h

Prinsjesdag

11 november 2006

Prinsjesdag

Afgelopen week is de begroting voor volgend jaar in de gemeenteraad besproken. Het was zeg maar prinsjesdag voor de gemeente Hilversum. De behandeling strekte zich over twee avonden uit en wij vonden het wel een beetje spannend. Het was tenslotte de eerste begroting met de SP in het college en ook nog eens een SP wethouder op financieën. We waren dan ook voorbereid op flink wat politiek vuurwerk. Er waren dan ook veel vragen en opmerkingen van verschillende partijen. Maar, uiteindelijk kon de hele raad zich in de begroting vinden en die is dus unaniem aangenomen. Voor zover wij konden nagaan was dat in de geschiedenis van Hilversum nog nooit gebeurd. Een enorm compliment voor dit college en natuurlijk voor de wethouder van financieën, SP-er Karin Walters.

Behalve over de inhoud hadden veel partijen zeker ook complimenten voor de vorm. Het lezen van productrainingen en begrotingen is geen gemakkelijke klus. Het is een berg papier met veel getallen. Lang niet altijd is duidelijk wat die getalletjes nou zeggen over wat een college precies van plan is. En dat is wel waar het volgens ons over moet gaan. Welke doelen stellen we ons zelf, en hoe gaan we die doelen bereiken. Vervolgens moet er dan natuurlijk gezocht worden naar geld om dat allemaal ook echt te kunnen, maar het begint met een visie en een doel. Wij vinden dat het college een geslaagde poging heeft gedaan om dat in deze begroting helder te maken. Het heeft gekozen voor een model waarin wordt aangegeven wat ze wil bereiken, Wat ze er voor gaat doen en wat dat mag kosten. 

De begroting bestaat uit 18 onderdelen. Wij hebben met name aandacht gehad voor vier voor ons belangrijke punten. Dat zijn armoedebestrijding, wonen, verkeer en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de WMO. 

Armoedebestrijding
Het college zet zijn keuze voor een sociaal en solidair Hilversum in deze begroting voort. De SP is erg blij met de extra 250 duizend euro voor de bijzondere bijstand en de al eerdere verruiming van de regels op een aantal terreinen. Door die aanpassingen kunnen straks ook de kinderen van ouders die het minder breed hebben weer mee op schoolreisje. En de ouders en grootouders van die kinderen kunnen lid worden van de bibliotheek.
Dat het college het komende jaar inzet op verbetering van de communicatie over de bijstand en de bijzondere bijstand is voor de SP geen dag te vroeg. Al in 2005 hebben wij in een onderzoek aangetoond dat een betere voorlichting op dit terrein tot een daling van de armoede in Hilversum kan leiden. Toen de SP met dat onderzoek bezig was, zijn wij ook gestuit op grote problemen in de schuldhulpverlening. We zijn dan ook blij dat dit college aankondigt om ook daar het komende jaar meer aandacht aan te besteden. 

Wij denken dat deze maatregelen een goede bijdrage zijn aan het terugdringen van de armoede in Hilversum. Het is onze stille hoop dat we in Hilversum in staat zullen zijn om de pas opgerichte voedselbanken weer snel overbodig te maken. 

Wonen
De komende jaren staat er veel te gebeuren op het terrein van de stadsvernieuwing. Veel inwoners van Hilversum dreigen hun huis kwijt raken. Of omdat het gesloopt wordt, of omdat renovatie van hun woning tot gevolg heeft dat die onbetaalbaar wordt. De SP Hilversum is dan ook blij dat in deze begroting nog eens wordt bevestigd dat 37% van de woningbouw in de sociale sector gerealiseerd zal worden. Verder wil het college afspraken maken met woningcorporaties over de woningvoorraad en alternatieve koopvormen. Ook daar is de SP blij mee. Die zogenaamde slimme koopconstructies kunnen koopwoningen ook voor de minder rijken bereikbaar maken. Dat neemt niet weg dat er nog steeds grote groepen Hilversummers zullen zijn voor wie een koopwoning niet haalbaar is. Voor die groep is het belangrijk dat er ook voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen. Daar is deze begroting wat minder duidelijk over. De SP zal bij ieder bouwplan opnieuw beoordelen of er genoeg rekening wordt gehouden met deze mensen.
Een ander probleem is dat mensen die nu een huur betalen van laten we zeggen 250 euro, straks worden geconfronteerd met een huur van 400 euro of meer. Dat kan niet anders dan tot situaties leiden dan dat die mensen dus niet in zo’n huis kunnen blijven wonen. Wij vinden het daarom belangrijk dat ook over deze materie wordt nagedacht en dat de wethouder afspraken met corporaties maakt over mogelijke oplossingen voor dit probleem.
De SP is voorstander van het concept woondienstenzones. Wij denken dat dit soort voorzieningen in de wijk van groot belang kunnen zijn voor de sociale structuur van een wijk. Wij geloven in buurten met eigen zorgvoorzieningen, kleinschalige scholen en zorg voor ouderen om de hoek. De SP ziet wel dat de realisatie van die woondienstenzone’s nogal wat voeten in de aarde heeft. Met name de massaliteit die sommige complexen dreigen te krijgen leidt tot veel onrust bij buurtbewoners. Wij vinden de zin op pagina 63 van de programmabegroting (introduceren van woondienstenzones, uitgaande van maatwerk per wijk) wel mooi, maar ook een beetje wrang. De SP denkt dat bijvoorbeeld de bewoners rond Lieve de Key bij dat maatwerk toch andere beelden hebben. 

Verkeer
De SP is blij met de constatering van het college dat er de afgelopen jaren veel aandacht is geweest voor de automobilitiet en dat het nu tijd wordt om de alternatieven voor de auto te bevorderen. Wat ons betreft was er TEVEEL aandacht voor de auto en is het de HOOGSTE tijd voor alternatieven.
Het college gaat nieuw beleid met name richten op integraal fietsbeleid en openbaar vervoer. Dat vinden wij een heel goed idee. Voor het openbaar vervoer bijvoorbeeld wordt nagedacht over experimenten om dat gratis te maken. Meer aandacht voor de fiets, dat bevalt ons ook wel,. We zullen afwachten wat dat wordt, maar wij denken aan dingen als betere bewegwijzering, voorrang voor fietsers bij stoplichten en rotondes, meer overdekte fietsenstallngen. 

WMO
De SP zou zelf nooit voor een dergelijke wet als de WMO hebben gekozen. Maar ja, daar heeft het kabinet in Den Haag nou eenmaal over beslist. Nu we als gemeente met de uitvoering van deze WMO ramp worden geconfronteerd, kunnen we alleen maar proberen om er het beste van te maken. Daarover vinden binnen de commissie welzijn uitgebreide discussie plaats. De SP is blij dat de raad vorige maand heeft besloten om in ieder geval de Hilversumers die een inkomen hebben dat lager is dan 130% van het sociaal minimum geen eigen bijdrage te vragen. 

Conclusie De SP ziet in deze begroting veel terug van de idealen waar we als SP voor staan. Wij zijn dan ook trots op deze begroting. De eerste Hilversumse begroting van een college waar de SP deel van uit maakt. En dat kan je zien. Je ziet dat in de keuze voor een sociaal en solidair Hilversum. Dat is wat er voor ons op alle onderdelen van af druipt. De wil om keuzes te maken die de tweedeling van de maatschappij tegenhouden of terugdringen. De wil om te kiezen voor een beter Hilversum. 

En dat zonder de OZB te verhogen. Dit college koerst daarmee af op een beter Hilversum voor hetzelfde geld. En daarmee kan de SP uitstekend leven.

U bent hier