h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Werken en rondkomen

In Hilversum, Zeker en rechtvaardig
Over eerlijk werk, voldoende inkomen, hulp bij schuld, armoedebestrijding en aandacht voor het MKB.

Een menswaardig bestaan betekent voor veel mensen onder meer het hebben van vast en fatsoenlijk werk. In hun werk kunnen mensen hun talenten laten gelden en hun bijdrage leveren aan een sociale samenleving. Werk is natuurlijk ook een bron van inkomsten. Eerlijk werk moet dan ook fatsoenlijk betaald worden en zekerheid bieden. Sterker dan ‘wederkerigheid’, wat een soort ‘voor-wat-hoort-wat’-ruil inhoudt, pleit de SP voor het versterken van solidariteit met diegenen die niet of nauwelijks zonder goede ondersteuning in staat zijn om een goede werkplek te vinden. Mensen kunnen pas werken als werkgevers echte kansen en echte banen bieden. Werklozen die aantoonbaar moeite hebben gedaan om een baan te vinden, wat niet is gelukt, kunnen dankzij een landelijk experiment worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Denk aan 50-plussers. Als alternatief zouden zij zich maatschappelijk kunnen inzetten.

Iedereen doet mee Door de participatiewet, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en het (passend) onderwijs heeft de gemeente een grote verantwoordelijkheid om iedereen te laten meedoen. Komen mensen bij het Sociaal Plein van de gemeenten voor ondersteuning, dan gaat het erom een integraal plan te maken. Vaak blijkt het ene probleem - het ontbreken van werk — te maken te hebben met een ander probleem - toestanden thuis, een verslaving of ziekte. Knelpunten die het werken in de weg staan, worden samen met de inwoner aangepakt.

Niemand hoeft in armoede te leven Er zijn verschillende ondersteuningsregelingen die mensen met een laag inkomen ondersteunen. Die regelingen moeten behouden blijven! Maar het is wel van belang om voorzieningen zo te regelen dat ze elkaar aanvullen. Zeker kinderen niet!

Wij staan voor een inclusieve samenleving. Dat betekent dat iedereen die mee wil doen, betaald of onbetaald, dat ook kan. Daarom pleiten wij voor een stimulerend beleid. Als mensen aangeven dat het belangrijk voor ze is om op een of andere manier mee te doen — de meeste mensen doen dat — dan moet de gemeente alles doen wat mogelijk en realistisch is om dat te bewerkstelligen.

Werk voor iedereen In de afgelopen vier jaar zette de SP stevig in op werk voor mensen met een beperking. Daarom hebben we de sociale werkvoorziening (Tomin) van de ondergang gered. Die voorziening blijft cruciaal, al ontmoedigt landelijk beleid de voortzetting ervan. Wat ons betreft is er sociaal werk voor mensen met ernstige beperkingen (ook wel dagbesteding of beschut werk genoemd).

Hilversum Werkt Samen Wij hebben een coöperatieve werkwijze van arbeidsbemiddeling in werking gezet (NOVA) en onder de verantwoordelijkheid van onze SP wethouder is begonnen met het plan ‘Hilversum Werkt Samen’. Dit plan is een uitkomst voor bedrijven die mensen graag een kans willen geven, maar nu ontmoedigd worden. Het plan organiseert de betrokkenheid en gezamenlijkheid van werkgevers, maatschappelijke organisaties en organisaties die mensen naar werk begeleiden.

Moeilijk aan de bak Het risico dat werkgevers nu lopen wordt gedeeld, en gezamenlijk wordt gezorgd dat mensen tenminste het minimumloon verdienen. Als dit slaagt zullen meer mensen die willen werken, werk hebben. Het gaat in de eerste plaats om mensen met een beperking en mensen die vanwege hun leeftijd moeilijk aan de bak komen.

Met dit plan adresseert de gemeente veel problemen die nu de bemiddeling naar werk dwarszitten, waardoor overal in het land vooral mensen met een beperking thuis moeten blijven zitten. Als dit plan voortgezet wordt en slaagt, gaan we het in Hilversum anders en veel beter doen, met minder kosten! Als SP zullen wij ons dus hard blijven maken voor deze werkwijze!

Jongeren We zetten in op actievere begeleiding van jongeren naar werk en betere ondersteuning bij het zoeken naar een stageplaats. Te veel jongeren zijn nog onzichtbaar en krijgen niet de ondersteuning die ze nodig hebben.

MEER AANDACHT VOOR (VERBORGEN) ARMOEDE EN DE ARMOEDEVAL

Wat de SP betreft moet er nog meer aandacht komen voor het voorkomen van armoede. Armoede werkt immers verlammend en is ronduit schadelijk voor kinderen die daarin opgroeien. Door financiële zorgen kunnen mensen niet meedoen in onze maatschappij.

Respectvolle ondersteuning De SP vindt dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om dat te voorkomen en mensen in die situatie op respectvolle wijze te ondersteunen. De SP vindt het ook belangrijk om de stigmatisering te bestrijden van mensen in armoede en valse aannames te ontkrachten, onder meer door duidelijke rapportage en voorlichting. Bijvoorbeeld door jongeren te leren om beter om te gaan met geld, door gemeentelijke regelingen minder moeilijk toegankelijk te maken, door aandacht te hebben voor mensen en niet alleen voor getallen.

Hilversum-pas Voor mensen met weinig inkomen moeten de minimaregelingen behouden blijven en uitgebreid worden.  We blijven ons inzetten voor een Hilversum-pas om het gebruik van regelingen te vereenvoudigen. We vragen extra aandacht voor mensen die te maken krijgen met een armoedeval. In ieder geval is laagdrempelige, ondersteunende begeleiding nodig.

Hulp bij schuld SP-Hilversum is actief bezig geweest met een constructieve aanpak van schulden. Dankzij onze inzet is een programma gestart om te voorkomen dat schulden van mensen uit de hand lopen. Daarin wordt samengewerkt met de woningbouwcorporaties, zorgverzekeringen en de gemeente. Wij willen dat Hilversum incasso-vrij wordt, dus dat deurwaarders hier geen plek meer hebben. Het kan, dus laten we het realiseren!
Verder pleiten wij voor en kwaliteitskeurmerk voor bewindvoerders.

MEDIA, MAAR NIET TEN KOSTE VAN ALLES

Een gezonde economie is belangrijk voor Hilversum. Dat spreekt vanzelf. Wij zien dat de media allerlei creatieve bedrijvigheid aantrekt. Maar de toekomst van de klassieke omroeporganisaties is ongewis. Het ontbreken van hoger mediaonderwijs blijft Hilversum parten spelen. De toekomst van de onlangs opgerichte mediacampus is onzeker. Transformatie en slim gebruik van het mediapark moeten mogelijk gemaakt worden.

Meer dan media Wij steunen initiatieven om de mediasector te versterken, maar betwijfelen of de media de belangrijkste trekker van de Hilversumse economie kan en moet blijven, zoals andere partijen benadrukken. Hilversum is meer en groter dan het mediapark.

Zorgpact Hilversum heeft ook een zorgeconomie, met veel zorginstellingen. Goed voor veel werkgelegenheid. Toen het crisis werd, pleitte de SP voor een banenpool zorg. Deze is inmiddels gerealiseerd als zorgpact. Maar er zijn nog vele honderden mensen in de zorg nodig, dus daarom willen wij een duidelijke visie en beleid op de ontwikkeling van de zorgsector.

Werken met de handen is voor veel mensen belangrijk. Versterking van het ambachtsonderwijs is goed voor Hilversum.

STEUN VOOR MIDDENSTAND EN KLEINE ZELFSTANDIGEN

We ondersteunen initiatieven om de positie van kleine zelfstandigen te versterken.  De SP richt zich op kleinschaligheid en komt op voor kleine ondernemers en winkels. We zullen meewerken aan versoepeling en afschaffing van overbodige regels, aan meer ruimte voor gratis kortdurend parkeren in winkelgebieden, en besteding van het stadsfonds ook in de gebieden buiten het centrum.

We willen dat minimaregelingen ook voor kleine zelfstandigen met te weinig inkomsten gelden.

Het aantal koopzondagen blijft wat ons betreft zoals het is: twaalf, plus een paar extra. Ondernemers mogen niet worden verplicht om op koopzondagen geopend te zijn.

U bent hier