h

10 Uitgangspunten voor de woonvisie

14 mei 2020

10 Uitgangspunten voor de woonvisie

Foto: SP

Het college van Hilversum heeft de raad voorgesteld de uitgangspunten voor de woonvisie te bespreken. De SP Hilversum vindt het voorgestelde stuk te procesmatig en tekort schieten in het opgeven van inhoudelijke uitgangspunten.  De SP heeft daarom zelf de volgende 10 uitgangspunten opgesteld om mee te nemen bij het opstellen van de  woonvisie.

1: Betaalbaar wonen (bouwen en huren)
Er is een enorme behoefte aan betaalbare woonruimte in Hilversum. De voorraad sociale huurwoningen moet toenemen, niet slinken. Ook hebben we meer betaalbare (laag segment) middelduurwoningen nodig. De woonvisie moet dus inzetten op het bouwen van méér sociale en middel dure huurwoningen.

Daarvoor moeten we afstappen van de ⅓ e/ /⅓ e /⅓ e verdeling en toe naar een verdeling zoals 50%/40%/10%. Ookmoet er gelet worden op de verschillende segmenten in de sociale huur, zodat voor de lagere huren ook woningen beschikbaar komen. 

Hou verder de huren betaalbaar. Beperk de jaarlijkse huurverhoging. Sociaal en middel dure woningen moeten in hun segment blijven, ook de lagere prijsklassen. Aandacht voor scheefwonen, maatwerk voor mensen die teveel huur betalen naar hun inkomen.

2: Goed beheer
Huurwoningen moeten goed worden onderhouden. Geen achterstallig onderhoud, wat nu te vaak voorkomt. Klachten van inwoners, vooral als ze complex zijn, moeten serieus worden genomen en goed worden afgehandeld. Dat gaat nu toch te vaak fout. Een goede klachtenafhandleing is essentieel en vraagt extra inzet.

3: Bouwen voor doelgroepen
Woningen moeten vaker levensloopbestendig zijn. Er moeten woningen komen met aanpassingen voor mensen met een beperking, zorgwoningen, en grondgebonden woningen. Er is behoefte aan meer woningen voor jongeren en alleenstaande ouderen, al moeten gezinnen niet worden vergeten. Stimuleren van initiatieven voor bijzondere en begeleide woonsituaties, zoals voor mensen met een beperking.

4: Bouwen naar behoefte
Er moet gekeken worden naar de natuurlijke groei van Hilversum. Daarvoor moet worden gebouwd, niet meer. Ruimte is schaars, dus we bouwen niet voor Amsterdam. Het plan voor 10,000 woningen is onrealistisch en in deze tijd niet opportuun.

De coronacrisis verandert hoe we leven. Minder dicht op elkaar, dus massale bouw ligt daarom minder voor de hand. Meer voorzieningen in de wijk, zodat ver reizen niet hoeft. 

5: Behoud van groen
Het groene karakter van Hilversum als tuinstad moet behouden blijven, ook bij nieuwbouw. Het behouden of realiseren van groen is een vereiste bij nieuwbouw en bij renovatie. Ruimte voor groen zorgt ook voor recreatie in de buurt.

6: Voldoende voorzieningen
Er moet bij bouw of herinrichting van een buurt gelet worden op voldoende voorzieningen. Winkels (bv en buurtsuper), zorgvoorzieningen zoals wijkverpleging of een huisarts, en sociale plekken zoals een buurthuis.

Buurthuizen en wijkontmoetingsplaatsen zijn van belang voor iedereen. Professionele wijkopbouwwerkers zijn nodig om samenleven te bevorderen en voegtijdig (gezondheids-)problemen te signaleren. Elke buurt heeft een goed gefaciliteerde ontmoetingsplek nodig.

Dit vraagt inzet van de gemeente als in een wijk (extra) gebouwd wordt.

7: Verduurzamen
Inzetten op het duurzaam (ver)bouwen van koophuizen en huurhuizen, met name op maatregelen gericht op energiebesparing. Kosten van renovatie niet afwentelen op huurders.

Bij energieopwekking voor de woning breed kijken naar de mogelijkheden en niet alleen richten op zonnepanelen. Als renovatie te weinig oplevert moet, in overleg met bewoners, her/nieuwbouw worden overwogen, waarbij huren behouden moeten worden.

8: Leegstand tegengaan
Leegstand in huurwoningen en kantoren tegengaan. Corporaties moeten stoppen met het te koop zetten van sociale huurwoningen. Op lang leegstaande panden moet een heffing komen om verloedering tegen te gaan.

9: Goede maatschappelijke opvang
Het aantal mensen en gezinnen dat hulp en opvang nodig heeft groeit. Daarvoor moeten persoonlijke, op maat en kleinschalige gespreide opvang op verschillende plekken in Hilversum en de regio worden gerealiseerd.

Meer inzetten op tijdelijke woonplekken, zoals zorg- en corporatiehotels,
waar mensen die tijdelijk nergens terecht kunnen een plek krijgen. Tijdelijke woonruimte moet daarbij niet de norm worden en een noodoplossing blijven.

10: Sluit aan op de actualiteit van de coronacrisis
Steeds meer mensen krijgen te maken met de armoede- en zorgval. De coranacrisis doet hier een schepje bovenop. Mensen verliezen inkomen of hun baan. Maatwerk is nodig, zoals huurverlagingen, het voorkomen van uitzetting bij overmacht, en voorzien in de toenemende behoefte voor betaalbare huisvesting.

 

U bent hier