h

SP-afdelingen Noord-Holland slaan alarm over jeugdzorg

5 september 2018

SP-afdelingen Noord-Holland slaan alarm over jeugdzorg

Daags na de grote jeugdzorgmanifestatie in Den Haag voor fatsoenlijk loon, minder bureaucratie en lagere werkdruk, werd bekend dat de drie grote gespecialiseerde instellingen in Noord Holland afhaken bij de aanbesteding jeugdbescherming en jeugdreclassering. Een zeer zorgelijke ontwikkeling.

De inschrijvingstermijn voor de aanbesteding 2019 voor de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor vijf samenwerkende regio’s in Noord-Holland eindige 3 september. De William Schrikker Groep, Het Leger des Heils en De
Jeugdgezinsbeschermers hebben zich niet ingeschreven op deze aanbesteding. De aanbesteding bood, volgens hen, geen reële kostprijs en geen vermindering, maar juist een verhoging van de administratieve lastendruk.

Als de uitvoering van de aanbesteding nu doorgaat zoals de kaarten nu liggen is vanaf 2019 geen van deze aanbieders beschikbaar voor nieuwe aanmeldingen in deze regio’s.

De SP maakt zich hier ernstige zorgen over, omdat daarmee de continuïteit van de zorg aan een zeer kwetsbare groep kinderen en ouders in het geding komt.

Omdat het over vijf regio's gaat hebben Noord-Hollandse SP-afdelingen die in het zelfde schuitje zitten contact met elkaar gezocht om samen op te trekken.

Opmerkelijk feit is: geen van de afdelingen was op de hoogte van beleidswijzigingen, gezamenlijke aanbesteding c.q. samenwerking op deze schaal en de lage tarieven. Heel vreemd.

Wethouders verzuimen raden te informeren
De verantwoordelijk wethouders lijken te hebben verzuimd hun gemeenteraden hier over te informeren en te consulteren. Dit terwijl het plan al lang bekend was.
De wethouders zullen worden gevraagd uit te leggen hoe dit kon gebeuren en waarom de gemeenteraden niet zijn geïnformeerd zijn en dus niet hun kaderstellende rol konden nemen. Ook moet duidelijk worden hoe dit probleem opgelost wordt.

De VNG bracht overigens eerder al een advies uit waarin duidelijk werd dat met deze tak van zorg omzichtig omgegaan moet worden Dit lijkt in de bestuurlijke wens om effectiever en goedkoper te werken te zijn mislukt.

Het nu mislukte inkoopcircus voor de jeugdbescherming en reclassering dreigt in dit geval te leiden tot het wegvallen van de zorg voor de meest kwetsbaren en dat mag natuurlijk niet gebeuren.

Interessant is dat Berenschot in opdracht van de VNG dit jaar een kostprijsonderzoek uitvoerde. Dat kan natuurlijk als leidraad dienen.

Maar de gemeenten willen echter voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. De tarieven zijn lager dan geadviseerd en daarbij wordt ook nog eens de administratiedruk en dus de werkdruk opgevoerd.

Overigens worden in veel andere regio’s wél tarieven betaald conform het kostprijsonderzoek. Het kan dus gewoon wél! De Noord-Hollandse SP-afdelingen dringen er bij hun wethouders op aan om opnieuw de aanbestedingsvoorwaarden te bekijken en te bespreken met hun gemeenteraden. En natuurlijk moeten de partijen opnieuw om tafel.

U bent hier