h

Aankondiging motie 'Haalbaarheid Verdiep het Spoor'

12 maart 2019

Aankondiging motie 'Haalbaarheid Verdiep het Spoor'

Op donderdag 14 maart behandelt de commissie Ruimtelijke Ordening en Wonen het stedenbouwkundig plan en concept beeldkwaliteitsplan van het Stationsgebied. Bij die behandeling zal de SP Hilversum een motie aankondigen, waarin we het college vragen om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de verdieping van het spoor.

In het coalitieprogramma van het huidige college staat de verdieping van het spoor als aandachtspunt genoemd.

Een verdiept spoor heft pronlemen bij de spoorwegovergangen op en verbetert de toegankelijkheid tussen oost- en west-Hilversum. 

Het lijkt er echter niet op dat initiatief vanuit rijksoverheid of ProRail te verwachten is. Voor een goede lobby zal meer nodig zijn dan een paar gesprekken. In iedere geval is een goed inzicht gewenst in wat er nodig is om te verdiepen.

De verantwoordelijk wethouder is Annette Wolthers. 

Echter, de verdieping van het spoor heeft invloed gehad op de keuzes die we (gaan) maken bij de ontwikkeling van het stationsgebied. Het is in de discussie meermalen - overigens door voor én tegenstanders van de voorliggende plannen - aan de orde gekomen.

SP raadslid Pierre van Rooden zal daarom het voorstel tot onderzoek voorleggen aan de raadsfracties tijdens het debat over de 'Zeven Straatjes' in de commissie van a.s. donderdag, om zo de meningen op te halen.

Het gaat in eerste instantie om het volgende (concept) voorstel:

Het college te verzoeken:

  • In samenwerking met de regio Gooi en Vechtstreek - en in het speciaal de gemeente Gooise Meren - een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de verdieping van het spoor in Bussum en Hilversum.  Uit dit onderzoek moet een beeld gevormd kunnen worden van de benodigde maatregelen, duur, en kosten bij aanleg.
  • De uitkomsten van het onderzoek aan de gemeenteraden aan de Gooi en Vechtstreek te presenteren.

De SP hoopt een breed gedragen motie te kunnen voorstellen en zal suggesties van de fracties - en anderen die input leveren - meenemen ter verbetering en completering van het voorstel. Dit is op dit moment nog bewust summier gehouden. Ze wil met wethouder Wolthers in overleg om tot een formulering te komen die goed uitvoerbaar is.

De SP hoopt middels dit onderzoek meer duidelijkheid te krijgen over de haalbaarheid van verdieping - want zonder die duidelijkheid komen we waarschijnlijk nooit tot een daadwerkelijke keuze voor of tegen verdieping.

U bent hier