h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Zorgzaam Hilversum

Deskundig en dichtbij
Over zorg, welzijn, kinderopvang, jeugd en sport

ZORG VOOR IEDEREEN, HET MOET LAAGDREMPELIGER

Gemeente verantwoordelijk Sinds 2014 is de gemeente verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de zorg. Zorg voor de ouderen en de jeugd, voor opvang van verwarde mensen, voor mensen zonder dak boven hun hoofd. Ondersteuning van inwoners met huishoudelijke hulp, trapliften, scootmobiels en dergelijke, zorg voor dagbesteding. Hoe de zorg georganiseerd is en hoeveel je ervoor betaalt. Daarom doet het ertoe wie de gemeente bestuurt!

Marktwerking De gemeente regelt de zorg nu via de regio, via marktwerking en aanbesteding. Door de zorg uit te besteden aan tal van organisaties heeft de gemeente weinig zicht op de kwaliteit van de zorg en is veel zorg nogal willekeurig. Daarnaast heeft de gemeente er in eerste instantie voor gekozen de toegang centraal via het Sociaal Plein te organiseren, iets waar de SP geen voorstander van is. De toegang tot de dienstverlening zit te veel achter het loket en is niet laagdrempelig. De SP wil dat anders! Met wijkservicepunten van de gemeenten in buurten en zorgbuurthuizen.

Geld over We krijgen minder geld van de overheid, maar toch blijft er geld over. Besteden we het geld dan wel goed? Krijgt iedereen de hulp die hij nodig heeft? In het huidige beleid wordt te gemakkelijk uitgegaan van de zelfredzaamheid van mensen. Maar daar zitten natuurlijk grenzen aan. Gemeentelijke regelingen voor zorg zijn open einde regelingen. Zorg weigeren of afschuiven mag niet. Geld voor zorg moet naar zorg!

Zorgprofessionals Te veel zorgprofessionals krijgen te weinig ruimte om hun werk goed te doen of samen te werken en krijgen onvoldoende betaald. Wij vinden dat dit anders kan en anders moet! Een andere aanpak is nodig om tekorten en gebreken in de toekomst te voorkomen. Samen met zorg en welzijnsorganisaties moet gewerkt worden aan arbeidsmarktbeleid en als werkgever moet de gemeente tenminste cao loon garanderen.

ZORG IS GOED, IS DICHTBIJ EN GAAT SAMEN MET WELZIJN

Zorg dichtbij Het is belangrijk de zorg dichtbij te organiseren. Daarbij gaat het om goede samenwerking tussen alle professionals, welzijnswerkers, buurtcoördinatoren en de mensen in de buurt. Door goede voorzieningen in de buurt neemt het woongenot en de kwaliteit van leven toe en voorkomen we de inzet van onnodige en dure zorg. Iedereen moet in zijn buurt terecht kunnen voor advies en ondersteuning. Daarom pleit de SP voor zorgbuurthuizen, een gemeentelijke (thuis)zorgorganisatie, buurtcoöperaties en servicepunten van sociale zaken in de buurt.

We organiseren zorg en welzijn bij mensen thuis en in de buurt, bijvoorbeeld in woondienstencentra, gezondheidscentra en wijkteams. Zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn bij voorkeur kleinschalig en wijkgericht in bijvoorbeeld een zorgbuurthuis. In elke buurt behoort een gezondheidscentrum met huisarts te zijn. Voor specialistische zorg en spoedhulp kun je terecht bij een uitstekend regio ziekenhuis.

Coöperatie We steunen bewoners die het initiatief willen nemen voor zorg in hun omgeving, voor woongroepen, en voor georganiseerd wonen van mensen met een beperking. Aanbesteden is wat ons betreft niet de norm. De SP wil meer werken met coöperatieve organisaties voor en door inwoners, samen met de gemeente en zorgorganisaties. Eenzaamheid onder ouderen moet worden aangepakt door de maaltijdservice te koppelen aan vormen van ontmoeten in buurthuizen en wijkcentra. Aandacht voor praktische problemen zoals boodschappen doen, dierverzorging en vervoer dagjes uit.

Mantelzorgers Regie op eigen leven en zorg is belangrijk. We ondersteunen familie en vrienden die zorgen voor hun naasten (mantelzorgers); geschoolde vrijwilligers en professionals werken nauw met hen samen. Samen werken aan één plan vinden wij belangrijk.

Ambtenaren De professionaliteit en werkwijze van de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente verdienen aandacht, want zij zijn bepalend voor de zorg die mensen krijgen. Wij krijgen nog te veel klachten van mensen over de toegang tot zorg. Het moet en het kan beter. Zo is belangrijk dat de medewerkers van het Sociale Plein beter gaan samenwerken met de professionals in de buurten en extra scholing krijgen. Voorkomen is beter dan genezen!

Er is veel voor nodig om de organisatie van de zorg goed te krijgen. We waren daarmee bezig in het college en willen ermee doorgaan.

KINDEREN EN JONGEREN

Goed gefaciliteerd jongerenwerk is niet alleen belangrijk voor de jongeren, maar ook voor de veiligheid en leefbaarheid in buurten. Door goed samen te werken met andere professionals helpen jongerenwerkers het voorkomen van dure zorg. Naar voorbeeld van het IJslands model moeten scholen en andere organisaties hun gebouwen multifunctioneler gebruiken en openstellen zodat er voor jongeren meer plekken zijn om naar toe te gaan.

Een SP-voorstel voor doorlopende zorg 18+ is door de gemeente omarmd. In 2018 wordt dit verder uitgewerkt. We moeten zorgen voor een zorg-overgangsregeling voor jongeren boven de 18 jaar. Wij zullen erop letten dat dit goed gebeurt.

Kinderopvang is er niet alleen voor ouders die het kunnen betalen. Scholen bieden kinderopvang en huiswerkbegeleiding aan al die kinderen en jongeren die dat nodig hebben, in samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Kind-pakket De SP-wethouder voerde een ruimhartig kind-pakket in voor kinderen in gezinnen die van weinig moeten rondkomen. Daardoor kunnen alle kinderen nu sporten, muziek maken, zwemmen en toneelspelen. Door de invoering van een Hilversumpas, waar we al heel ver mee zijn, zal de uitvoering van alle voorzieningen makkelijker worden.

Productief Leren is een bijzondere voorziening voor jongeren die op reguliere scholen de weg kwijt raken. Dankzij onze inspanning is Productief Leren gered en als een coöperatie geborgd. Het middelbaar beroepsonderwijs, het voortgezet onderwijs en de regiogemeenten hebben zich hier op vastgelegd. We blijven erop letten dat dit soort voorzieningen evenals het wijkleerbedrijf ondersteund blijven.

We zullen ons inzetten voor een nieuw jongerenbeleid met als inspiratiebron het IJslands model en de uitvoering daarvan.

BEHOUD VAN WERK IN DE ZORG- EN DE WELZIJNSSECTOR

Pijler De zorgeconomie is belangrijk; het is de tweede economische pijler van Hilversum. De gemeente is als grote zorg- en welzijnsopdrachtgever verantwoordelijk voor voldoende en goed betaald werk in de zorg- en welzijnssector. Alleen daarom al verdient de sector meer aandacht.

Wat de SP betreft ontwikkelen we een duidelijke visie en beleid op zorg, welzijn en economie.

Regionaal We kunnen slim samenwerken met andere gemeenten, maar de gemeente Hilversum blijft verantwoordelijk voor de diensten die onze inwoners gebruiken. Regionale samenwerking mag nooit een reden zijn om Hilversummers kwalitatief goede en passende zorg te onthouden.

De zorg gaat over mensen en niet over winst. De mensen die zorg verlenen moeten vakbekwame professionals zijn en fatsoenlijk betaald worden. Gezondheidszorg moet goed en voor iedereen toegankelijk en betaalbaar zijn.

Het is belangrijk te sturen op kwaliteiten van de zorg. In het college hebben wij als SP daar een begin mee gemaakt. We willen er graag mee door.

U bent hier