h

Maatschappelijke opvang in het gooi. Tekort aan plekken en begeleiding

8 maart 2015

Maatschappelijke opvang in het gooi. Tekort aan plekken en begeleiding

Hoe de samenleving omgaat met kwetsbare mensen geeft de mate van beschaving aan. Al jaren geeft de SP-Hilversum aan dat de crisisopvang een tekort aan plekken heeft. Het duurde even voordat dit toegegeven werd maar in december 2014 was het zover.

Wethouder Eric van der Want erkende, er is meer nodig. Een onderzoek volgde (dit loopt nog) en in de tussentijd zou niemand de deur geweigerd worden. Bed, bad, brood en begeleiding werd gegarandeerd. Netjes opgelost dachten we. totdat afgelopen week bleek dat van de 38 daklozen die op dit moment in de Cocon (de enige crisisopvang in het Gooi) verblijven er aanstaande maandag 26 op straat gezet zouden worden. SP-wethouder Klamer greep in en nu wordt de kwestie aanstaande dinsdag in het college besproken. De SP-Hilversum stelde daarom alvast maar wat vragen.

 

Hilversum 8 maart 2015

Geachte college,

Naar aanleiding van een artikel over het op straat zetten dak en thuislozen. De volgende reactie en vragen van de SP-Hilversum

Hoe de samenleving omgaat met de in haar midden levende kwetsbare mensen geeft aan wat de mate van beschaving is.  Naar onze smaak zijn er in de wereld en in de regio vele complexe problemen waar geen oplossingen voor zijn. Wat de SP betreft is dakloosheid en daar geen van.

In onze beleving heeft het college van Hilversum, bij monde van wethouder Eric van der Want, in december na vragen van de SP toegezegd dat er eerst een onafhankelijk onderzoek naar de capaciteit van de opvang zou plaats vinden en dat in de tussentijd, middels een verlengde winterregeling, opgevangen zou worden. Voor de nu bekende groep daklozen was de afspraak dat  hen, conform de VNG richtlijn landelijke toegang in de maatschappelijke opvang, adequate opvang en begeleiding geboden zou worden. Vanaf 1 januari 2015 zou niemand de deur geweigerd worden.

Op 4 februari 2015 ontvingen wij van Rob Joosten, directeur RIBW, via de wethouder, een verklaring dat de capaciteit inderdaad te kort schoot. Aan oplossingen werd gewerkt. Niemand zou zonder bed, bad, brood en begeleiding komen te zitten..

Daarom zijn wij  uiterst verbaasd dat de manager van de Cocon voornemens is niet verder te gaan met de verlengde winterregeling. Dit was naar onze beleving wel de bedoeling en conform de opdracht die de gemeente Hilversum als centrum gemeente aan de RIBW verstrekte. Daarbij zou de bekende groep onderdak en begeleiding krijgen.

Er verblijven nu 38 mensen in de Cocon. Dat is veel. De capaciteit is berekend op ca 12-16. En al deze mensen hebben de nodige problemen. Dit vraagt om moeilijkheden. Dat beseffen wij als SP ook en wordt ook erkend door de  manager. Maar nu meer dan 20 personen op straat te zetten is wat de SP betreft ook geen optie en niet conform afspraak! Juist nu is het voor de RIBW/gemeente mogelijk om met deze mensen in gesprek te gaan. Een (zorg)plan op te stellen en hulpverlening in gang te zetten. Desnoods moet daar extra capaciteit voor ingezet worden.

Daarbij komt ook het risico dat de mensen die niet meer naar binnen mogen overlast zouden kunnen veroorzaken. Ook dit is door de manager benoemd. Ook dit is wat de SP betreft een onwenselijke zaak.

Mocht blijken dat een andere gemeente verantwoordelijk is voor de dakloze dan wordt deze conform VNG richtlijn warm overgedragen aan de betreffende gemeente.

Alles overziend en met de beloften van de gemeente in het vizier stelt de SP voor dat aan geen enkele dakloze toegang wordt geweigerd (regiobinding is afgeschaft) en er niemand op straat gezet wordt. Dat is niet humaan en gezien de eventuele overlast onwenselijk.

Wij stellen voor:

  1. De maatregel winterregeling moet verlengd worden totdat er adequaat beleid en uitvoering is;
  2. Er moet een extra noodopvang plek met adequate begeleiding gerealiseerd worden; 
  3. Met alle nu bekende 38 daklozen wordt een (zorg) plan, conform VNG richtlijn opgesteld;
  4. De raad moet zo snel als mogelijk worden geïnformeerd over de maatregelen die het college van Hilversum neemt; 
  5. Er moet ook in de regio en bij zorginstellingen (Jellinek/GGZ centraal)  kenbaar gemaakt wordt dat er capaciteitstekort voor opvang van dak en thuislozen is. En er ook met regio gemeenten gesproken wordt of zij iets kunnen betekenen. Het zijn wellicht ook hun daklozen;
  6. De gemeenteraad moet op de hoogte worden gesteld van de voortgang van het onderzoek naar de maatschappelijke opvang.

In afwachting van uw reactie

met vriendelijke groet,
fractie SP-Hilversum

Noot: Met in gedachten, hoofdstuk 1 grondrechten

Artikel 20  sub3  Nederlanders hier te lande ,die  niet  in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de  wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.

U bent hier