h

Besluit dichtgooien Kleine Spoorbomen niet nu!

14 april 2020

Besluit dichtgooien Kleine Spoorbomen niet nu!

Op donderdag 16 april vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen in een digitale meeting over de door het college voorgedragen oplossing voor de herinrichting van de Kleine Spoorbomen. De SP Hilversum vindt dit echter een zeer slecht moment.

De herinrichting van de kleine spoorbomen is een belangrijk onderwerp dat sterk leeft bij de inwoners, vooral in de wijken rond het spoor. Een zorgvuldige afweging is nodig, en daarbij hoort een goede participatie en de mogelijkheid tot volksraadpleging. In de huidige 1,5 meter maatschappij is dat laatste echter zeer lastig uit te voeren. Enkel digitale beraadslaging is daarvoor in ieder geval onvoldoende.

Het voorstel verklaart ook niet waarom er nu, midden in de coronacrisis, over besloten moet worden. Dat de wethouder er graag mee verder wil is duidelijk, maar de drang naar daadkracht is niet voldoende reden tot haasten. Al twee keer eerder bleek het wenselijk om het besluit uit te stellen, en ook nu is dat mogelijk. Er zijn geen deadlines, geen redenen zoals planschade die ons dwingen nu te besluiten.

Voor de SP speelt daarin ook mee dat er geen integrale visie is over hoe we de knelpunten gaan oppakken. Het sluiten van de kleine spoorbomen zal een grote impact hebben op de doorstroming op de buitenring. Zonder goed alternatief is sluiting van de spoorbomen voor gemotoriseerd verkeer niet verantwoord. De SP heeft dat ook in haar verkiezingsprogramma verwoordt: geen sluiting zonder goed alternatief. We missen voor beoordeling een mobiliteitsvisie, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe knelpunten gaan worden opgelost. Beslissen zonder die visie is blind varen, met als risico dat we straks voor voldongen feiten worden geplaatst, en worden gedwongen tot het nemen van onwenselijke maatregelen, zoals een weg over de hei of intensivering van verkeer op de Erfgooiersstraat.

Voor het college speelt mogelijk de subsidieaanvraag bij de MRA voor het 'sleutelgebied Hilversum'. Het is echter onduidelijk hoe de herinrichting van de kleine spoorbomen aansluit op visie op Hilversum 2040 - een stuk waar de gemeenteraad nog niet eens over gedebatteerd heeft. Zelfs over het basis uitgangspunt van het de subsidie aanvraag - de realisatie van 10.000 woningen - is nog niet gesproken.

Het raadsvoorstel stelt dat het voorstel (nog) geen besluit vraagt om de herinrichting van de Kleine Spoorbomen te realiseren. Het besluit is volgens het college noodzakelijk als vertrekpunt voor verdere uitwerking. Op basis van dit besluit wordt dan begin 2021 in samenhang met andere ontwikkelingen een voorstel gedaan voor een investeringsbeslissing Kleine Spoorbomen.

De suggestie dat er geen besluit voorligt is echter onzin. Het eerste beslispunt van het raadsbesluit is namelijk :

'Het integrale ontwerp van oplossing KL29 “Overweg dicht voor autoverkeer” voor de Kleine Spoorbomen vast te stellen als uit te werken oplossing.'

Als de raad akkoord gaat met dit raadsbesluit kiest ze dus voor het afsluiten van de Kleine Spoorbomen voor auto’s (variant KL29). Dat de uitwerking een jaar later is doet daar niets aan af,

De SP kan niet anders dan tot de conclusie komen dat het beter is om dit besluit nu niet te nemen en dus uit te stellen. Niet rijp voor de raad, zoals je dat in het raadsjargon zegt. 

Natuurlijk vindt de SP Hilversum het belangrijk na te denken over het veiliger maken van de Kleine Spoorbomen. Dat moet dan echter wel met goede participatie en een zorgvuldig politiek proces, waarbij vóór besluit duidelijk is hoe alles past in andere plannen die nog gemaakt moeten worden. Dat is nu niet het geval.

Alles overziend zegt de SP Hilversum :

Geen besluit over de Kleine Spoorbomen. Niet nu.

U bent hier