h

Hilversum-plus: een maatschappij voor iedereen

29 april 2017

Hilversum-plus: een maatschappij voor iedereen

Foto: nancydowd / pixabay

De SP-Hilversum streeft naar een maatschappij voor iedereen, een Hilversum-plus maatschappij.  In een Hilversum-plus bestrijden we actief discriminatie in welke vorm dan ook. Discriminatiebestrijding is echter  geen makkelijk onderwerp.
De SP-Hilversum heeft hiervoor een aantal voorstellen, zoals het stimuleren van vroeg leren over diversiteit. 

In november heeft de SP-Hilversum het voorstel “LHBTQ acceptatie” ingediend. Hart voor Hilversum en later ook D66 sloten zich hier bij aan.

In die motie werd opgeroepen om te onderzoeken of Hilversum een regenboogstad kan worden, een initiatief van het ministerie van OCW. Als regenboogstad onderteken je een covenant waarmee je LHBTI-emancipatie duurzaam opneemt in je lokale beleid.
De SP-Hilversum vindt dat het simpelweg niet kan dat LHBTI’ers zich vaker onveilig voelen in hun eigen wijk(1) en dat lesbisyche, homoseksuele en biseksuele leerlingen vier keer vaker door hun medeleerlingen worden gepest dan heteroseksuele leerlingen(2). En zo staat in de handreiking van Movisie over LHBT-emancipatie; feiten en cijfers op een rij, nog een scala aan voorbeelden waarom het nodig is om die motie in te dienen.
Ook uit lokaal onderzoek van SP-Hilversum en Hart voor Hilversum blijkt dat leden van de LHBTI gemeenschap consistent minder goed behandeld worden dan hun heteroseksuele medebewoners.

Er zijn ook problemen met discriminatie tegen andere groepen dan de LHBTI-gemeenschap en het is niet zo dat de problemen minder zijn geworden de laatste jaren. Zo waren er in 2015 meer dan 136 islamofobe incidenten gemeld, maar ook is bij de verbouwing van het Hilvertshof geen rekening gehouden met mindervaliden met een scootmobiel. In de begroting van de gemeente, de regio Gooi en Vechtstreek en de veiligheidsregio staat helaas niet één keer het woord discriminatie of tolerantie. 

De SP-Hilversum vindt dit allemaal niet meer kunnen en roept op om naar een Hilversum-plus maatschappij te gaan. Dat is een maatschappij waarin wij met elkaar en niet langs elkaar leven. Dat is een maatschappij die positief, open en tolerant is, gestoeld op menswaardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat is een maatschappij waarin wij diversiteit vieren en nee zeggen tegen leeftijdsdiscriminatie, seksisme, racisme, en, in bredere zin, ongelijkheid. 

Maar voordat wij dat bereiken, moet er nog wat gebeuren. Discriminatie en ongelijkheid is niet makkelijk aan te pakken. Daar moet veel voor gebeuren. De SP-Hilversum onderschrijft daarbij de Kadernota gemeentelijk antidiscriminatiebeleid. Dat is geschreven door Artikel 1, een landelijk kenniscentrum op het gebied van discriminatie, in samenwerking met verschillende antidiscriminatiebureaus. 
Antidiscriminatiebureaus zijn in iedere veiligheidsregio verplicht en hebben als doel een laagdrempelig contactpunt voor discriminatiemelding zijn.
Hilversum past dat beleid nog niet toe.
In die kadernota staan verschillende maatregelen die de gemeentes kunnen nemen om discriminatie tegen te gaan. Hieronder worden een aantal van die maatregelen toegelicht. Sommige komen uit die kadernota, maar sommige zijn langgekoesterde wensen van de SP-Hilversum. 

Vroeg leren over en kennis maken met diversiteit
De SP-Hilversum vindt goede voorlichting over bijvoorbeeld seksualiteit belangrijk. Zo is het belangrijk dat kinderen leren dat een gezin niet alleen hoeft te bestaan uit een vader en een moeder en broertjes en zusjes. 
Ook horen buurten divers te zijn. Niet alle problematische gezinnen moeten in specifieke wijken wonen. Een cultuur kan niet verbeteren als zij niet kan evolueren en evolueren kan zij alleen bij diversiteit. 

Terugkomst van het COC
De terugkomst van het COC, een landelijk organisatie die de belangen behartigt van de LHBTI gemeenschap, is specifiek voor de LHBTI gemeenschap. Jaren terug was er in Hilversum een COC op de Herenstraat. De SP-Hilversum ziet het graag terug, ook al is het op een andere locatie. Het was een goed aanspreekpunt voor mensen die problemen hadden met uit de kast te komen. Daarom is het belangrijk er weer één terug te hebben in Hilversum.j

Vergroten bewustwording 
De SP-Hilversum vindt het heel belangrijk dat de bewustwording wordt vergroot. Een opmerking over huidskleur, geaardheid of een handicap kan bij sommigen in het verkeerde keelgat schieten. Er moet een cultuuromslag plaatsvinden, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch moet er ergens een begin worden gemaakt en de SP-Hilversum denkt dat de eerste stap bij de gemeente ligt. Een aantal voorbeelden van dingen die de gemeente kan doen zijn: documenten controleren op gevoelig taalgebruik en de ambtenarij van de gemeente een weerspiegeling maken van de inwoners van Hilversum. Dat laatste kan je bereiken door anonieme sollicitaties in te voeren. Hiermee zetten we hopelijk het goede voorbeeld en gaan anderen ons volgen, waarbij de gemeente of een antidiscriminatiebureau hulp kan verlenen. 

Vergroting bekendheid antidiscriminatiebureau
In 2009 is de wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen van kracht geworden. Hierin staat dat per politieregio minimaal een antidiscriminatiebureau, of ADB, aanwezig moet zijn, zodat burgers laagdrempelig melding kunnen doen van discriminatie. Dit maakt het makkelijker om discriminatie te melden, want veel mensen die gediscrimineerd worden door, bijvoorbeeld, een werkgever of medeleerling, vinden aangifte doen tegen hen een zwaar middel. Ook biedt een ADB betere begeleiding door onder andere de gediscrimineerde te adviseren over de antidiscriminatiewetgeving. 

Monitoring discriminatie
Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden in de gemeentelijke omnibusenquête of door een jaarlijks rondetafelgesprek over de staat van discriminatie in de gemeente te organiseren. Het belangrijke is dat er een beeld wordt geschetst van de grootte en de aard van de discriminatie in Hilversum, want alleen dan kan het effectief worden bestreden. 

Dit is een korte lijst van een aantal punten die voor de SP-Hilversum belangrijk zijn, maar in de kadernota gemeentelijk antidiscriminatiebeleid staan nog heel wat andere punten om tolerantie te bevorderen en discriminatie te bestrijden. Alleen de regenboogvlag een aantal keren per jaar van het raadhuis hangen is niet genoeg als het niet gepaard gaat met concrete daden. 

1: CBS, 2013
2: Kuyper, 2015b

U bent hier