachtmetingen. Dat is logisch, want het is nogal ingewikkelde stof. Desondanks concludeert het college dat de enige juiste weg naar Gooistad leidt. Wij zijn benieuwd of dat ook uit de gesprekken met Hilversummers bleek – maar dat kunnen we niet lezen omdat die rapporten niet bij de stukken zitten. Die volgen pas later.

De SP vind het ongepast om zonder de inwoners correct te informeren en zonder te horen wat zij vinden van de vorming van Gooistad, de aanbeveling naar de Provincie Noord Holland te sturen dat Gooistad kan en moet en ‘t liefst zo snel mogelijk.

De SP heeft er voor gepleit om het besluit over het al dan niet vormen van Gooistad niet vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 te nemen. Ze heeft als voorwaarde dat er tenminste, voorafgaand aan zo’n besluit, een referendum plaatsvindt. Zo kunnen Hilversummers zich er over uitspreken.

Overigens moeten we wel onze verantwoordelijkheid nemen en regiogemeenten die hulp nodig hebben gewoon helpen.

 

 

Op 2 november komt de brief in de gemeenteraad aan de orde. 

 

 

U bent hier