h

Zorg om Zorg: Jeugdzorg

18 maart 2015

Zorg om Zorg: Jeugdzorg

Foto: sp

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een belangrijke taak die we buitengewoon serieus moeten nemen. Zaken rondom feiten en aannames en privacy waarborgen alsook werkwijzen en moeten op orde zijn. Zeker omdat zaken van belang kunnen zijn bij de rechter en beslissingen op basis van rapporten van bureau jeugdzorg diep ingrijpen in gezinnen. Een rapport van het CPB geeft echter aan dat er reden is voor zorg.

De SP heeft dan ook met bezorgdheid kennis genomen van een onderzoek van het CPB waarin geconstateerd wordt dat niet goed genoeg is vastgelegd hoe de persoonsgegevens geregistreerd moeten worden en dat niet gewaarborgd kan worden dat persoonsgegevens juist en nauwkeurig zijn.

Ook ontbreekt een standaardwerkwijze voor onder meer het weergeven van de herkomst van informatie, het actueel houden van informatie en het markeren van onjuistheden. Daarnaast ontbreken werkwijzen voor de zogeheten contactjournaals waarin de contacten van BJZ met hulpverleners, ouders en jeugdigen zijn vastgelegd. Uit onderzoek zou blijken dat er geen waarborgen zijn dat rapporten juist zijn en dat er onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen feiten en aannames

Foto: sp

Het CBP wijst, volgens de SP geheel terecht, op het grote belang van juiste en nauwkeurige informatie waarmee BZJ werkt. ‘Er worden ingrijpende beslissingen genomen over het verlenen van zorg, jeugdbeschermingsmaatregelen, uithuisplaatsingen. Die beslissingen moeten op grond van feiten en juiste rapporten gemaakt worden. De mensen om wie het gaat, te weten jongeren en hun ouders, bevinden zich bovendien in een afhankelijke positie ten opzichte van de BJZ's.’

Naar aanleiding van de rapporten van het CBP hebben de twee onderzochte BJZ's Noord-Holland (tegenwoordig De Jeugd- en Gezinsbeschermers) en Limburg maatregelen aangekondigd om hun werkwijzen te verbeteren. Maar is dat gebeurd?

We hebben het aan het college van Hilversum gevraagd.

  1. Heeft het college kennis genomen van het CPB onderzoek?
  2. Kan het college het genoemde onderzoek aan de raad toezenden?
  3. Heeft het college getoetst bij BJZ Noord Holland of er een plan van aanpak, ter verbetering op de in het onderzoek genoemde verbeterpunten, is gemaakt? Als dit plan van aanpak er is kan de wethouder dit dan aan de raad toezenden?
  4. Is dit plan van aanpak in handen van de gemeente en vind hierover overleg plaatst?    Zo ja. Welke maatregelen zijn er genomen en wat moet nog uitgevoerd worden? Zo nee. Is het college van plan hierover met BJZ in gesprek te gaan en na te gaan wat de acties van BJZ zijn om de dienstverlening te verbeteren?
  5. Weet het college of cliënten van BJZ op de hoogte zijn gebracht van de uitkomsten en verbeter stappen naar aanleiding van het onderzoek? Als dit niet het geval is, is het college het dan met de SP eens dat cliënten hiervan alsnog op de hoogte gesteld moeten worden.
  6. Als om enige reden onduidelijk is welke stappen BJZ genomen heeft om de dienstverlening te verbeteren. Welke acties en maatregelen gaat het college dan nemen?

De SP heeft het college gevraagd schriftelijk te antwoorden.

 

U bent hier