h

Investeren in het midden- en kleinbedrijf moet nu!

30 september 2018

Investeren in het midden- en kleinbedrijf moet nu!

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum

In februari 2013 schreven we al dat de politiek in Hilversum te weinig aandacht heeft voor het Midden- en Kleinbedrijf.  Kleine zelfstandigen, de marktkooplieden en het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn de ruggengraat van de economie. In hen moeten we investeren. Met meer dan 15.000 banen zijn zij de echte motor van de lokale economie.

Onderzoek bevestigt dat. Maar wat schetst onze verbazing? Vele miljoenen gaan naar de ‘grote’ projecten en de mediasector, maar de investeringen in het midden- en kleinbedrijf blijven uit! De balans is nu echt te ver doorgeslagen. Er is meer dan de mediasector!

Recent onderzoek van de STEC-groep  (juli 2018) naar de Hilversumse bedrijventerreinen laat zien dat onze bedrijventerreinen het goed doen als het gaat om werkgelegenheid, marktwaarde en potentie: ‘De toegevoegde waarde per hectare is ook zeer hoog: bijna twee keer zo hoog als gemiddeld in de Metropool Regio Amsterdam (MRA)’.

Echter een flink aantal kleine bedrijventerreinen is gebaat bij investeringen: ‘Veroudering is merkbaar en gewenste ingrepen variëren van revitalisering tot zware revitalisering.’

Klare taal: ze doen het goed maar we moeten investeren. Niet later, maar nu! De ‘kleine’ bedrijventerreinen zorgen voor ruim 5360 banen. Het aantal kleine zelfstandigen is meer dan 7000. En dan hebben we de detailhandel en horeca nog niet meegerekend. Duizenden banen en veel toegevoegde waarde. Dat moeten we koesteren en het vraagt om investeren.

Het Mediapark is goed voor 6150 banen. Het bedrijventerrein wordt door de onderzoekers gekwalificeerd als goed. Investeren is nodig maar niet in de mate die nu voorgesteld wordt: Het Mediapark heeft hoge (economische) waarde en geen of nauwelijks veroudering.’

De STEC onderzoekers geven aan dat ‘alleen lichte ingrepen zoals face lift en (duurzaam) beheer nu noodzakelijk zijn.’

De cijfers spreken voor zich. Wij zeggen ja tegen investeren in de Media maar OOK tegen investeren in het MKB! Het is nu tijd om in het MKB en de kleinere bedrijventerreinen te investeren!

Media, Media, Media
Maar wat is de realiteit? In een onlangs verschenen wethoudersbrief lezen we dat er een regiodeal gesloten is. Een totale investering van 35 miljoen (waarvan 7 miljoen gemeente Hilversum) wordt aangekondigd. Een regiodeal. Je zou denken dat die deal over werkgelegenheid en investeren in het algemeen gaat. Maar niets is minder waar. De investering gaat naar het Mediapark, de mediasector en mediagerichte ontwikkelingen. En nog eens met 2 miljoen meer dan eerder in het Hilversumse coalitieakkoord werd aangekondigd. Geen 5 maar 7 miljoen!

De regiodeal rept nauwelijks over kleine zelfstandigen, het MKB en de detailhandel. Hoe kan dat? Waarom rept de regiodeal niet over investeringen in het MKB? Een ongelofelijk gemiste kans, vindt de SP.

De Belofte van dit college: ‘We maken Hilversum economisch sterker’
Laten we de begroting van de gemeente Hilversum en het coalitieakkoord 2018-2022, en de financiële uitwerking daarvan, van VVD, D66, Hart voor Hilversum en GroenLinks erbij pakken. Misschien dat daar iets over investeren in het MKB in staat.

De belofte: “Wij gaan vol energie aan de slag om Hilversum duurzamer, economisch sterker, veiliger, socialer en levendiger te maken met krachtige wijken en buurten. Hilversum is een stad met bijzondere kwaliteiten en een fijne woon-, leef- en werkklimaat. Binnen de nieuwe coalitie willen wij deze kwaliteiten behouden én bereiden we Hilversum voor op de toekomst".

Geen extra gelden voor het MBK
We zoeken naar een visie, een plan van aanpak, extra investeringen in bedrijventerreinen, detailhandel en MKB in het algemeen. We vinden bar weinig.

Wel vinden we:

  • Een reservering van 50 miljoen voor het stedenbouwkundig plan/herontwikkeling stationsgebied;
  • 4.5 miljoen voor het Arenapark;
  • 3 miljoen voor transformatie in de Spoorzone;
  • 7 miljoen (waarvan maar 5 miljoen staat opgenomen in het coalitieakkoord) voor het Mediapark. Zo blijkt uit de regiodeal. 
  • 25 miljoen rijkssubsidie voor het stimuleren van de zorgeconomie en de zorgwerkgelegenheid.

Maar dus geen concrete investeringen voor bedrijventerreinen of het MKB.

Om je rot te schamen
Onze conclusie: we moeten investeren in het MKB., maar in de stukken zien wij het niet staan. Het lijkt erop dat alle aandacht gaat naar media, media en nog eens media. Het MKB, de detailhandel en de kleine zelfstandigen hebben het nakijken. Een ronkende visie is geschreven voor het Mediapark; de regiodeal gaat over media en de investeringen gaan naar media en de ‘grote’ jongens. De gemeente Hilversum laat de kleine zelfstandigen, de detailhandel en het MKB in de kou staan - ondanks dat onderzoeken aantonen dat zij een hele belangrijke motor van onze lokale economie zijn. Om je rot te schamen.

Wij gaan een lans breken

De SP gaat bij het bespreken van de begroting 2019 navragen of er gelden voor het MKB gereserveerd zijn. Ze zal in ieder geval de aankomende begrotingsbehandeling, wederom, met klem, pleiten om extra geld vrij te maken voor het MKB. De onderzoeken zijn duidelijk.

Onze mediasector is belangrijk maar investeren moet niet alleen daar. We moeten juist investeren in het MKB, de detailhandel en de kleine zelfstandigen.

Wij hopen dat het MKB nog trotser is op het feit dat zij de motor van onze Hilversumse economie zijn, en dat zij van zich laten horen.

U bent hier