h

Klimaatbeleid, ook in Hilversum een ongemakkelijke waarheid

13 februari 2007

Klimaatbeleid, ook in Hilversum een ongemakkelijke waarheid

Op 17 januari 2007 stelde SP-raadslid Adriaan Iwema schriftelijke vragen over het gemeentelijk klimaatbeleid. In 2004 heeft de gemeente besloten dat dit niet tot haar kerntaken hoort, terwijl je in veel gemeenten toch ziet dat je als gemeente ambitie mag hebben. Zo streven verschillende gemeenten naar een emissieneutrale gemeente. Het afgelopen jaar heeft de SP Hilversum op verschillende momenten geprobeerd om het klimaatbeleid weer op de agenda te krijgen. We steunden bijvoorbeeld als een van de weinige fracties een motie om de scholen in Hilversum de film "An Inconvenient Truth" van o.a. Al Gore te laten zien.

An Inconvenient Truth
Op 7 februari 2007 hebben gemeenteraadsleden, ambtenaren en wethouders zelf wel naar deze film gekeken. Vooraf aan deze film presenteerde wethouder Meuwissen zich ook zeer betrokken, en had het bijvoorbeeld over rentmeesterschap: we moeten de aarde achterlaten zoals we haar ook troffen. 

Een ongemakkelijke waarheid
Helaas lijken dit slechts mooie woorden: Met het klimaatbeleid 2003-2006 wilde de gemeente aangeven dat ze zich actief wil inzetten om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van de mondiale klimaatafspraken zoals die zijn gemaakt in Kyoto en Bonn. Echter: in 2004 is de gemeente al weer een andere mening toegedaan, het klimaatbeleid werd stopgezet, ondanks dat de helft door het ministerie van VROM betaald zou worden. De reeds ontvangen subsidies wil de gemeente alleen terugbetalen als VROM daarom vraagt.
Het lijkt dat de gemeente hierop terug wil komen. We kregen spontaan een uitnodiging om naar de film van Al Gore te gaan kijken, en uit veel fracties klinken geluiden dat we iets moeten doen met klimaat, duurzame energie, LED-verlichtingen, energierekeningen etcetera. 

Afspraken collegeprogramma
Wat gaat het oppakken van klimaatbeleid dan kosten? Het aanschaffen van LED-verlichting, spaarlampen, zonnepanelen, schone auto's enzovoort, dat zal ongetwijfeld veel investeringen kosten. Eigenlijk moeten we ons eerder afvragen wat energiebesparing ons op de iets-langere-termijn oplevert, maar vooruit: in het collegeprogramma hebben we afgesproken dat we "nieuw" beleid niet betalen door de lasten voor de burgers te verhogen.
De SP-fractie wil daarom dat de gemeente in eerste instantie actief zoekt naar mogelijke subsidies om het klimaatbeleid weer op te pakken. Dit is zelfs een afspraak in het collegeprogramma: "Wij streven systematisch naar verhoging van de inkomsten van andere overheden als provincie, rijk en Europese Unie." SP-wethouder Walters is op deze manier in ieder geval al begonnen met het regelen van gratis spaarlampen voor een grote groep minima in Hilversum.
Daarnaast lijkt het ons een goed idee om als gemeente een breedgedragen visie te formuleren rond klimaatbeleid, net zoals we dat doen rond jeugd en economie.

U bent hier