h

Nu de jeugdzorg slopen? Ik dacht het niet!

27 november 2013

Nu de jeugdzorg slopen? Ik dacht het niet!

Woensdag 27 november bespreekt de gemeenteraad van Hilversum een stuk over de ontwikkelingen in de jeugdzorg. Wat de SP Hilversum betreft gaat dit stuk onmiddellijk van tafel. Het nu beslissen over het raadsvoorstel over het transitiearrangement jeugdzorg sloopt de jeugdzorg zonder dat er enige visie en duidelijkheid over budgetten aan ten grondslag ligt. Niets voor niets waarschuwen de jeugdzorgorganisaties de gemeenteraad over de continuïteit en kwaliteit van zorg aan jeugdigen. Nu beslissen betekent dat we beslissen om de jeugdzorgorganisaties met de rug tegen de muur te zetten en dat is niet nodig en ook niet waar de SP voor zal kiezen.

Waarom niet nu beslissen?

  1. De gemeente heeft nog geen formele juridische bevoegdheid om de jeugdzorgbudgetten vast te stellen. De jeugdwet is nog niet vastgesteld door de Eerste Kamer en de verantwoordelijkheden zijn nog niet aan de gemeente overgedragen. De jeugdwet wordt waarschijnlijk in januari in de Eerste Kamer besproken.
  2. De budgetten voor de gemeenten zijn nog niet bekend. De gemeenteraad kan nu op basis van een stuk uit oktober 2013 geen reëel besluit nemen. (Staatsecretaris van Rijn zegt dat er in december aanvullende informatie komt over de budgetten van de jeugd GGZ. De definitieve bedragen worden pas in de overheids/gemeentelijke meicirculaire 2014 bekend gemaakt)
  3. Het daadwerkelijk aantal cliënten van de jeugdzorg is nog niet bekend
  4. Het nu voorliggende stuk (het regionaal transitiearrangement of RTA) voldoet niet aan de eindrapportagebeoordeling transitiearrangementen van de landelijke overheid.  Het rapport geeft aan: ` geen enkel RTA aan alle eisen voldoet en dat door de ambitieuze aanpak van de Gooi en Vechtstreek er extra risico´s zijn` De SP vindt in het raadsvoorstel niets over de beoordeling van deze commissie of deze extra risico´s. Niet voor niets werd bekend dat er een aanvullende landelijke onderzoekscommissie komt die in de gaten gaat huoden of het allemaal wel goed komt.

Continuiteit van zorg niet geborgd
Jeugdzorgorganisaties waarschuwen dat zij met dit transitiearrangement de continuïteit van zorg aan jeugdigen niet kunne garanderen, dat zij zorgen hebben over of het wel recht doet aan het door de gemeente gewenste een-gezin-een-plan aanpak, en dat ze bang zijn voor verlies van werkgelegenheid. Met deze en vele andere waarschuwingen hebben zij onder protest de `intentie` overeenkomst getekend.

Liever zien zij een meerjaren overeenkomst en in ieder geval afspraken over bijvoorbeeld de frictiekosten (waaronder afspraken over overname van personeel)

Geen visie, experimenteren met kinderen en verlies van werkgelegenheid
Storend is verder dat we nu een transitiearrangement vaststellen zonder dat er als raad of regio een deugdelijke en voldragen visie op jeugdzorg ligt.

Er lopen diverse pilots (in o.a. Huizen en Bussum) met betrekking tot de toegang naar de jeugdzorg (die ook benoemd worden in de het raadsvoorstel) waarover nog niet veel duidelijk is. Kortom op basis waarvan wordt besloten en geëxperimenteerd?

Ondanks dit alles adviseert de regionale stuurgroep jeugd om toch het transitiearrangement vast te laten stellen door de gemeenteraden.

Het is de SP een raadsel waarom zij denken dat dit een goed plan is. Het gaat ten koste van kwaliteit, continuïteit , werkgelegenheid. Als we niet oppassen hebben we straks weer wachtlijsten voor de jeugdzorg en lopen jeugdigen en hun ouders de soms broodnodige zorg mis. Dat kan de bedoeling toch niet zijn!

Fractievoorzitter Bianca Verweij:
`De SP wil pertinent niet dat de gemeenteraad in Hilversum dit transitiearrangement al op 11 december vaststelt. Eerst moet er duidelijkheid zijn over de budgetten en moet de jeugdwet vastgesteld worden. Bovendien moet er eerst een, met de gemeenteraad besproken, visie op jeugdzorg komen die uitgaat van kwaliteit en continuïteit van zorg. Daarnaast moeten er afspraken zijn over werkgelegenheid en andere zaken. `

De SP pleit ook voor een innovatie en transformatiebudget om de jeugdzorgorganisaties in 2015 te ondersteunen in de veranderingen, en om continuïteit van zorg en werkgelegenheid te borgen.

Verweij:  `Het uitgangspunt moet niet zijn ‘hoe bezuinigen wij op de jeugdzorg maar ‘hoe leveren wij goede, verantwoorde en passende jeugdzorg?  Dat is waar kinderen en hun ouders recht op hebben.`

Privacygevoelige informatie
Bovendien moet ook duidelijk worden hoe er wordt omgegaan met privacygevoelige informatie. Is dat wel in veilige handen? Want met de uitvoering van de jeugdwet (en de WMO en de participatiewet) zullen de gemeenten over nog meer en nog gevoeliger persoonsgegevens beschikken dan nu al het geval is. Ook hierover heeft de SP inmiddels vragen gesteld.

Lees ook:
Plannen jeugdzorg desastreus voor jeugd en gemeente

U bent hier