h
Verkiezingsprogramma 2018-2022

Samenleven in Hilversum

Betrokken en sociaal
Over diversiteit, integratie, sociale veiligheid, buurten en wijken, kunst, cultuur en onderwijs

SAMEN STERK VOOR EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING

Sterk en solidair SP gaat uit van respect voor elkaar en tolerantie; elkaar erkennen als gelijkwaardig is de basis van een sterke, solidaire samenleving. Diversiteit is onze kracht. Dat betekent voor ons dat iedereen meedoet en meetelt in de Hilversumse samenleving. Haat en discriminatie krijgen geen kans. Wij staan voor een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken. Iedereen is welkom in Hilversum, ook vluchtelingen.

Spanningen voorkomen De SP wil dat er in Hilversum voldoende sociaal werkers zijn om sociale spanningen aan te pakken, dan wel te voorkomen. Ook willen we dat er nu (volgens landelijke wetgeving) eindelijk voldoende wijkagenten komen en dat wijkagenten actiever en zichtbaarder worden dan ze nu zijn.

SAMEN STERK VOOR VEILIGE BUURT

Buurtgericht De SP staat voor sterke en veilige buurten. In de afgelopen periode hebben we een stevig buurtprogramma ingezet met acht buurtcoördinatoren, met buurtbudgetten en buurtagenda’s. Er is veel in de gemeentelijke organisatie veranderd om buurtgericht werken te stimuleren. Het werk is bij lange na niet af en er moet van alles beter. Meer inzet is nodig.

Agenten Onze samenleving is harder geworden. Mensen zijn steeds minder in staat om samen problemen op te lossen, we doen dan ook steeds vaker een beroep op de politie.  Dan moeten we ook bereid zijn om meer te investeren in onze agenten. De SP vindt het niet toelaatbaar dat de politie structureel een tekort aan mensen heeft. Dit kan leiden tot onverantwoorde en gevaarlijke situaties. Meer blauw op straat leidt tot meer veiligheid in de buurt, maar dat alleen is niet genoeg.

Preventief In de preventieve sfeer zal gekeken moeten worden in welke mate de ouders verplicht betrokken kunnen worden bij de hulpverlening, zodat ouders hun kinderen grenzen kunnen stellen. Agressie tegen politieagenten, brandweerlieden en andere publieke hulpverleners wordt in Hilversum niet getolereerd. De gemeente moet dit actief uitdragen.

Niemand onveilig We willen sterke en gezellige buurten waarin niemand zich onveilig hoeft te voelen. Buurtinitiatieven hebben meer steun nodig van de gemeente. Elke buurt moet een plek hebben waar mensen kunnen samenkomen en waar ze terecht kunnen voor van alles en nog wat. Voor een veilige buurt is het van belang dat buurtbewoners onveilige situaties melden en dat zijzelf, dan wel de wijkagent of de sociale werker overlastgevers aanspreken. Dit betekent dat de gemeente moet investeren in adequate opvolging van meldingen door gemeente, welzijnswerk en politie. Meer toezicht en handhaving (BOA’s) en verbeterd aangiftebeleid van de politie.

Vuurwerk De SP  tegen het gebruik van illegaal en knalvuurwerk. Legaal vuurwerk kan, in overleg met buurten, op van te voren bepaalde plaatsen worden afgestoken. Vuurwerkvrije zones kunnen afgestemd worden met de buurt.

Coffeeshops De SP is blij met het coffeeshopconvenant. Het reguleren en legaliseren van softdrugs is gewenst. Vanuit volksgezondheidsoverwegingen maar ook om onveilige situaties aan de achterdeur te voorkomen.

Samen maken we van Hilversum een gezellig en veilig thuis voor iedereen.

SAMEN STERK VOOR KUNST EN CULTUUR

Cultuur ondersteunen De SP hecht aan een gezellig dorp waar van alles te doen is en het leuk is om te wonen, te winkelen en te leven. Kunst en cultuur verbindt mensen en draagt bij aan een levendig Hilversum. Daarom moeten er voldoende ruimtes en geld zijn voor culturele activiteiten in Hilversum. De bibliotheek wordt ondersteund om een centraal ontmoetings- en educatieplein te blijven. Mocht de bibliotheek verhuizen naar de Kerkbrink, dan is het belangrijk dat bezoekers gratis kunnen parkeren.
De SP is vooral gebrand op de versterking van het culturele leven in de buurten. De SP zet daarom in op het ondersteunen van ‘buurtcultuur’ in de breedste zin van het woord. Er wordt niet verder bezuinigd op cultuur.

Erfgoed Met betrekking tot ons (jong) cultureel erfgoed is het van belang dat we goed voor onze 700 monumenten zorgen. Wij zetten ons in voor behoud van het Hilversumse erfgoed.

De afhankelijkheid van Museum Hilversum zal, door het generen van meer eigen inkomsten, verminderd moeten worden.

SAMEN STERK VOOR ONDERWIJS

Iedereen Het Hilversumse onderwijs moet plek bieden aan iedereen en dus passend en inclusief zijn. Onderwijs hoort gegeven te worden in duurzame gebouwen die goed onderhouden zijn. De SP vindt dat instellingen voor hoger onderwijs in Hilversum een plek moeten krijgen.

Kansen De SP wil als eerste prioriteit voldoende openbaar onderwijs in alle buurten en wijken van Hilversum. Zeker op het gebied van passend en speciaal onderwijs heeft de gemeente een belangrijke rol. Alle kinderen moeten gelijke kansen hebben, dus ook kinderen vanuit een achterstandssituatie.
Kinderen mogen niet thuis komen te zitten omdat er geen ruimte voor hen is. Kinderen die steun en begeleiding nodig hebben moeten verzekerd zijn van die zorg.

Bijzonder onderwijs Voor wat betreft het bijzonder onderwijs (protestant, katholiek, islamitisch, etc.) stelt de Hilversumse SP zich op het standpunt dat eerste prioriteit moet uitgaan naar voldoende openbaar onderwijs in alle buurten en wijken van Hilversum. Het bijzonder onderwijs kan daarop aanvullend zijn.

De gemeente activeert en ondersteunt scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het aandacht geven aan maatschappelijke thema’s, zoals seksuele diversiteit, discriminatie, cultuur en religie.

Opvang en huiswerk Wij willen dat naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding niet alleen voor kinderen zijn met ouders die het kunnen betalen. Scholen moeten de opvang en begeleiding organiseren samen met maatschappelijke organisaties. Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen, bijvoorbeeld naar IJslands model, lijkt de SP een goed plan.
Schoolgebouwen zijn langer open en worden meer buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Daarnaast is het ook een ontmoetings- en ‘chill’-plek voor jongeren.

Haagse bezuinigingen op het onderwijs trekken een wissel; de SP zal zich hiertegen blijven verzetten.

Sport Naast het plezier dat mensen aan sport beleven, is sporten gezond en een vliegwiel voor veiligere buurten, betere prestaties op school en vermindering van overgewicht. Deelname aan sport moet dus vanuit meerdere overwegingen worden gewaarborgd. Voor mensen met een laag inkomen zijn hiervoor regelingen.

U bent hier