h

Jeugdcultuurfonds moet er komen!

30 april 2013

Jeugdcultuurfonds moet er komen!

Eind 2011 stelde de gemeenteraad van Hilversum de “visie op cultuur” vast. De raad had toen plannen om in regionaal verband een jeugdcultuurfonds op te richten. De visie beschreef cultuureducatie als een speerpunt. Maar al wat er in de afgelopen jaren gebeurd is, heeft niet geleid tot de oprichting van een lokaal of regionaal jeugdcultuurfonds. De SP is een warm pleitbezorger van een jeugdcultuurfonds en dus vroegen we, in de raadsdiscussies van april, zowel aan de wethouder Jeugd als de wethouder Cultuur om een beetje haast te maken met de oprichting van een jeugdcultuurfonds. Het kan toch niet zo zijn dat we het over de noodzaak eens zijn maar het meer dan twee jaar gaat duren voordat het er is of dat het helemaal niet komt. Kinderen kunnen ermee geholpen worden.

Lokaal of regionaal
Eind 2011 zou het college een onderzoek uitvoeren. Dat zou de noodzaak uitwijzen en of het fonds regionaal of lokaal moet worden opgezet. Omdat we benieuwd waren naar de stand van zaken hebben we in de raadsdiscussies van april navraag gedaan. Wat schetste onze verbazing? Er is nog niets gedaan. We weten nog steeds niet of het lokaal of regionaal moet worden opgezet.

Op de kleintjes letten
Wat de SP betreft is een jeugdcultuurfonds hard nodig. Elk kind moet in aanraking kunnen komen met cultuur. De SP vindt het waardevol dat jongeren in brede zin kennismaken met kunst en cultuur. Ze leren zo beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om gevoelens en ervaringen uit te drukken. Daarnaast leren ze een mening te vormen en te geven over eigen werk en dat van anderen.

In deze tijden moet iedereen op de kleintjes letten. Voor een aantal kinderen betekent dit dat ze niet meer naar hun lessen kunnen omdat het geld van hun ouders op is. Een jeugdcultuurfonds is dan een steuntje in de rug. Zo’n fonds is namelijk bestemd voor kinderen waarvan de ouders onvoldoende draagkracht hebben om hun kinderen op les te laten gaan.

Maar er is toch bijzondere bijstand? Ja, maar daar kan je alleen gebruik van maken als je maximaal 110% van het minimum inkomen verdiend. Het jeugdcultuurfonds kan tegemoetkomingen geven aan mensen die boven die 110% uitkomen maar onder de streep niet genoeg geld overhouden om hun kinderen op les te sturen. Die groep wordt steeds groter en kan binnen de huidige regelgeving niet door de gemeente geholpen worden. Het jeugdcultuurfonds is voor hen een uitkomst.

Schouders eronder!
Kortom: de SP vindt dat de wethouders cultuur, jeugd en sociale zaken de handen ineen moeten slaan. Ze moeten snel een jeugdcultuurfonds oprichten. Als de regio niet wil dan moet het maar lokaal. In ieder geval moet het in samenspraak met het landelijke jeugdcultuurfonds, want dan draagt het landelijke fonds mogelijk voor een deel bij aan de kosten. Dat scheelt weer want ook de gemeente moet op zijn kleintjes letten. In dit geval zowel letterlijk als figuurlijk!

 

U bent hier