h

SP hekelt regioplan huishoudelijke hulp

27 mei 2015

SP hekelt regioplan huishoudelijke hulp

Foto: SP Hilversum / SP Hilversum

Ambtenaren in de regio hebben een onzalig plan bedacht om de extra gelden die staatsecretarissen van Rijn en Asscher te besteden. Het geld was bedoeld om werkgelegenheid in de (thuis)zorg te behouden en de eigen bijdrage te verlagen van mensen die thuiszorg krijgen. Maar wat bedenken de ambtenarenvan de regio Gooi en Vechstreek. We starten een 'overheids' schoonmaak bedrijf sleutelen de signaleringsfunctie uit de thuiszorg en  nemen bij dit 'overheidsbedrijf' ontslagen thuiszorgmederwerker en bijstandsgerechtigden aan die we dan het CAO loon schoonmaak-glazenwasser betalen. Niks behoud van fatsoenlijke thuiszorg en kwaliteit maar loondumping en kwaliteitsverlies. Reden voor de SP om de regioambtenaren en de verantwoordelijk portefeuillehouders een pittige brief te schrijven. Want dat kan natuurlijk niet zomaar gebeuren! 

Hilversum, 19 mei 2015,

Geachte portefeuillehouders sociaal domein,

Middels deze brief brengen wij de zienswijze van de SP-Hilversum inzake uw voorgenomen ‘besluit’ met betrekking tot het plan Huishoudelijke hulp toelage, regio Gooi en Vechtstreek onder uw aandacht.

Allereerst prima dat u een aanvraag voor de toelage heeft gevraagd dat kan voordelig zijn voor de inwoners van de regio die gebruik (willen) maken van huishoudelijke verzorging en het kan gunstig uitpakken voor de (ontslagen) werknemers in de thuiszorg.
Ook de SP signaleert ontslagen en een extreme vorm van 0 uren en flex-contracten welke de thuiszorgmedewerkers onvoldoende zekerheid en inkomen geven. En dankzij de bezuinigingen werken vele medewerkers die voor heen 3 uur ergens werkte nu bijvoorbeeld twee uur. Dit betekent dat als zij zes uur per werken ze in hoog tempo drie zorgvragers moeten afhandelen en ze pauze moeten nemen in eigen tijd. En dan hebben we het nog niet over de mogelijkheid om werkoverleg te hebben. Dat hebben ze al helemaal niet.
Heel goed dat u dit alles opgemerkt heeft en er aandacht voor heeft!

Echter in uw plan lezen wij een aantal onvolkomenheden die ons inziens gecorrigeerd dienen te worden.

Allereerst geeft u aan dat de salariëring en arbeidsvoorwaarden van het uitvoerend personeel minmaal dient te voldoen aan de cao schoonmaak en glazenwassers bedrijf.

De SP is van mening dat dit een verkeerde keuze is daar de rijksregeling HHT vermeld dat het moet gaan om de huidige arbeidsvoorwaarden en de cao VVT voor deze werkzaamheden in maart j.l. door minister Asscher bindend is verklaard. In dit geval zou dus volgens de SP de cao VVT van toepassing moeten zijn. Ons inziens dient dit gecorrigeerd te worden en wij vragen ons af waarom deze cao eis alleen voor uitvoerend personeel van toepassing is.

Wat verder opvallend is, is dat u diverse werkzaamheden beschrijft (die u nu onder het kopje eenvoudige/lichte schoonmaak wilt schuiven) die onlosmakelijk zijn verbonden aan de Calibris competentieprofielen zorgassistent niveau 1 en helpende niveau 2 en het zijn werkzaamheden die de thuiszorgmedewerkers nu ook doen. Het betreft overigens werkzaamheden: zoals boodschappen doen, broodmaaltijd bereiden en de was doen

De optie met betrekking tot eventuele plusdiensten zoals grote schoonmaak, tuin en of schuur opruimen missen we. Is dat niet mogelijk binnen deze regeling?

Deze werkzaamheden vallen ons inziens zeker niet onder een algemene eenvoudige algemen voorziening huishoudelijke hulp maar binnen functies als zorgassistent en helpende en vallen dus zeker onder de cao VVT. Reden te meer om de CAO VVT als minimale eis neer te legen.

Daarnaast merken wij op dat de signaleringfunctie volledig is verdwenen en dit lijkt ons in strijd met het vastgestelde (regionale) WMO beleid. Waarbinnen de signaleringsfunctie een buitengewoon belangrijke rol speelt vanuit de preventieve en vroeg signalerende sfeer.

Op geen enkele manier wordt verder duidelijk welk voordeel de gebruiker van de huishoudelijke verzorging van deze regeling heeft. De aanbieder mag de prijs bepalen (pagina 8, tarief hulp bij het huishouden). Hoe vreemd is dat? Het rijk geeft aan. ‘’De eigen bijdrage wordt verlaagd naar vijf euro.’’ En nu moet de zorggebruiker maar afwachten wat het wordt.
Als er keuzes gemaakt worden dan lijkt ons dat een politieke keuzes die aan gemeenteraden moeten worden voorgelegd. De SP kan zich niet zomaar vinden in de nu gestelde tien euro en zeven en een halve euro.

Wij raden u als portefeuillehouders aan om de instelling van een aanvullende algemene inkomensafhankelijke voorziening aan de gemeenteraden voor te stellen (vallend onder de WMO zodat u BTW voordeel geniet). Zodat bij een minimaal inkomen de (extra boven op de CAK eigen bijdrage) de eigen bijdrage maximaal laag kan zijn en bij een hoger inkomen wat hoger.

Daarnaast is het wellicht wenselijk om nadrukkelijker de specifieke doelgroepen te benoemen die zeker in aanmerking komen voor deze compensatie. Denk aan mantelzorgers, 65 plussers en mensen met een beperking. Deze groepen voorheen gebruik makend van de compensatie chronisch zieken en gehandicapten heeft immers al een WTCG korting voor de kiezen gehad en als wij iets voor hen kunnen betekenen moeten wij dat zeker niet nalaten.

Ook schetst u in de voorwaarden voor opdrachtnemers op pagina 7

  1. ‘’De werknemer is in de periode 2008 tot heden aantoonbaar werkzaam geweest in de thuiszorg Gooi en Vechtstreek, langdurige zorg en of verpleging.’’
  2. “ De werknemer is een participatiegerechtigde en als zodanig geregistreerd in één van de gemeenten.

Volgens de SP schuift u te gemakkelijk naar de participatiewet en neemt u een levensgroot risico met betrekking tot arbeidsmarktverdringing en het uitkleden van het vak (er zijn immers opleidingen tot zorgassistent/helpende en deze mensen werkte ook al voor een zorginstelling)

Bovendien denken wij te voorzien zullen thuiszorgmedewerkers straks hun eigen functie kunnen gaan uitvoeren maar dan voor minder geld. Hetzelfde werk maar dan voor minder geld. Dat lijkt ons niet de bedoeling en komt ons voor als loondumping.

Wij achten het van belang om op te merken dat een aanmerkelijk deel mensen die vallen onder de participatiewet, die mogelijk aan het werk komen, extra begeleiding en opleiding nodig heeft. Want heel waarschijnlijk zullen de mensen te werken komen bij mensen die kwetsbaar zijn. Wij vragen ons af wordt extra begeleiding en opleiding ook uit dit budget betaald?

Als laatste gaat u ervan uit dat de private mark een succesvol idee kan zijn. Wellicht is dat zo maar dat zal nog moeten blijken. Zeker is dat minister Asscher heeft aangegeven dat als het e.a. succesvol blijkt te zijn de regeling gecontinueerd zou kunnen worden.

In het plan wordt overigens wel aangegeven wat het aantal banen zal zijn als het budget opgesoupeerd wordt maar een gedegen onderbouwing/marktanalyse treffen wij niet aan. Enigszins uitgaan van de vraag en het tot nu toe verloren gegaane arbeidsvolume lijkt ons niet onlogisch. Wij adviseren u dan ook de regio om een nadere vraaggestuurde onderbouwing en analyse van de verloren gegaane indicatie uren op te stellen. Er is immers bezuinigd en dat heeftgevolgen gehad voor het aantal uren dat mensen hulp krijgen.

Maar los van of dit gebeurd stelt de regio de gemeenten voor vergoeden totdat het budget op is. De vraag is: Is dat wenselijk? Een keus die u wellicht beter aan de politiek kan overlaten en waarvan wij als SP verwachten dat die ook aan ons zal worden voorgelegd. Alvorens er NEE aan het loket verkocht wordt.

Communicatie via het digitaal leefplein. Er zijn nog veel mensen die geen personal computer gebruiken of er niet handig in zijn. Wij adviseren u deze mogelijke dienstverlening actief te bespreken met inwoners die dat mogelijk nodig hebben. Te denken valt aan actieve communicatie aan mensen die hebben afgezien van hulp of mensen die uren verloren zijn.

In het plan staat dat vakbonden de regio ondersteunen door toe te zien op de naleving ten aanzien van het personeel en te signaleren als er zaken verkeerd lopen. Prima idee!

Maar het gehele plan overziend vragen wij ons af of de vakbonden in dit plan wel gekend zijn? Het plan ademt namelijk niet de geest en de voorwaarden zoals, tussen minister Asscher en de vakbonden, afgesproken. Wij adviseren u dringend om dit plan nog eens met de vakbonden te bespreken alvorens u erover beslist. Wij verzoeken u met het plan de adviezen van de vakbonden, de WMO raad en de cliëntenraad (of raden) aan de gemeenteraden toe te zenden zodat zij daar kennis van kunnen nemen.

Last but not least. In de procesbeschrijving staat bij fase 1 dat er met gemeenten is afgestemd of afgestemd gaat worden. Wij als SP zien uw voorgenomen besluit (waarvan wij hopen en verwachten dat u het nog iets zal bijstellen) met belangstelling tegemoet zodat wij daar als raadsleden nog iets over te zeggen hebben alvorens het plan uitgevoerd wordt.

Omdat u er aanstaande 28 mei met elkaar over zal spreken achten wij het waardevol dat u onze gedachten alvast meekreeg.

Wij wensen u veel succes met uw overleg en wij zien uw voorgenomen besluit tegemoet. Wij hopen dat u de  moeite wilt nemen om schriftelijk te reageren op onze zienswijze en adviezen.

Met dank en vriendelijke groet,

Bianca Verweij
Nadine Terwiel
Peter van de Weerd
Pierre van Rooden

 

U bent hier