h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Toekomst van Hilversum

Trots en Zelfstandig
Burgerbetrokkenheid.

HILVERSUMMERS GAAN OVER HUN TOEKOMST

Gooistad De provincie, veel partijen en veel bestuurders hebben visoenen over fuseren tot één Gooistad. Ze denken dat zo’n grote gemeente grote projecten beter aankan omdat we nu ook al veel regionaal regelen, en omdat een grote gemeente meer gewicht heeft in Den Haag.

Log, duur, afstandelijk Uit verschillende onderzoeken blijkt dat grotere, samengestelde gemeenten logger en duurder zijn in de organisatie en op grote afstand staan van de burgers. De SP vindt betrokkenheid en zeggenschap van Hilversummers cruciaal. Wij zien op dit moment geen voordelen van ‘Gooistad’ voor inwoners van Hilversum. Een fusie zonder draagvlak van inwoners zien wij niet zitten. De SP wil dat de mensen van Hilversum zich mogen uitspreken over hun toekomst. Een fusiegemeente Gooistad mag niet bestuurlijk worden doorgedrukt! Wij willen bij herindelingen dat de inwoners een belangrijke stem krijgen, bijvoorbeeld door een referendum. Met de SP kunt u voorkomen dat bestuurders de beslissing voor ons nemen!

Regionaal Gaan we door met de regionale samenwerking? Wat soms wenselijk is — dan wil de SP een betere democratische borging. Nu gebeurt het te vaak dat een voornemen van de regio bij de gemeenteraad als voldongen feit gepresenteerd wordt. De gemeenteraad heeft dan eigenlijk niets meer te zeggen. Dat kan beter, dat moet beter! Wij steunen verdergaande vergroting van de organisatie via de regio alleen als dat de belangen van Hilversummers dient en als gelijktijdig de organisatie in buurten versterkt wordt.

STATIONSGEBIED

Een halve oplossing is geen oplossing: als we het stationsplein aanpakken, moeten we dat goed doen en doorzetten, anders heeft het geen zin. Daarvoor moeten we wel van start met de uitwerking. De SP-Hilversum heeft daarom ingestemd met de visie op het stationsgebied. De vraag is ook hoe duur het mag worden. De nu geraamde kosten vindt de SP heel veel geld. 

Knelpunten De SP vindt dat de raad pas een definitieve beslissing kan nemen als er oplossingen voor knelpunten zijn die ook daadwerkelijk te realiseren zijn. Het veiligheidsprobleem bij de kleine spoorbomen moet worden opgelost, net als het tekort aan fietsen en scooterparkeerplaatsen.

Daarbij blijft voor de SP-Hilversum wel als een paal boven water staan dat de kosten die we gaan maken voor de ontwikkeling, niet ten koste mogen gaan van geld voor armoedebestrijding, participatie, zorg en welzijn.

Hei Er komt wat de SP betreft geen weg over de hei of eronderdoor.

TOEKOMST VAN HILVERSUM ‘MEDIASTAD’?

Tegen welke prijs Vanwege het mediapark en door de nabijheid van Amsterdam kent Hilversum een opmerkelijke concentratie van creatieve bedrijven. Die bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid. Het is mooi dat Hilversum daarvan profiteert, maar we moeten oppassen dat de media niet te veel aandacht en middelen opeisen waardoor andere activiteiten, die zeker zo belangrijk zijn, verwaarloosd worden.  De transformatie van het mediapark biedt perspectief. Maar niet tegen elke prijs.
Wil Hilversum een toekomst hebben als mediastad, dan is hoger mediaonderwijs een belangrijke voorwaarde.

Toekomstbestendig Hilversum heeft ook een sterke zorgeconomie en een ontwikkelende creatieve dienstensector. De SP wil meer aandacht voor deze sectoren, omdat zij meer toekomstbestendig zijn dan de mediasector.

Voor het behoud van dienstbaar, creatief, innovatief ondernemerschap is een stimulerend ondernemingsklimaat belangrijk.

Wat betreft de zorgsector vindt de SP dat de gemeente een belangrijke opdrachtgever is en met initiatief en beleid moet komen. Werken in coöperatieve samenwerkingsvormen is wat de SP betreft de toekomst.

 curve rechtsomBetrokken en betrouwbaar bestuur Er kan en moet meer gebeuren om Hilversummers te betrekken bij hun eigen dorp en leefomgeving. Dat moet wat ons betreft bij alle projecten die inwoners raken, zoals ontwikkel- en bouwprojecten. Inwoners moeten vaker en zo vroeg mogelijk kunnen meepraten en meebeslissen. De betrokkenheid en inspraak van Hilversummers mag daar niet ophouden. Hilversummers moeten ook mee kunnen praten over de verkeersinrichting en meer algemeen over horecabeleid, afvalinzameling, buurtagenda’s, en parkeerbeleid. De gemeente moet daar meer werk van maken dan nu het geval is!

Luisteren naar inwoners In een open democratie vinden Hilversummers een luisterend en welwillend oor bij hun bestuurders. Ze moeten er zeker van kunnen zijn dat hun stem gehoord wordt. De SP is tegen besturen op afstand, zoals te veel bestuurders maar al te graag doen. Wij dagen bestuurders uit om uit hun comfortzone te komen en het directe gesprek met bewoners aan te gaan.

De “Right to challenge” en werken met Buurtrechten zijn door de SP ingebracht bij de gemeente en opgenomen in het gemeentelijk beleid. Deze instrumenten geven de inwoners de kans om, als ze dat willen, hun zeggenschap te vergroten, zelf het groen te verzorgen, de zorg te organiseren, of andere activiteiten van de gemeente over te nemen. De buurtbegroting of buurtbudgetten zijn andere middelen. In combinatie met elkaar hebben inwoners het wat de SP betreft meer voor het zeggen.
Buurtschouwen en buurtpeilingen zijn een goed middel om de stemmen van buurtbewoners te laten spreken over allerlei onderwerpen die de buurt aangaan.

Betaald parkeren wordt alleen ingevoerd als de wijk het daar in meerderheid over eens is. Wij willen onderzoek naar verlaging van de parkeertarieven op het maaiveld rondom het centrum en in winkelgebieden, met de intentie het parkeren in de schil rond het centrum na 19.00 uur gratis te maken. Buurten in en rondom het centrum mogen qua betaald parkeren niet de dupe worden van elke zondag koopzondag.

Ideeën te over. Maar allereerst moet de gemeente zorgen dat alle inwoners betrokken worden bij het opstellen van hun wijkagenda!

Sluitende begroting Een sluitende begroting is de basis van een gezonde gemeente en is dus ook voor de SP een belangrijk uitgangspunt.

De onroerendezaakbelasting voor particulieren mag niet meer toenemen dan de inflatiecorrectie. Rioollasten moeten eerlijker worden verdeeld, bijvoorbeeld op basis van de ozb.

Van de grotere gemeentes kent Hilversum een van de laagste ozb-tarieven voor bedrijven. Wat de SP betreft mag die ozb voor bedrijven langzaam naar het gemiddelde stijgen. Voor kleine bedrijven wordt maatwerk geleverd, zoals we aangaven in de paragraaf Economie.

EXCELLENTE DIENSTVERLENING EN PRIVACY

De dienstverlening van de gemeente aan zijn inwoners moet op veel fronten beter. Dat geldt voor de openingstijden van de loketten, maar zeker ook voor de elektronische dienstverlening. Wie de gemeente aanschrijft, krijgt hoort snel antwoord te krijgen. De gemeentelijke informatie via de website en krant moet beter. En ook als het antwoord ‘nee’ is, is het belangrijk dat de inwoners wel gehoord zijn, afspraken worden nagekomen en er geluisterd is.

De privacy van de Hilversummer moet daarbij gegarandeerd zijn. De SP waakt over de privacy van de Hilversummers en zet zich daar actief voor in. Dat is belangrijk, omdat de gemeente veel privacygevoelige informatie in handen heeft. Denk aan persoonsgegevens, inkomensgegevens, bedrijfsgegevens, maar ook aan medische informatie. In toenemende mate werken we samen met derden, wordt de dienstverlening digitaal en wordt de ‘smart city’ ontwikkeld. Cameratoezicht is inmiddels bijna normaal, net als het gebruiken van digitale gegevens om onderzoek te doen. De vraag rijst natuurlijk of dat allemaal wel zorgvuldig gebeurt en goed gaat? De SP vind dat er een wethouder Privacy moet zijn.

U bent hier