h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Bewoonbaar Hilversum

Vertrouwd en veilig
Over sociale woningen, verkeer, parkeren, natuur en milieu.

SAMEN STERK VOOR BETAALBAAR EN DUURZAAM WONEN VOOR IEDEREEN

Hilversum is een prachtig dorp om te wonen. Het groene karakter van Hilversum moet behouden blijven, ook in het dorp en in de woonwijken.

Duurzaam Wij zetten in op duurzaam (ver)bouwen van koophuizen en huurhuizen. De gemeente ondersteunt mensen die hun leefomgeving willen verduurzamen. De SP zet  zich in voor maatregelen gericht op energiebesparing. De leefomgeving moet schoon, heel en veilig zijn.

Er is een enorme behoefte aan betaalbare woonruimte in Hilversum. We zien nog steeds leegstand in huurwoningen en kantoren en wanneer corporaties ervoor kiezen om huurhuizen te verkopen, slinkt de voorraad betaalbare woningen. Wat de SP betreft zetten we in op het transformeren van leegstaande panden en wordt er meer geïnvesteerd in het bouwen van sociale en middel dure huurwoningen. De voorraad sociale huurwoningen mag niet verder slinken en corporaties moeten stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen.

Sociale huurwoningen Als er gebouwd wordt, moet er tenminste 50% sociale huurwoningen opgenomen zijn in de bouwplannen. Onze inzet zal zijn het realiseren van 500 extra sociale huurwoningen, waarvan minimaal 250 in de laagste prijsklasse.

Het aantal mensen en gezinnen dat hulp en opvang nodig heeft groeit. Steeds meer mensen krijgen te maken met de armoede- en zorgval. De gemeente moet er voor zorgen dat deze mensen niet tussen wal en schip vallen. Dit geldt ook voor mensen die al dan niet tijdelijk in de war zijn. Wij pleiten voor persoonlijke, op maat en kleinschalige gespreide opvang op verschillende plekken in Hilversum en de regio.  We willen meer inzetten op tijdelijke woonplekken, zoals zorg- en corporatiehotels, waar mensen die tijdelijk nergens terecht kunnen een plek krijgen. Tijdelijke woonruimte moet echter niet de norm worden

Wij stimuleren initiatieven voor bijzondere en begeleide woonsituaties, zoals voor mensen met een beperking.

Buurthuizen en wijkontmoetingsplaatsen zijn van belang voor iedereen. Professionele wijkopbouwwerkers zijn nodig om samenleven te bevorderen en voegtijdig (gezondheids-)problemen te signaleren. Elke buurt goed gefaciliteerde  een ontmoetingsplek!

VERKEER EN VERVOER: RUIM BAAN VOOR DE FIETS EN OPENBAAR VERVOER

De SP zet in op een betere bereikbaarheid van Hilversum en de Hilversumse wijken en buurten via de fiets en het openbaar vervoer. We geven fiets en voetganger voorrang boven het autoverkeer, zeker in het centrum.

Verkeersplan Voor het gebied rond het centrum is een oplossing voor de bereikbaarheid alleen mogelijk met een integraal plan, waarin het stationsgebied, de Beatrixtunnel, en het gebied rond de kleine spoorbomen is verwerkt. De kleine spoorbomen mogen in geen geval dicht als er geen alternatief is voor een fatsoenlijke overgang van het spoor. De inwoners van Hilversum, en vooral in de wijken in en rond het centrum en over het spoor, moeten hierbij actief worden betrokken. De toegankelijkheid van het centrum en de stations voor mindervaliden moet verbeteren.

Fijnmaziger Vrachtverkeer binnen Hilversum zal afnemen door het instellen van milieuzones en overlaadstations aan de rand van de stad. Om Hilversum ook voor de buitenwereld toegankelijk te houden is verbetering van openbaar vervoer in de regio van belang. Het busvervoer in Hilversum moet kleinschalig, elektrisch en fijnmaziger worden. Op die manier moeten de binnenstad en alle wijken en wooncentra voor ouderen beter bereikbaar worden. ‘Voor NIXX met de bus’ moet terugkomen. Bovendien zetten wij in op transferia aan de rand van Hilversum waar bezoekers kunnen overstappen op ander vervoer en waar goederen kunnen worden overgeladen. 

Fietsers krijgen ruim baan. Dit betekent dat er meer veilige fietspaden komen, meer elektrische oplaadpunten en voldoende (inpandige) plekken waar je je fiets gratis kan parkeren. Een grote gratis fietsstalling bij het station is essentieel.

Parkeren De kosten voor parkeren reizen de pan uit. De kosten moeten omlaag. Het liefst schaffen we betaald parkeren af en organiseren we het met inwoners anders. Inwoners moet niet de melkkoe van het gemeentelijk beleid zijn! We willen een onderzoek naar een alternatieve wijze van omgaan met een beperkt aantal parkeerplekken en een verlaging van de tarieven.

U bent hier