h

Subsidie inzetten waar het voor bedoeld is

11 december 2010

Subsidie inzetten waar het voor bedoeld is

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van een gemeentebestuur. Het belangrijkste recht dat ze heeft is het budgetrecht. De gemeenteraad beslist hoeveel geld waarvoor vrijgemaakt wordt. A.s. woensdag staat het ISV verdeelbesluit 2010 op de agenda van Het Besluit. ISV staat voor Integrale Stedelijke Vernieuwing. Dat gaat over het opknappen van de woonomgeving: bodemsanering, geluidssanering, het inrichten van multifunctionele woondienstenzones en het opknappen van de buitenruimte, het groen en de speelplekken. De Provincie geeft ISV-gelden aan gemeenten om te besteden aan deze stedelijke vernieuwing. Als het daar niet aan besteed wordt, dan moet het terug naar de provincie. Er ligt een raadsbesluit voor, waarin de gemeenteraad gevraagd wordt in te stemmen met de verdeling van 7 miljoen euro over verschillende categorien projecten.

Opmerkelijk is dat deze 7 miljoen euro niet alleen ISV-geld van de Provincie betreft, maar dat het college ook 866.000 euro uit de Voorziening 'Verplichting bouwrijp maken Bloemenbuurt' hierin opgenomen heeft.
Deze voorziening is in 1994 in de begroting opgenomen toen de gemeente de afspraak maakte dat ze voor dit bedrag zou bijdragen aan het slopen en bouwrijp maken van delen van de Bloemenbuurt, als daar specifieke complexen gesloopt zouden worden. Dudok gaat hier echter geen huizen slopen en de zet nu in op renovatie. De afspraak loopt tot eind 2010 en aangezien het geld niet nodig is voor sloop, kan de voorziening dan opgeheven worden. Het geld hoort dan terug te gaan naar de algemene middelen.
En net 1 maand voordat de afspraak afloopt, vraagt het college de gemeenteraad deze 866.000 'om te katten' naar ISV-geld! Dit extra ISV-geld is trouwens niet eens echt nodig: het college verhoogt nl. de categorie 'nog te verzinnen kansprojecten' met ongeveer hetzelfde bedrag. Dit is een poging van het college om een bestaand potje snel weg te sluisen, voordat het vrijkomt. 

De SP zal een amendement indienen om dit tegen te houden. Hilversum zit namelijk op dit moment in zwaar weer. Het jaar 2010 zal afgesloten worden met een enorm verlies. Dit verlies zal mogelijk in 1 klap de algemene reserve van 3,5 miljoen leegmaken. Op zo'n moment behoort de gemeenteraad strak te sturen op financieel beleid. Een voorziening die niet meer nodig is, behoort zeker dan volgens staand beleid vrij te vallen in deze algemene reserve om zo de gemeente financieel boven water te houden. 

Verder ligt er een kans om een project van bijna 4 ton euro te betalen uit het ISV-geld. In de Discussie heeft iedereen een positief advies gegeven op de herinrichting van de groenstrook bij de Anthony Fokkerweg: met nieuwe speelvoorzieningen en nieuw groen wordt deze strook eindelijk mooi ingericht.
Op dit moment is het plan om dit project te betalen uit de grondexploitatie van de nieuwe woonwijk Anna's Hoeve. Deze is echter al negatief en drukt dus al op de algemene middelen.
Als we deze opknapbeurt van de groenstrook uit ISV-geld betalen, waar nog ruimte in is, dan scheelt dat ons bijna 4 ton. (315.000 euro inrichtingskosten plus 22% personeelskosten is 384.300 euro). 
A.s. woensdag zullen we ook hier een amendement voor indienen. We zullen voorstellen dit project te betalen uit de categorie woonomgeving, in aansluiting bij de eerdere ISV-besluiten om de woonomgeving van Liebergen en Oost op te knappen. Laten we dat eerst afmaken. Dat betekent dat er iets minder geld beschikbaar voor de nieuwe ISV-wijk Bloemenbuurt. In 1 keer 1,6 miljoen voor de Bloemenbuurt is ook wel erg veel. De wethouder is niet van plan straten opnieuw in te richten. Het geld is voor speelvoorzieningen, groen en straatmeubilair. Laten we daar eerst eens fase 1 voor starten, net zoals we dat in andere wijken doen. 

De SP is voor een strakke financiele sturing, zeker in deze financieel zware tijden. We hopen dat de rest van de gemeenteraad dit ook zo ziet en haar budgetrecht daarvoor benut.

U bent hier